Обновено: сряда, 17 август 2022 9:10

Научни публикации в периодика

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Статии

 • Научноизследователският продукт като интелектуална собственост, идентификация, икономически и правни характеристики, 2009 г. сп. „Икономически алтернативи“
 • Management of company innovations as IP, Econ. Alternatives, 2013, CEEOL, RePec
 • Академичната лекция като обект на интелектуална собственост, 2013 г., Изд. „За буквите
 • Театралната постановка като интелектуална собственост, 2013 г. Изд. „За буквите
 • Нов Регламент  608/2013 за защита на ПИС, 2013 г. сп. „Собственост и право“
 • Интелектуалната собственост в бизнес идентификацията на фирмата, 2015 г., За буквите,
 • Издателски права в цифрова бизнес среда, 2016 г., Изд. „За буквите
 • Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост, 2016 г. Сп.„Собственост и право“
 • IP knowledge-a need in the contemporary education, 2017, The FOE edition
 • Case study based educ.model in IDVC course, 2017 The FOE edition, co –authorship
 • Problem solving oriented education for students in DAIE, 2018, Libreriauniversitaria ed.,
 • IP rights and consumer behavourр 2017, Advances in economics and business, USA
 • Нови моменти в  правната регламентация на марките на ЕС, 2017, Сп.„Собственост и право“
 • Protection of industrial design as intellectual property rights in European Union, NTUT Journal of IP law and Management, 2018, N 7 - SCOPUS
 • Intellectual property rights for the breeder’s achievements in Bulgaria, Bulgarian journal of agricultural science, 2018, N 6 - WEB OF SCIENCE
 • Company competitiveness through Intellectual Property, Институт за икономически изследвания при БАН, BSA,vol. 5 2018, CEEOL SCOPUS
 • „Business success through intellectual property’, Journal of business management 2018 , Vol. 1

 • ‘‘Dualistic nature of the object of intellectual property ‘industrial design’’, Nauchni trudove, UNWE, 2018, vol.3

 • „Newest and actual basic points regarding the legal regulation of EU trademarks“, NTUT Journal of IP law and Management’, 2019, N 1

 • „Идентификацията на бизнес субектите – възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост. Проблеми и решения“, „Собственост и право“, 2020г., 6

 • „Modern approach in the contemporary business education’, „International online conference on recent advancements in interdisciplinary research 6-th ICRAIR – 2020”, Asian Institute of technology, 2020 

 

