Обновено: сряда, 17 август 2022 9:46

Магистри

 

За повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК.

 

Обучението в новата магистърска програма „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, предлагано от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ предлага теоретични, методологични и практико-приложни знания за системата на иновационните и културните индустрии, за природата на създаваните от всяка от тях интелектуални продукти, за спецификите в закрилата, управлението и защитата на интелектуалната собственост върху иновационните и културните продукти, за иконоическия потенциал, носен от тях и възможностите за тяхното оптимално управление чрез съвременни бизнес модели.  

Студентите-магистри се запознават с теорията и практиката в следните специални дисциплини: Продуктови и технологични иновации и закрила чрез интелектуална собственост, Дигитална конкурентоспособност и интелектуална собственост, Творчески индустрии и дигитална трансформация, Финансиране на творческите индустрии, Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии, Интелектуална собственост и киберсигурност, Управление на проекти в творческите индустрии, Управление и трансфер на знание в организацията, Дигитализация на културно наследство и интелектуална собственост, Бизнес лидерство и интелектуална собственост, Европейски културни политики и проекти.

Студентите, обучавани в специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, получават специални знания за:

 • същността и специфичната природа на интелектуалните продукти и интелектуалната собственост;
 • идентифициране на икономически обосновани форми на закрила на продуктовите и технологични иновации като интелектуална собственост, в т.ч. условията и механизмите за придобиване на собственост върху изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения;
 • формиране на фирмено портфолио от обекти на интелектуална собственост и нейното ефективно управление в условията на дигитална и технологична бизнес среда;
 • формирането и реализацията на конкурентни бизнес стратегии, основани на интелектуална собственост;
 • класическите и съвременни модели и механизми за комерсиализация на интелектуалната собственост, в т.ч. направленията и формите за научно-техническо сътрудничество и за технологичен трансфер, за постигане и поддържане на дигитална конкурентоспособност ;
 • нормативната уредба на филмовата, музикалната, радио-телевизионната, издателската и други културни индустрии;
 • традиционните и новите  бизнес модели, чрез които се организира дейността на културните индустрии и техните „производствени” предприятия;
 • проявленията на интелектуалната собственост в културните продукти и режимите на нейната закрила, управление и защита.

 

Студентите, обучавани в магистърска програма „Творчески индустрии и бизнес“, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” придобиват умения за:

 • проучвания за тенденции и ключови области на научно-техническото развитие;
 • проучвания за целите на осигуряване на иновационни стратегии за развитие, основани на собствени интелектуални продукти или чрез легално използване на чужди интелектуални продукти;
 • разработване на програми и избор на средства за осигуряване на поверителност на информацията в областта на интелектуална собственост в бизнеса;
 • разработване на проекти на лицензионни договори за обекти на интелектуална собственост;
 • идентифициране на културните продукти и на интелектуалната собственост в тях;
  • прилагане на традиционните и новите бизнес модели при реализацията на културните продукти;
  • проучвания за тенденции в развитието на културните индустрии в страната и чужбина;
  • анализ на пазарите на културни продукти и на конкурентните предимства на участниците в тях; 
  • разработване на проекти на лицензионни договори със създатели и с потребители на културни продукти при различни условия на лицензиране;

 

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии” се реализират като:

 • държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;
 • специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.;
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.

 

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии” в ОКС „Магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, други катедри в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.

 За повече информация относно обучението посетете сайта на Катедра ИСТТ:       https://departments.unwe.bg/iptt