Обновено: петък, 06 ноември 2020 14:56

Магистри

 

Магистър е втората образователно-квалификационна степен във висшето образование.

Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма.

В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат.

Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:

  • успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
  • оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.
 

ИИСТТпредлага следните специалности в ОКС „Магистър“:

За редовно обучение:         

  • Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" – 2 сем.

За индивидуална форма на обучение:

  • Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ – 2 сем.
  • Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ – 2 сем.

Ако сте в последна година на обучение по специалност в ОКС Бакалавър, можете да участвате в предварителния кандидатмагистърски прием, още преди да сте завършили семестриално и/или да сте положили държавния си изпит/защитили дипломната си работа. Ако успешно положите предварителен изпит и след като се дипломирате като бакалавър, можете да участвате с оценката от предварителния изпит за класиране в магистърска специалност, без да е необходимо да се явявате на редовния изпит на същата кандидатмагистърска кампания.

  

ГРАФИК за предварителен кандидатмагистърски прием за редовна и дистанционна форма на обучение за месец септември 2019 година

 

Прием на документи

Изпитна сесия

 

Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна сесия) – без такса за кандидатстване: от 03.02.2020 г. до 02.03.2020 г.

05.03.2020 г.

 

Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (електронна сесия): от 06.03.2020 г. до 03.05.2020 г.

08.05.2020 г.

 

Подаване на регистрационни карти за предварителна (хартиена) сесия включително и есе: от 06.03.2020 г. до 09.04.2020 г.

12.04.2020 г.

 

Срокове за допълнителен прием

Подаване на документи 

-

 

  

Относно срокове и график за кандидатмагистърски изпити може да следите и сайта на УНСС.

  

При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на ИИСТТ.

Сайт на УНСС – прием Магистри: https://magistri.unwe.bg/