Обновено: сряда, 17 август 2022 9:11

Научни публикации

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Монографии, учебници, учебни помагала

 • Рекламата като интелектуална собственост 2016 г., ИК на УНСС
 • Дизайн мениджмънт, 2010 г., ИК на УНСС
 • Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика, 2010, ИК  на УНСС
 • Закрила на промишления дизайн в страната и чужбина, ПВ на Р България, 2008 г.
 • Фирмен дизайн, 2001,  ИК на УНСС
 • “Биотехнологии и биотехнологични постижения”, ЕСпринт, С. 2006 г.
 • “Художествено-литературна собственост”, УИ “Стопанство”, С. 2003 г.
 • „Нови обекти на интелектуална собственост“, УИ “Стопанство”, С. 2002 г. в съавторство с проф. д-р Борислав Борисов

Студии 

 • Марка и дизайн на Общността, 2008 г. ПВ на Р България и ЕС, в съавторство
 • IP research for business education, 2016 Libreriauniversitaria
 • „Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост „промишлен дизайн“, Научни трудове УНСС, 2018, бр.3
 

 

Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова

 

 Монографии, учебници, учебни помагала

 • Тодорова, С. Бизнес идентификатори, ИК УНСС, 2020, ISBN: 978-619-232-307-3