ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Национална конференция “Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации”

четвъртък, 26 ноември 2015 11:44

На 25 и 26 ноември 2015 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се проведе национална конференция на тема „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“.

Форумът бе организиран от Института по интелектуална собственост и лидерство (ИИСЛ) на УНСС в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Конференцията бе открита от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“.

Приветствия към участниците в националната конференция отправиха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, и г-н Евгений Сесицкий, дирекция „Развити държави и държави в преход“ към СОИС.

Основни лектори на конференцията бяха: проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Костадин Костадинов, г-н Евгений Сесицкий, г-жа Влатка Петрович, директор на Центъра за трансфер на технологии към Университета в Загреб, Хърватия, д-р Неделко Милосавлевич, директор на Центъра за технологичен трансфер в Университета в Белград, Сърбия, проф. д-р Румен Николов, ръководител на катедра „Компютърни науки“ в УНИБИТ, доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор на ВУЗФ, учени от УНСС, ПУ „П. Хилендарски“, БАН и др.

При откриването на форума. От ляво надясно: проф. Гоев,
г-жа Петрович, г-н Сесицкий, проф. Статев, проф. Борисов,
проф. Костадинов, д-р Милосавлевич

В своето приветствено слово ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подчерта, че за пореден път университетът е домакин на авторитетен форум, организиран от ИИСЛ и СОИС, както и че в България за пръв път се провежда толкова мащабна конференция в областта на политиката по интелектуална собственост за университетите, което означава, че ИИСЛ отново е пионер в тази област.

В голямата конферентна зала

Той изтъкна също, че ИИСЛ е флагман и единственият по рода си институт в страната, а заедно с катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ създават академични стандарти в обучението и изследванията по интелектуална собственост в българските университети.

Проф. Стати Статев и проф. Борислав Борисов 

Г-н Евгений Сесицкий поздрави участниците и гостите на конференцията от името на СОИС и от името на г-н Ришар Фрелек, програмен директор на дирекция „Развити държави и държави в преход” на СОИС. Като изтъкна, че всички присъстващи са наясно с ролята и важността на интелектуалната собственост за иновациите и икономическия растеж на всяка страна, г-н Сесицкий акцентира върху факта, че СОИС като член на ООН подпомага усилено развитието на интелектуалната собственост в държавите-членки на организацията и насърчава изготвянето на национални стратегии и системи за интелектуална собственост. Той поздрави УНСС за отличната организация на форума и изтъкна, че Световната организация отдава огромно значение на университетите като институции и място за развитие на интелектуалната собственост. Г-н Сесицкий изрази увереност, че УНСС е най-подходящото място за провеждане на форума, на който присъстват водещи експерти в областта.

Евгений Сесицкий (вляво) поздравява участниците в конференцията

В приветствието си зам.-министърът на образованието и науката проф. д-р Костадин Костадинов отбеляза водещата роля на основния организатор на форума - ИИСЛ, на лидерството като мисия на българските университети и на факта, че УНСС е лидер в националното висше образование. Зам.-министърът на образованието и науката подчерта, че тематиката е важна за България, а интелектуалната собственост е гаранция за растеж на икономиката.

Проф. Костадинов (вдясно) приветства организаторите на форума

В доклада, изнесен от Евгений Сесицкий на тема „Глобален иновационен индекс и запознаване с предоставяните услуги от СОИС, свързани с интелектуалната собственост на университетите“ се кацентира върху интелектуалната собственост като ключов инструмент за развитие, ролята на СОИС в насърчаването на иновациите и творчеството, подкрепата й в развитието на политики и стратегии по интелектуална собственост. Световната организация осигурява съвети за развитие на национални стратегии, подпомага изследванията в областта на интелектуалната собственост на страните в преход, събира и разпространява информация и статистически данни, организира семинари и обучения, посочи лекторът. Сесицкий конкретизира, че в класацията на Глобалния иновационен индекс 2015 на СОИС (GII 2015 - WIPO), с който се измерват иновациите и тяхната ефективност, България е на 39-о място, изкачвайки се с пет места от 2014 г. Националните иновационни политики са от съществено значение  за подпомагане на икономическото развитие на всяка държава, посочи Сесицкий и цитира посланието на генералния директор на СОИС Франсис Гъри, „доктор хонорис кауза на УНСС“: „Иновациите носят добра перспектива за стимулиране на икономическия растеж на страните във всички етапи на тяхното развитие. Осъзнавайки обаче, че тази перспектива не е автоматична, всяка нация трябва да намери правилната комбинация от политики, които да мобилизират иновативния и творческия потенциал на своята икономика.“

Участници в научната конференция

За институционалната политика на университетите в България в интелектуалната собственост говори проф. д-р Костадин Костадинов. Той коментира ефективността от използването на резултатите от публично финансираните научни изследвания, които зависят от правилното управление на интелектуалната собственост, развитието на предприемаческата култура, добрата комуникация и др. Той отбеляза, че повечето университети в страната нямат мисия с предприемачески характер, липсват и мерки за мобилност на изследователите. Интелектуалната собственост участва във финансовата възвръщаемост на иновациите, посочи проф. Костадинов и коментира своевременния и ефективен трансфер на технологии и превръщането им в иновации. Проф. Костадинов изтъкна, че ролята на университетите е да вървят пред обществото и да създават нова индустрия. Той уточни какво включват препоръките на ЕК и нейната програма от 2008 г. за установяването или адаптирането на политики за интелектуална собственост и трансфер на знания, препоръките към всяка страна членка, кодекса на добрите практики и др.

В доклада на проф. д-р Борислав Борисов бе акцентирано върху основните фактори, които пречат на иновациите и на технологичния трансфер не само в университетите, но и на изобретателските иновации в бизнеса в България.

В последвалата дискусия проф. д-р Борислав Борисов коментира някои недомислия в нормативната система за висшето образование. Той посочи, че на българските университети, за разлика от висшите училища в ЕС, е забранено икономически да реализират своя научен продукт. Университетът не може да продаде своя научен продукт, отделните членове на академичния състав могат, но не и университетът, каза проф. Борисов. Държавата на практика не разрешава на университетите един мощен финансов ресурс, който да им даде възможност за още по-добро качество за наука и обучение без да се искат държавни пари, коментира той. 

Проф. Борисов (в средата) коментира проблемите относно създаването и реализацията на иновационните продукти
в университетите
 

Работата на конференцията бе организирана в работни сесии и дискусии. През втория ден бяха проведени практически упражнения в малки екипи по ключови теми в областта на интелектуалната собственост: Закрила на интелектуалната собственост върху резултати от научни изследвания; Кой управлява интелектуалната собственост и какви са процедурите за управление на правата върху интелектуална собственост: срокове, финансиране и резултати; Възможности на институцията за комерсиализация на интелектуалната собственост и отражението й върху собствеността: прехвърляне на права върху интелектуалната собственост, лицензиране и създаване на Startup компании; Конфликт на интереси, споделяне на ползите и политики за стимулиране.
На кръгла маса бяха дискутирани политиките по интелектуална собственост за университетите и научноизследователските организации в България.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Галерия снимки от Национална конференция “Политика по интелектуална собственост за университетите  ...