Обновено: петък, 17 септември 2021 14:39

Докторанти

 

"Доктор" е образователна и научна степен надграждаща магистърската степен.

Катедра ИСТТ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми:

  • Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)
  • Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

След избиране на докторантска програма, кандидат-докторантът се явява на конкурс.  Зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати се извършва с решение на  научно-учебен съвет на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер . Въз основа на положително решение ректорът издава заповед за зачисляване на докторантите. В заповедта се посочват института, в който се организира обучението, професионалното направление, научната специалност, формата на докторантурата, срокът на обучение и научният ръководител. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години. Образователната и научна степен "Доктор" се придобива след защита на дисертационен труд. 

Задължително условие е кандидат-докторантите да са придобили образователно-квалификационна степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00).

  

За повече информация посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК.