ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Защита на магистърски тези

понеделник, 04 май 2020 21:02 /
Начало:
петък, 03 юли 2020
Край:
събота, 04 юли 2020
Място:
Подробности:


Защитата на магистърските тези

на студентите от специалности

„Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Магистър“ и

„Творчески индустрии и бизнес“ ОКС „Магистър“

 

Ще се проведе на  03.07.2020 г. от 10.00 ч. чрез приложение на Office 365

 Линк към изпита в приложението Teams

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ Институт по творчески индустрии и бизнес

 

Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. на  03.07.2020 г. от 10.00 ч.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е от 22.06. до 25.06.2020г.

Дипломните работи се предават в електронен вид (word формат) на научните ръководители в същия срок. На титулната страница в лявата страна се изписва името на научния ръководител, а в дясната страна - трите  имена на дипломанта, фак.№,  специалност, имейл адрес и GSM.

Дипломната работа с всички приложения (ако има такива) трябва да е записана в един файл.

Още един важен срок за дипломантите: В периода от 22.06.2020г. до 25.06.2020г. в приемното  време, което е  от 9 часа до 15 часа, на канцеларията на отдел „Студенти-магистър“ дипломантите следва да заявят желанието си да се дипломират през юлската сесия. За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат задължения към Библиотеката трябва да  върнат заетите  книги.

На личните си имейли студентите получават своите служебни имейли за защитата на дипломната работа. Паролите за достъп могат да бъдат намерени в Web студент.

Студентът разработва презентация за своята защита на MS PowerPoint и я зарежда в своя OneDrive устройството от Office 365 – до датата на защитата.

За да се подготви за защитата дипломантът трябва да изтегли приложението на Microsoft Teams на компютър, който ще използва на самата защита, с работещ микрофон и камера. Дипломантът влиза със служебния си имейл и парола и от полетата най-вляво избира иконка Teams, където ще види, че е добавен в определена група.

 

На сайта на ИТИБ - https://itib.unwe.bg, един ден преди защитата, ще бъдат публикувани списъци, съдържащи следните данни:

Студент с име и факултетен номер

Комисия за защита №

Председател на комисията

 СПИСЪК

  

На определената за защита дата, 20 минути преди обявения час, студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност  пред изпитната комисия. Председателят на комисията определя последователността на представяне според последователността на факултетните номера в графика. Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

Държавната изпитна комисия обявява оценките, след като приключи изпитът на всички студенти.