Обновено: петък, 06 ноември 2020 14:57

Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“

    

Научен ръководител на специалността: проф. д-р Владя Борисова

Консултации на научния ръководител: четвъртък 10:00-12:00 ч.

Кабинет: 1073

Телефон: (02) 8195 603

Имейл: vborisova@unwe.bg

 

Условия за кандидатстване

В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.

  

За специалността:

Целта на обучението в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за културните индустрии, със специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от такива специалисти се обуславя от бързото развитие на културните индустрии днес като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и на заетите в тях, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект. Новото проявление на културните индустрии изисква доброто им познаване и компетентно управление в полза на организациите от сектора и в интерес на обществото. Това поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на културни продукти в отделните индустрии и тяхната пазарна реализация. Такава подготовка се предоставя с магистърската програма „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата”.

Целта на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с възможностите и моделите за неговото проявление на традиционните и дигиталните пазари.

   Завършилите специалност „Творчески индустрии и бизнес“, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” могат да се реализират като икономисти, мениджъри и администратори във всички международни, държавни, общински и обществени структури и организации, чиято дейност е основана на използването на културни продукти или създава такива, или управлява, или администрира процеси по тяхното създаване, закрила, реализация и защита. Те могат професионално да се реализират като:

  • държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.;
  • служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;
  • специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.;
  • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти;
  • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
  • специалисти в радио- и телевизионни организации;
  • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.

            Дипломираните студенти в магистърска програма „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от ИИСТТ, други обучителни звена в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.