Обновено: четвъртък, 02 септември 2021 16:07

Катедра ИСТТ

  

Катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на Бизнес факултета на УНСС е звено на национално ниво с близо 30-годишен опит, което подготвя кадри в областта на интелектуалната собственост като предлага обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Обучението за придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“.

Обучението се осъществява съвместно с представители на бизнеса, както и с Академията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO), Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). Студентите могат да се възползват от множество възможности за придобиване на практически опит и професионална реализация чрез участие в стажантски програми на национално и регионално ниво, една от които е Pan-European Seal Programme на ЕПВ/ЕPO и СЕСИС/EUIPO.

Катедрата провежда обучения по интелектуална собственост, подходящи за завършилите училища по изкуства, езикови гимназии, такива, с технически и с икономически профил, с профил информационни и телекомуникационни технологии, със социална и с правна насоченост, както и с административен или мениджърски профил.

Катедрата има установено дългогодишно сътрудничество с водещите международни и национални организации в областта на интелектуалната собственост. Академичният състав участва експертно в разработването на стратегически документи и изследвания от национално значение в областта на образованието, икономиката и културата.