Обновено: петък, 17 септември 2021 14:04

Специалност "Интелектуална собственост и бизнес"

    

Студентите в четвърти курс на обучение по специалност "Интелектуална собственост и бизнес" на ИИСТТ имат достъп до обща електронна поща, на която ще получават актуална информация за:

 • хода на учебния процес;
 • предстоящи мероприятия;
 • важни срокове и др.
 

За специалността

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. В съвременния бизнес, функциониращ във високо технологична и глобална среда, отличително предимство е интегрирането му с интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаването, индустриализирането и комерсиализирането на технологични иновации като изобретения и полезни модели, в изграждането на положителен имидж на бизнеса и неговите стоки или услуги, чрез разработване и налагане на търговски марки и промишлени дизайни. В сферата извън материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаваните блага от творчески индустрии като музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската и други, които функционират предимно в културния сектор, но са функционално свързани и зависими от творческите индустрии в технологичния сектор (материалното производство).

   

Студентите, завършили специалността, могат да се реализират професионално в:

 • Патентно ведомство на Р България 

 • Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване) 

 • Организации за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Министерство на културата 

 • Министерство на икономиката 

 • Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Отдели по ИС на големи компании 

 • Кантори, специализирани в областта на ИС 

 • Комисия за защита на потребителите 

 • Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост 

 • Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)

 • Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство на страните в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО)

 • Европейското патентно ведомство (ЕПВ)

 • Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС)

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)