ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“

вторник, 03 май 2022 10:54

 

Катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“  и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС

организираха научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“  по случай световния ден на интелектуалната собственост – 26 април – денят, в който влиза в сила Конвенцията за учредяване на СОИС през 1970 г. От 2000 година са честват по инициатива на СОИС и всяка година е под различно мото – Иновации, проектиране на бъдещето, „Иновирайте – създавайте иновации за по-добро бъдеще“ – 2022 г.

Форумът е под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

 

 Доц. д-р Михаил Мусов, проф. д-р Мария Маркова и Владимир Йосифов, дирекция „Иновации и инфраструктура“, СОИС

 

На форума присъстваха представители на академичните среди: УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, НАТФИЗ, Лесотехнически университет, представители на МОН, МК, АНПСП, професионални организации в областта на интелектуалната собственост и бизнеса.

Бяха представени 19 поздравителни адреси от България: проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС, МОН - зам. министър проф. Петрова, Патентно ведомство - проф. Борисова, НАТФИЗ – проф. Семерджиев, други, и от чужбина: г-н Дарен Танг – генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост,  EIPTN / Европейска мрежа на преподавателите по интелектуална собственост – председател проф. Л. Мондрьо, международна мрежа по интелектуална собственост - Georgia Inetllectual Property Alliance – председатели проф. Скот и проф. Пери, други.

 

Проф. Маркова – ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ подчерта, че създадената през 1991 г. е с над  30-годишен опит в областта на обучението и експертизата в сферата на интелектуалната собственост, творческите индустрии и технологичния трансфер при  установено дългогодишно сътрудничество с водещите международни и национални организации в областта на интелектуалната собственост.

Институтът по интелектуална собственост е с близо 20 годишна история – тогава 2003 г.  наречен Център по интелектуална собственост, разпознаваем в национален и международен план, организирал над 80 форума – международни и национални семинари и кръгли маси, публични лекции на експерти от СОИС, ЕПВ и други. 

В днешния празничен ден, в който първото академично звено в България, създадено от проф. Борисов – светла му памет, през 1991 г. вече с утвърдено име, с национална и международна известност. Академичният и изследователският състав на катедрата и Института участват експертно в разработването на стратегически документи и изследвания от национално значение в областта на образованието, икономиката и културата, присъства в международното образователно и изследователско пространство със свои научни и научноизследователски резултати.

Във фокуса  на вниманието на форума е интелектуалната собственост като икономически значим ресурс за бизнеса и общественото развитие в цялост.

По данни на годишни доклади на ЕПВ и EUIPO от последните 5 години индустриите, базирани на интелектуална собственост генерират  близо 30 % от всички работни места в ЕС; ок. 40 %  от  трудовата заетост в ЕС , 45%  - принос към общата икономическа активност (БВП) в ЕС  - стойност 6,6 трилиона евро. Интересен факт е, че индустриите, базирани на интелектуална собственост  плащат значително по-високи заплати в сравнение с други индустрии с около  47% повече, т.е. приблизително 1.5 заплатите в други сектори на икономиката и представляват по-голямата част от търговията на ЕС с останалия свят.

Съгласно програмата на форума са представени научни и научно-приложни резултати, както следва:

  1. Академичен енциклопедичен речник по интелектуална собственост – изготвен от академичния състав на катедра и Институт по интелектуална собственост и ТТ,  съдържащ 398 термина в интелектуалната собственост, диференцирано в три групи: индустриална собственост, художествена собственост и нови и други обекти на интелектуалната собствест. Този АЕР е създаден по НИЗ, възложено от АС на УНСС и е научноизследователски резултат на 12 членния академичен състав на катедра, изследователи от Института и докоранти.
  2. Списание „Интелектуална собственост и бизнес“ – първи брой на научно и професионално издания, фокусирано върху интелектуалната собственост като актуална правна регламентация в национален и международен аспект, изследователски материали – научни статии и представяне на институции и бизнеса с отношение към интелектуалната собственост.
  3. Сборник научни и научноизследователски резултати от реализация на проект КП – 06-Н 35/3, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на тема „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“ – екип от 7 души, 6- ма от които членове на катедрата. Успешно приключил първи етап и получил финансиране за втори етап с 4 публикации в международна БД   Scopus.
  4. Брошура на катедра „ИС и технологичен трансфер“, ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар.

ФОРУМЪТ  продължи с научен модул с презентации и доклади на учени- изследователи и дискусия по актуални проблеми на интелектуалната собственост.

 

Галерия снимки от Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“  ...