Обновено: петък, 17 септември 2021 14:26

Редовно обучение

 

специалност „Интелектуална собственост и бизнес“

 

Условия за кандидатстване

По специалност Интелектуална собственост и бизнес могат да кандидатстват завършилите специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".

 

За специалността

Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за работа във всички сектори на стопанството и организации, чийто бизнес се основава на интелектуални продукти. Потребността от такива специалисти се обуславя от превръщането на интелектуалните ресурси в основен фактор за устойчив растеж и конкурентоспособност в условията на икономика, основана на знанието. Новата роля на интелектуалната собственост в модерната икономика изисква нейното добро познаване и компетентно управление. Това поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават интелектуалната собственост и възможностите за бизнес с нея. Такава подготовка се предоставя с магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес”.

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ могат професионално да се реализират като:

  • държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.;
  • служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;
  • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
  • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
  • специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др;
  • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти;
  • специалисти в радио и телевизионни организации, в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации;
  • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
  • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост и др.   

            Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други обучителни звена в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.