Обновено: петък, 17 септември 2021 14:08

Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“

     

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“

специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“

  

   

За специалността

Целта на обучението в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за културните индустрии, със специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от такива специалисти се обуславя от бързото развитие на културните индустрии днес като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и на заетите в тях, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект. Новото проявление на културните индустрии изисква доброто им познаване и компетентно управление в полза на организациите от сектора и в интерес на обществото. Това поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на културни продукти в отделните индустрии и тяхната пазарна реализация. Такава подготовка се предоставя с магистърската програма „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата”.

Целта на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с възможностите и моделите за неговото проявление на традиционните и дигиталните пазари.

 

Студентите, завършили магистърска специалност на катедра ИСТТ, могат да се реализират професионално в:

 • Патентно ведомство на Р България 

 • Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 

 • Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване) 

 • Организации за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, АртистауторФилмаутор 

 • ГДБОП 

 • Министерство на културата 

 • Министерство на икономиката 

 • Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ 

 • Отдели по ИС на големи компании 

 • Кантори, специализирани в областта на ИС 

 • Комисия за защита на потребителите 

 • Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“ 

 • Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“ 

 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба) 

 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост 

 • Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)

 • Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ЮНЕСКО (Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство на страните в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО)

 • Европейското патентно ведомство (ЕПВ)

 • Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС)

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

 

             Дипломираните студенти в магистърска програма „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други обучителни звена в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.