Обновено: петък, 06 ноември 2020 14:59

Специалност "Творчески индустрии и бизнес"

 

Ръководител на секция "Творчески индустрии и бизнес": проф. д-р Владя Борисова

Консултации на ръководител: 

Кабинет: 1073

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: vborisova@unwe.bg

 

Научен секретар на секция: ас. д-р Димитрина Папагалска

Кабинет: 1076

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: dpapagalska@unwe.bg

 

Обща електронна поща на специалност "Творчески индустрии и бизнес": tib_bakalavri@unwe.bg

Студентите в четвърти курс на обучение по специалност "Творчески индустрии бизнес" на ИИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за:

 • хода на учебния процес;
 • предстоящи мероприятия;
 • важни срокове и др.
В приложението One Drive студентите могат да открият учебните материали, които преподавателите им изпращат в хода на учебния процес.
В случай, че някой от студентите в съответната специалност няма достъп до електронната поща, може да се свърже с ас. д-р Папагалска, която ще съдейства за осигуряването на такъв.
 

За специалността

Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост. На студентите се предоставят знания и практики, свързани с глобалното преориентиране на икономиките към икономика на знанието, където класическите икономически ресурси като труд и капитал биват допълнени с ресурсите знание и творчество като основни ресурси за икономическия просперитет както на микро така и на макро ниво. Икономическото експлоатиране на ресурсите знание, творчество и талант се осъществяват от т.нар. творчески индустрии, които функционират както в сектора на материалното производство (индустриалния сектор), така и в сектора на извънматериалното производство (сектора на културата) като създават реални положителни икономически ефекти и устойчив икономически растеж. Творческите индустрии в сектора на материалното производство са представени от иновативните и високотехнологични производства. В сектора на културата творческите индустрии са музикалната, филмовата, радио индустрията, телевизионната индустрия, софтуерната, издателската индустрии и други. Новите бизнес модели, изискващи използването на знанието, творчеството и таланта като производствен ресурс налагат интелектуалната собственост като водещ икономически фактор за бизнес развитие. Интелектуалната собственост определя икономическите аспекти на творчеството като ресурс във възможността то да бъде индустриализирано и превърнато в продукт, задоволяващ обществени потребности. Икономическите характеристики на интелектуалната собственост, чрез индустриализирането на творчеството, допринасят за развитието на предприемачеството. Това, чрез насърчаване на иновационната дейност и увеличаване на продуктивността създава устойчив икономически растеж.

Завършилите специалност „Творчески индустрии и бизнес” могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост. Те могат професионално да се реализират като:

 • държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;
 • служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права като МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР, АРТИСТАУТОР, ПРОФОН, АБРО, БАККО и други
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националните центрове за книгата, театъра, музиката, танца, Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
 • специалисти в радио- и телевизионни организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост.