Обновено: четвъртък, 14 май 2020 13:07

Авторско право и сродни права

  

Авторско право

Авторско право – това е юридически термин, обозначаващ права, които се предоставят на авторите на литературни и художествени произведения.

 

Обекти на закрила на авторско право

Обектите на закрила от авторското право могат да бъдат литературни произведения, по-специално: романи, поезия, пиеси, справочни издания, вестници и компютърни програми; бази данни; филми, музикални и хореографски произведения, произведения на изобразителното изкуство, като картини, рисунки, фотографии и скулптури; произведения на архитектурата, както и рекламна живопис, географски карти и чертежи.

 

Изключително право

На непосредствените автори на произведения, защитени с авторско право, както и на техните наследници, се предоставят някои основни права. Те са притежатели на изключителното право на използване на произведението и на правото да предоставят правото на използване на произведението на трети лица при договорени условия. Авторът на произведението може да разреши или забрани:

  • възпроизвеждането му под една или друга форма, например под формата на печатна публикация или звукозапис;
  • публичното му изпълнение, например в театрална пиеса или в музикално произведение;
  • записването му, например на CD, касета или видеокасета.

 

Сродни права

През последните 50 години се наблюдава бързо развитие на областта на сродните права. Сродните права се сформират около закриляните от авторското право произведения и предоставят аналогична закрила, но често по-ограничена по отношение обем и срок:

  • изпълнителите (актьори и музиканти) имат сродни права върху техните изпълнения;
  • продуцентите на звукозаписи и филми имат сродни права върху техните звукозаписи и филми;
  • радио и телевизионните организации имат сродни права върху своите радио- и телевизионни програми.


Авторското право и сродните му права са необходими условия за развитие на творчеството, като предоставят на авторите стимул под формата на признаване и справедливо материално възнаграждение. Тази система за закрила на правата осигурява на авторите гаранция за разпространение на произведенията им, без да се страхуват от неправомерно копиране или пиратство.

А това, от своя страна, осигурява по-свободен достъп на населението на света до културни ценности, знания и развлечения, а също така гарантира и тяхното по-високо качество.