ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

сряда, 20 септември 2023 14:18

 

На 19.09.2023 г. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер "проф. д-р Борислав Борисов" беше проведен учебно-научен семинар за докторанти на катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и за експертите на ИИСТТ на тема: 
 
"СИСТЕМАТА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“
ОБЕКТИ, ПОДСИСТЕМИ И ОТНОШЕНИЯ.
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
Основната лекция на темата беше представена от проф. д-р Мария Маркова, ръководител на катедрата и зам.директор на ИИСТТ, която стартира с обосновка на необходимостта от такъв обучително- дискусионен формат.
 
      
  

Проф. Маркова отбеляза, че в защитените дисертации в 33-годишната история на катедрата е прилаган системен подход към интелектуалната собственост, с поставяне на фокус върху обектите на системата като икономически значим ресурс на бизнеса, като бизнес фактор за конкурентоспособност. Сред някои от дисертационните трудове защитени в катедрата са: Дизайнът като интелектуална собственост и фирмена стратегия; Особености в рекламата на продукти, съдържащи обекти на интелектуална собственост; Управление на интелектуалната собственост върху музикални произведения в пазарна среда; Интелектуалната собственост в електронния бизнес и стратегия за управлението; Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие и други.

Проф. Маркова обърна внимание на основните елементи на дисертационния труд и процеса по разработването му – формулирането на изследователска матрица (обект, предмет, цел, задачи) и техните особености; запознаване с литературата по проблема; запознаване с различни научни гледни точки; извършване на анализ и синтез от страна на докторанта под ръководството на неговия научен ръководител.

Дисертационните трудове в катедрата следва да разглеждат неидентифициран досега управленски проблем; да идентифицират неговата същност като интелектуална собственост; да има ясен авторски принос в сравнение с  конвенционалните разбирания; да поставят върху интелектуалната собственост като обекти и икономически аспекти; да оптимизират съществуващите модели и практики.

Проф. Маркова отбеляза, че Катедрата е единственото акредитирано звено за обучение по интелектуална собственост с  учебна програма за обучение в 4 годишен академичен период.

 

      

 

Научният секретар на катедрата д-р Полина Стоянова представи на аудиторията основни положения от организационно- процедурен характер в хода на реализация на обучението в ОНС "Доктор". Аудиторията обсъди въпроси свързани с организацията докторските програми на Института, публикационната активност на докторантите и изразиха желание за постигане на организиране на периодични учебно-научни семинари, на които да могат да се обсъждат разглежданите и нововъзникнали въпроси.

   

 

 

 

 

  

 

 

Галерия снимки от В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти ...