Обновено: петък, 06 ноември 2020 14:57

Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

 

Научен ръководител на специалността: проф. д-р Мария Маркова

Консултации на научния ръководител: четвъртък 10:00-12:00 ч.

Кабинет: 1075А

Телефон: (02) 8195 403

Имейл: m.markova@unwe.bg; doz.markova@abv.bg

 

Условия за кандидатстване

В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.

 

За специалността

Отличителна характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство това намира проявление в интензивното внедряване и пазарна реализация на нови технологии, нови или модифицирани продукти, закриляни като изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и селекционерски постижения, както и в активното регистриране и използване на бизнес идентификатори като търговски марки, фирмени лога, имена и означения. По тази причина е налице обществена потребност от специалисти, които да познават спецификите на бизнеса, основан на интелектуална собственост, да притежават знания и умения, за да го организират, управляват и развиват.

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално ползване и използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.

Завършилите специалността могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост.  Те могат да работят като:

  • държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.;
  • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации;
  • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
  • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
  • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
  • оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.

 Дипломираните студенти в магистърска програма „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от ИИСТТ, други обучителни звена в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.