Обновено: петък, 06 ноември 2020 15:00

Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

  

Научен ръководител на специалността: проф. д-р Мария Маркова

Консултации на научния ръководител: 

Кабинет: 1075А

Телефон: (02) 8195 403

Имейл: m.markova@unwe.bg; doz.markova@abv.bg

   

ДНИ И ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ЕКИП

специалност „Творчески индустрии и бизнес“

специалност „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

прием м. октомври 2020 г.  

 

дисциплина

преподавател

консултации

1

Интелектуална собственост в индустрията

проф. д-р Борислав Борисов

26.10.2020 – 9:00 – 11:00

27.10.2020 – 9:00 – 11:00

2

Патенти и патентна политика

Проф. д-р Борислав Борисов

16.11.2020 – 9:00 -11:00

23.11.2020 – 9:00 – 11:00

3

Творчески индустрии

проф. д-р Владя Борисова

10.11.2020 – 18:00 до 20.00 ч.

11.11. 2020 – 18.00 до 20.00 ч.

4

Авторско право и сродни права

Ас. д-р Иван Начев

02.11.2020 - 14:00 ч. до 16:00 ч.

03.11.2020 - 12:00 ч. до 14:00 ч.

04.11.2020 - 12:00 ч. до 14:00 ч.

5

Биотехнологии и биотехнологични продукти

Проф. д-р Мария Маркова

 21.11.2020 г. – 13:00 – 18:00

  

 

ДНИ И ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ЕКИП

специалност „Творчески индустрии и бизнес“

специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

прием м. март 2020 г.

Дисциплина

Преподавател

Часове за консултации

Фирмен дизайн

Проф. д-р Мария Маркова

20 септември от 13.00 до 18.00 ч.

Нелоялни бизнес практики

Х. преп. Емил Георгиев

06 октомври от 17 до 19.30 ч.

Марки и географски означения

Ас. д-р Силвия Тодорова

02 ноември от 17.00 ч. до 19.30 ч.

03 ноември от 17.00 ч. до 19.30 ч.

 

Интелектуална собственост в дигитална среда

Доц. Мариана Тодорова

5 октомври от 18.30 до 20.45

16 ноември от 18.30 до 20.45

 

Правен режим, съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуалната собственост

Х. преп. Велизар Соколов

07 октомври от 17 до 19.30 ч.

 

 

 

За специалността

Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство това намира проявление в интензивното внедряване и пазарна реализация на нови технологии, нови или модифицирани продукти, закриляни като изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и селекционерски постижения, както и в активното регистриране и използване на бизнес идентификатори като търговски марки, фирмени лога, имена и означения. По тази причина е налице обществена потребност от специалисти, които да познават спецификите на бизнеса, основан на интелектуална собственост, да притежават знания и умения, за да го организират, управляват и развиват.

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално ползване и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.

Завършилите специалността могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост.  Те могат да работят като:

  • държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.;
  • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации;
  • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
  • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
  • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
  • оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.

 Дипломираните студенти в магистърска програма „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от ИИСТТ , други обучителни звена в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.