Обновено: сряда, 11 август 2021 1:05

Самостоятелно обучение

    

Катедра ИСТТ предлага следните докторантски програми за самостоятелна форма на обучение:

  • Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)
  • Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

 

Условия за кандидатстване:

Български и чуждестранни граждани (от държави, членки на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария) могат да кандидатстват за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка срещу заплащане с разработен проект на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”.

Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година.

В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да получите допълнителна информация от научния секретар - ас. д-р Димитрина Папагалска.