ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Защитата на магистърски тези на студентите от специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“

сряда, 23 юни 2021 12:36 /
Начало:
четвъртък, 28 октомври 2021 13:00
Край:
четвъртък, 28 октомври 2021 17:00
Място:
ИИСТТ
Подробности:

  

Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“, ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13:00 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета), от комисия в състав:  

  

 Председател: проф. д-р Владя Бориславова Борисова  

 Членове:         доц. д-р Николай Евгениев Крушков  

                            проф. д-р Мария Ананиева Маркова  

                            х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова 

                            х.преп. Владислава Огнянова Петрова   

  

Документи за явяване на защити на магистърски тези се подават в отдел „Студенти-магистър“ до 18.10.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит. Документите са:

1. 2 бр. снимки паспортен формат 45/35 мм.

2. Подписана от научния ръководител заглавна страница на магистърската теза

3. Студентска книжка с печат от Библиотеката на УНСС, че не дължите книги.

4. Диплома за средно образование.

5. Диплома за висше образования.

   

Одобрената от научния ръководител магистърска теза, заедно с декларация за поверителност, която можете да откриете в сайта в раздел/обучение/магистърски специалности, се предават на хартиен и електронен носител в кабинет 1076 на административния секретар на катедрата – г-жа Людмила Присоева, най-късно до 20 октомври.