Обновено: петък, 26 февруари 2021 12:01

Специалност "Творчески индустрии и бизнес"

 

Ръководител на секция "Творчески индустрии и бизнес": проф. д-р Владя Борисова

Кабинет: 1076

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: vborisova@unwe.bg

 

Научен секретар на секция: ас. д-р Димитрина Папагалска

Кабинет: 1076

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: dpapagalska@unwe.bg

 

Обща електронна поща на специалност "Творчески индустрии и бизнес": tib_bakalavri@unwe.bg

Студентите в четвърти курс на обучение по специалност "Творчески индустрии бизнес" на ИИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за:

 • хода на учебния процес;
 • предстоящи мероприятия;
 • важни срокове и др.
В приложението One Drive студентите могат да открият учебните материали, които преподавателите им изпращат в хода на учебния процес.
В случай, че някой от студентите в съответната специалност няма достъп до електронната поща, може да се свърже с ас. д-р Папагалска, която ще съдейства за осигуряването на такъв.
 

За специалността

Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост. На студентите се предоставят знания и практики, свързани с глобалното преориентиране на икономиките към икономика на знанието, където класическите икономически ресурси като труд и капитал биват допълнени с ресурсите знание и творчество като основни ресурси за икономическия просперитет както на микро така и на макро ниво. Икономическото експлоатиране на ресурсите знание, творчество и талант се осъществяват от т.нар. творчески индустрии, които функционират както в сектора на материалното производство (индустриалния сектор), така и в сектора на извънматериалното производство (сектора на културата) като създават реални положителни икономически ефекти и устойчив икономически растеж. Творческите индустрии в сектора на материалното производство са представени от иновативните и високотехнологични производства. В сектора на културата творческите индустрии са музикалната, филмовата, радио индустрията, телевизионната индустрия, софтуерната, издателската индустрии и други. Новите бизнес модели, изискващи използването на знанието, творчеството и таланта като производствен ресурс налагат интелектуалната собственост като водещ икономически фактор за бизнес развитие. Интелектуалната собственост определя икономическите аспекти на творчеството като ресурс във възможността то да бъде индустриализирано и превърнато в продукт, задоволяващ обществени потребности. Икономическите характеристики на интелектуалната собственост, чрез индустриализирането на творчеството, допринасят за развитието на предприемачеството. Това, чрез насърчаване на иновационната дейност и увеличаване на продуктивността създава устойчив икономически растеж.

Професионална реализация на студентите, завършили специалността:

 • Експерт в Патентно ведомство на Р България 

 • Експерт в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Експерт в Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване)? 

 • Длъжности в субекти за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Експерт в Министерство на културата 

 • Експерт в Министерство на икономиката 

 • Да упражнява свободната професия - Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Експерт в отдела по ИС на големи компании 

 • Експерт в кантора, специализирана в областта на ИС 

 • Експерт в Комисия за защита на потребителите 

 • Служител в Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Служител в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост