ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Проект „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“

четвъртък, 01 юни 2023 16:06

 

В периода 2019 – 2023 г. е реализиран е проект за фундаментални изследвания „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“, финансиран от ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ на МОН, при базова организация Университет за национално и световно стопанство под научното ръководство на проф. д-р Мария Ананиева Маркова и научен екип от 8 академични изследователи, сред които четирима млади учени, докторанти и постдокторанти.

Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в 3-годишния период на изпълнение на проекта са следните:

  1. Систематизация на основните виждания и концепции за дигитална конкурентоспособност. Извеждане на дефиниция, структурирано разбиране, критерии и показатели за дигитална Ксп на фирмата.
  2. Изготвяне на модели за управление на дигитална Ксп – нови и/ или усъвършенствани при водещ фактор осигуряване на закрилата чрез системата на интелектуалната собственост за иновациите, базирани на ИКТ и бизнес идентификатори на фирмата.
  3. Представяне на обобщени резултати от реализирани проучвания на интелектуална собственост в областта на продуктови и технологични иновации, базирани на ИКТ в света и в България конкретно и от проучвания на интелектуална собственост в областта на бизнес идентификатори в света и в България, изразени чрез цифрови средства и реализирани в цифрова среда.
  4. Резултати от анализиране на постигната дигитална конкурентоспобност фирми, опериращи в ИКТ сектора в България и формиране на общи изводи и препоръки към бизнеса в България за целите на постигане и поддържане на устойчива дигитална конкурентоспособност.
  5. Разпространяване на резултатите от НИП в академичното пространство и бизнес средите, разширяване на международното научно сътрудничество чрез представяне на резултатите в университетски, национален и международни научни форуми.

 

В хода на реализация на проекта са реализирани следните по- значими публикации: 1.2022 г. СБОРНИК доклади, разработени в изпълнението на проект „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“ по Договор № ФНИ – КП-06-Н 35/3  от 18.12.2019 г., сключен с фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката, 256 стр.

2. 2023 г. СБОРНИК анализи и модели, разработени в изпълнението на проект „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА “по Договор № ФНИ – КП-06-Н 35/3  от 18.12.2019 г., сключен с фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката, 120 стр.

3. CONCEPT OF DIGITALCOMPETITIVENESS FOCUSED ININTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

project 35/3, National scientific fond, BG, представена на международни форуми и в чуждестранни университети от ръководителя на проекта

4. Научни публикации, индексирани в Scopus –пет на брой

5. Научни публикации в издания с анонимно научно рецензиране – 18 на брой.

 

Можете да видите при проследяване на линка.

Галерия снимки от Проект „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕН ...