Обновено: петък, 17 септември 2021 14:07

Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

           

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“

специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

     

   

За специалността

Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство това намира проявление в интензивното внедряване и пазарна реализация на нови технологии, нови или модифицирани продукти, закриляни като изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и селекционерски постижения, както и в активното регистриране и използване на бизнес идентификатори като търговски марки, фирмени лога, имена и означения. По тази причина е налице обществена потребност от специалисти, които да познават спецификите на бизнеса, основан на интелектуална собственост, да притежават знания и умения, за да го организират, управляват и развиват.

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално ползване и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.

   

Студентите, завършили магистърска специалност на катедра ИСТТ, могат да се реализират професионално в:

 • Патентно ведомство на Р България 

 • Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване) 

 • Организации за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Министерство на културата 

 • Министерство на икономиката 

 • Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Отдели по ИС на големи компании 

 • Кантори, специализирани в областта на ИС 

 • Комисия за защита на потребителите 

 • Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост 

 • Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)

 • Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство на страните в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО)

 • Европейското патентно ведомство (ЕПВ)

 • Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС)

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

 

 

Дипломираните студенти в магистърска програма „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други обучителни звена в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.