Доклади

 • “Дизайн на Общността” доклад при участие /6 на брой/ семинари, организирани от Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар на ЕС /OHIM/ и Патентно ведомство /ПВ/ на България на тема “Марка и дизайн на Общността” април – юли, 2007 г. в София, Пловдив, Варна, Велинград.
 • “Интелектуалната собственост и мобилността на учените”, м. май, 2007 г., представен на семинар “Мобилност на учените”, УНСС
 • “Дизайнът на Общността – същност, основни положения, предимства на системата на Дизайн на Общността. Конфликти с национални права”, доклад представен на семинар, организиран от Европейското патентно ведомство и Патентно ведомство на България, свързан с комуникационната стратегия на ПВ, Бургас, 2007 г.
 • “Единството от продуктови иновации и дизайн – фактор за конкурентоспособност на българските предприятия на съвременния пазар”, представен на научно-практическата конференция “Конкурентоспособен растеж на българската индустрия”, УНСС, 2008 г.
 • Доклад на кръгла маса на тема “Научноизследователският продукт – изисквания и реалности”, УНСС, ноември, 2008 г.
 • “Дизайнът като интелектуална собственост”, представен на национален семинар “Дизайн- индустрия. Икономически и правни аспекти”, ноември, 2010, УНСС
 • Доклади с презентации, 5 на брой, по проблеми на интелектуалната собственост, представени на национални семинари в изпълнение на проект на Европейска патентна академия “Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите”, 2010 - 2011 г.
 • “Актуалната същност на интелектуалната собственост”, доклад на университетска НП 18 “Приложение на знанията по интелектуална собственост в международна среда”, м. май, 2011 г., УНСС
 • ‘Audiovisual works as IP’ report, Aristotle University, ICIL, Thessaloniki, Greece, May, 2011
 • “Final report regarding the implementation of the EPO’s project ‘Dissemination of IP knowledge in universities’ in Bulgaria /January, 2011 – June, 2012/”, Vienna, Austria, July, 2012
 • ‘Biotechnological innovations as intellectual property’, report, SLING – Diffusion and Agrobiotechpark, International seminar, August, 2012, JGC, Sofia
 • “Интелектуалната собственост в екобиотехнологиите”, доклад на научен семинар “Екобиотехнологиите  - настояще и бъдеще”, СУ – СГЦ, март, 2013 г.
 • “Академичната лекция като обект на АП” доклад в научен семинар на УНИБИТ “Интелектуалната собственост в университетите. Творчество следващото поколение” с доклад на тема: УНИБИТ, 2013
 • “Театралната постановка като интелектуална собственост”, доклад в научен семинар на ЮЗУ “Интелектуалната собственост в университетите. Творчество следващото поколение” с 26 април, 2013
 • “Интелектуалната собственост в земеделието и хранителната промишленост”, доклад на семинар на ЕСФ и МОН по проект на тема “Традиционни храни и здравето на българина”, 28-30 май, 2013, Пловдив
 • “Закрила на интелектуалната собственост в иновациите, основани на български мед и билки”, доклад на семинар на СГЦ по ТТО проект на тема “Традиционни храни и здравето на българина”, 14. 04. 2014
 • “Интелектуалната собственост в учебната документация на висшите училища”– 28.04, 2014 г., доклад представен на научен семинар на УниБит, в съавторство с проф. д-р Виолета Цакова
 • ‘IP in the publishing industry’, Aristotle University, ICIL, Thessaloniki, Greece, May, 2014
 • “Интелектуалната собственост в бизнес идентификацията на фирмата”, доклад представен на научен семинар на УНИБИТ “Успех, творчество, иновации”, 28 април, 2015 г
 • “Политики в дизайна като интелектуална собственост”, доклад представен на семинар на Фондация “Приложни изследвания”, организиран съвместно с ЕК на тема “Иновации, базирани на дизайн” м. март 2015 г.
 • “Издателските права в цифрова бизнес среда” УниБИТ, доклад и публикация в сборник от научен форум с межд. участие на тема «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост», 2016 г.
 • ‘The course „Advertising as an intellectual property“, EIPTN, Sofia, 4-5 July, 2016
 • “IP research for business education”, Florence, Italy,2016, Conference proceeding book
 • „Географското означение – средство за идентификация на бизнес субекта като регион на дейност“, доклад и публикация в сборник в съавторство, пети национален семинар с международно участие на тема: «Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г.
 • „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г.
 • ‘Intellectual property knowledge - a need in the contemporary higher education’, PIXEL, Italy, 2017
 • ‘Case study based educational model in Company design and visual culture course’, report and published paper in a conference book, co-authorship, Future of education, PIXEL, 2017
 • Problem Solving Oriented Education for Students in the Course "Design of architecture, interior and exterior", PIXEL, Italy, 2018
 • Paper in conference proceeding ‘Complex approach in teaching and training students in ‘Intellectual property and business’, master degree», Future of education, Pixel, Italy, 2019

 • Paper in conference proceeding ‘Teaching model in Economics education, based on the interactive connection ‘science – education - business’ Future of education, Pixel, Italy, 2020

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

 

Статии

 • Папагалска, Д. Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда, сп. Икономически и социални алтернативи, ISSN (online): 2534-8965, бр. 1/2019, София, стр. 20-26
 • Телевизионната индустрия като творческа индустрия, сп. Българска наука, ISSN: 1314 – 1031, бр. 101/2017, София, 2017, стр. 130 – 141
 • Творчески продукти на съвременната телевизионна индустрия, сп. Медии и обществени комуникации, ISSN: 1313 – 9908, бр. 32/ септември 2017, София, 2017

Доклади

 • Papagalska, D. Teaching Television Business. Binding Theory to Practice and Practice to Theory, The Future of Education International Conference, Florence, Italy, 18-19, June 2020
 • Папагалска, Д., Ролята на интелектуалната собственост за функционирането на телевизионните предприятия, Сборник от Национален семинар с международно участие на тема  „Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средни предприятия“, организиран от Патентно ведомство на Р България, катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост на УНСС и Световната организация за интелекетуалн собственост, сп. Нет сайънс, ISSN (online): 2535-1362, бр. 2/2017, София
 • Доклад на тема „Интелектуална собственост в БНТ“, публикуван в сборник с доклади от научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“, ИК-УНСС, 2017 г.
 • Доклад на тема „Ролята на БНТ като държавна институция за икономическия растеж на телевизионната индустрия“ в докторантска научна конференция „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“, ИК-УНСС, 2016 г.

Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова

 

Статии

 • Специфики при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата, сп. „Българска наука“ ISSN: 1314-1031, бр. 105/януари 2018, София
 • Комбинирана закрила на бизнес идентификаторите на фирмата чрез обекти на индустриална собственост,  научно електронно списание „Net Science“ ISSN: 2535-1362, бр. 3/ март 2018 г.
 • Закрила на бизнес идентификаторите на фирмата в дигитална среда, Икономически и социални алтернативи, 2019 г., бр. 1, стр. 27-31, ISSN 1314 – 6556 
 • Закрила на селскостопанските научни резултати като обекти на интелекуална собственост, Растениевъдни науки, 2020, бр. 57 (2), стр. 3-9.  ISSN 0568-465X (Print), ISSN 2534-9848 (online)

 

Доклади

 • Интелектуална собственост в бизнес идентификаторите фирмени символи и лога, сборник с научни доклади “Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации”, издание на „За Буквите – О писменехъ”, София, 2015 г.
 • Географското означение  - средство за идентификация на бизнес субекта като регион на дейност, сборник с научни доклади „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, в съавторство, София, 2017 г., ISBN 978-619-185-272-7
 • Тодорова, С. “Trade dress – допълнителен механизъм за закрила на бизнес решенията“, Семинар организаран от Световната организация по интелектуална собственост (WIPO) съвместно с Патентно ведомство на Р България и УНСС „Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средни предприятия“, сп. Нет сайънс, ISSN (online): 2535-1362, бр. 2/2017, СофияПромишленият дизайн – инструмент за закрила на бизнес идентификаторите, сборник с научни доклади „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/”, Издателски комплекс УНСС, София, 2017 г.Младежки посланик на INTA за България в периода 2016-2017 г.
 • Todorova, S. Educational Models for IP Protection of Business Identifiers, The Future of Education International Conference, Florence, Italy, 18-19, June 2020

 

Ас. д-р Иван Начев Начев


Статии

 •  Начев, И. Етапи на филмовата индустрия, научно електронно списание „Net Science” ISSN: 2535-1362, бр. 3/март 2018 г.
 •  Начев И. Продукт на филмовата индустрия, научно електронно списание „Net Science” ISSN: 2535-1362, бр. 3/март 2018 г.


Доклади

 • Начев,   И.        Класически   И         Нови   Способи         За        Финансиране            На Филмопроизводството В България, конференция на Бизнес факултет при УНСС от дата 11.05.2018г., приет за публикуване в сборник с научни доклади, УНСС, София, 2018 г.
 • Начев, И. Модификации и проявления на интелектуалната собственост върху филми в интернет, сборник с научни доклади „Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост.“, в съавторство, издателство „За буквите – О писменехь“, София, 2016 г.
 •  Начев, И. Потенциал и растеж на филмовата индустрия в България, сборник с научни доклади „Интелектуална собственост – формула за успех, творчество и иновации“, издателство „За буквите – О писменехь“, София, 2015 г.

Ас. д-р Мирена Димитрова Станева

Доклади

 • Santova, M., I. Pirgova and M. Staneva (eds.), Between the Visible and the Invisible. The Intangible Cultural Heritage and the Museum (2018 Sofia)
 • Visualising Intangible cultural heritage (Ljubljana, 2018) – Mirena Staneva, Foreword
 • Станева, М. Система за финансиране на дейности по проучване, опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство в България. // Дванадесета национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, 2014, с. 527-532.
 • Станева, М. Национален фонд "Култура" и подкрепата на културно-историческото наследство. // Дебрюне, Н. ред. Национална културна стратегия и европейска духовна интеграция: Втора научна конференция по проблемите на културно-историческото наследство. София: Земя, 2012, с.22-27.
 • Станева, М. Интегриран подход към културното наследство. // Назърска, Ж. съст. Науката за културно-историческото наследство – Scientia “Incognita”. София: За буквите - o писменехъ, 2014, с. 309-318.
 • Станева, М. Информационни системи за опазване и управление на културното наследство в Р България// Дванадесета национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, под печат.
 • Герчева, В., М. Станева. Възможности за привличане на деца и млади хора в музеите. Образователни интерактивни детски кътове. // Плетньов, В. съст. Добри практики: образованието в музея, учебни експозиции и програми, работа с ученици : национална работна среща-семинар, Варна, 14-16 ноември 2012 г. - Варна: Славена, 2013.

Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

 

Статии

 • Стрижлев, Х. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радио индустрията, Сп. „Научни трудове”, 2017;

 

Доклади

 • Стрижлев, Х. Наземно цифрово разпръскване в България, Доклад, изнесен на организирана от Българското национално радио Международна конференция „Общественото радио и предизвикателствата на бъдещето“ в София, 26.01.2015г., публ. Сп. „Научни трудове”, 2017;
 • Стрижлев, Х. Разширяване територията на покритие на българското национално радио в държави, територии и населени места с преобладаващо или многобройно българско население – от идеята до реализацията, Доклад, изнесен на Годишната среща на българските медии в чужбина, организирана от БТА- Атина, Гърция- 4-8.11.2015г., публ. Сп. „Научни трудове”, 2017.