ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Кръгла маса за междинен отчет по проект „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“

сряда, 30 юни 2021 15:30

 

УНИВЕРСИТЕТСКА КРЪГЛА МАСА

отчитане на 1.5 година изпълнение на проект КП-06-Н 35/3

с наименование „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“ при базова организация УНСС

14.05.2021 г. в платформата MS TEAMS

 

Кръглата маса е посветена на постигнатите научни резултати в изпълнение на работната програма на проект КП-06-Н 35/3 с наименование „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“.

 

Тя започна с встъпителни думи от проф. д-р М. Маркова - ръководител на проект КП-06-Н 35/3 с наименование „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“, за постигнатите научни резултати от изпълнение на проекта за 1.5 година – 3 публикации на членове на научния екип в индексирани в Scopus научни списания, 9 публикации, идентифицируеми в Scholar. Proceeding, Academia, в т.ч. в сборник на италианското  издание Libreriauniversitaria.it., annually published в сборници с научна редакция повече от 10 години, 10 участия в международни научни конференции и 21 презентации за реализирани отделни дейности по проекта.

 

От името на ректорското ръководство на УНСС беше представен поздравителен адрес от доц.д-р М. Мусов – зам.-ректор по НИД и МС на УНСС за актуалността на проекта и значимостта на постигнатите научни резултати. Доц. д-р Мусов представи необходимостта от разширяване на НИД на членовете на академичния състав на УНСС, от ясното позициониране на изследователите и техните резултати в европейското изследователско пространство.

В работата по същество на организираната кръгла маса с научно-дискусионен и отчетен характер бяха представени резултатите от изпълнение на работната програма по проекта за периода юни, 2020 – май, 2021 г.:

А. Методологически аспекти:

1. Доклад  с презентация на проф. д-р Вл. Борисова на тема: „Дигитална трансформация и интелектуална собственост, управление на знанието и технологиите“ ....

2. Доклад  с презентация на проф.д-р Маркова на тема „Дефиниране и изясняване в съдържателен и структуриран аспект понятието „дигитална конкурентоспособност“. Идентифициране на възможностите на системата на интелектуалната собственост за закрила на иновации, базирани на ИКТ и за закрила на бизнес идентификатори на фирмата“.

3. Доклад с презентация на международен експерт В. Василева на тема: „Анализ на дигиталната конкурентоспособност на България и анализ на бизнес средата“

Б. Проучвания за интелектуална собственост в областта на ИКТ

1.. Доклад с презентация на докторант Вл. Петрова на тема: „Резултати от комплексни проучвания на интелектуална собственост в областта на продуктови и технологични иновации, базирани на ИКТ в света и в България – изобретения и полезни модели.“

2. Доклад с презентация на ас. д-р Д. Папагалска на тема: „Резултати от комплексни проучвания на интелектуална собственост в областта на продуктови иновации в областта на ИКТ в света и в България – промишлени дизайни“

3. Доклад с презентация на гл.ас. д-р С. Тодорова  на тема: „Резултати от комплексни проучвания на интелектуална собственост в областта на бизнес идентификаторите , изразени чрез цифрови средства и реализирани в цифрова среда“

В изпълнение на проект КП-06-Н-35/3 са реализирани следните научни публикации с импакт ранг /индексирани в „Scopus“ научни списания:

 1. Markova, M, Correlation between National Digital Competitiveness and Country's World Place as a Patent Application Activity in Top Fields of Innovations for 2018 Year, NTUT Journal of Intellectual Property Law and management, 2020 , n.2
 2. Markova, M. „Modern approach in the contemporary business education“, published in Scopus journal “Solid state technology” USA n.6 
 3. Borisova Vl. "Digital Transformation for Digital Competitiveness at a Micro Level (p. 89-106), Economic studies. 2021, n.1

 

В изпълнение на проект КП-06-Н-35/3 се реализирани следните научни публикации с импакт ранг, идентифицируеми в Scholar, Proceeding, Academia, в т.ч. в сборник на италианското издание Libreriauniversitaria.it., annually published since 2008:

 1. Dimitrina Papagalska - paper „Teaching Television Business. Binding Theory to Practice and Practice to Theory“
 2. Vladislava Petrova  - paper “Inventions in IP Education“
 3. Silvija Tododrova - paper „Educational Models for IP Protection of Business Identifiers“
 4. Maria Markova-paper “Teaching model in Economics education, based on the interactive connection ‘science – education - business’.
 5. Vladia Borisova , „Intellectual Property and University Corporate Security of the Education Based in Digital Environment”
 6. Dimitrina Papagalska ,'Teaching Television Business in Digital Environment during Covid 19. Opportunity not Limitation'
 7. Vladislava Petriova ,"Artificial intelligence patents in digital enterprises"
 8. Silviya Todorova, "New types of trademarks that contribute to digital competitiveness. Educational and practical aspects."
 9. Maria Markova , „Intellectual property rights in digitally based education“

 

 

 

Галерия снимки от Кръгла маса за междинен отчет по проект „Концептуален модел на интелектуалната с ...