Обновено: понеделник, 23 май 2022 14:17

Публикации и проекти на докторантите

 

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

 

Статии

 • Телевизионната индустрия като творческа индустрия, сп. Българска наука, ISSN: 1314 – 1031, бр. 101/2017, София, 2017, стр. 130 – 141
 • Творчески продукти на съвременната телевизионна индустрия, сп. Медии и обществени комуникации, ISSN: 1313 – 9908, бр. 32/ септември 2017, София, 2017

Доклади

 • Доклад на тема „Интелектуална собственост в БНТ“, публикуван в сборник с доклади от научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“, ИК-УНСС, 2017 г.
 • Доклад на тема „Ролята на БНТ като държавна институция за икономическия растеж на телевизионната индустрия“ в докторантска научна конференция „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“, ИК-УНСС, 2016 г.

Ас. д-р Иван Начев Начев

 

Статии

 • Начев, И. Етапи на филмовата индустрия, научно електронно списание „Net Science” ISSN: 2535-1362, бр. 3/март 2018 г.
 •  Начев И. Продукт на филмовата индустрия, научно електронно списание „Net Science” ISSN: 2535-1362, бр. 3/март 2018 г.

Доклади

 • Начев,   И.        Класически   И         Нови   Способи         За        Финансиране            На Филмопроизводството В България, конференция на Бизнес факултет при УНСС от дата 11.05.2018г., приет за публикуване в сборник с научни доклади, УНСС, София, 2018 г.
 • Начев, И. Модификации и проявления на интелектуалната собственост върху филми в интернет, сборник с научни доклади „Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост.“, в съавторство, издателство „За буквите – О писменехь“, София, 2016 г.
 •  Начев, И. Потенциал и растеж на филмовата индустрия в България, сборник с научни доклади „Интелектуална собственост – формула за успех, творчество и иновации“, издателство „За буквите – О писменехь“, София, 2015 г.
Проекти
 • Проект за научни изследвания НИ 1-18-2015 - Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС

Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова

 

Статии

 • Тодорова, С., Специфики при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата, сп. „Българска наука“ ISSN: 1314-1031, бр. 105/януари 2018, София - линк към публикацията в интернет:  https://nauka.bg/bgnauka105/
 • Тодорова, С., Комбинирана закрила на бизнес идентификаторите на фирмата чрез обекти на индустриална собственост,  научно електронно списание „Net Science“ ISSN: 2535-1362, бр. 3/ март 2018 г. линк към публикацията в интернет: http://netscience.science/br003.html

Доклади

 • Тодорова, С. Интелектуална собственост в бизнес идентификаторите -  фирмени символи и лога, сборник с научни доклади “Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации”, издание на „За Буквите – О писменехъ”, София, 2015 г. ISBN: 978-619-185-160-7
 • Тодорова, С., Промишленият дизайн – инструмент за закрила на бизнес идентификаторите, сборник с научни доклади „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/”, Издателски комплекс УНСС, София, 2017 г., ISBN 978-954-644-937-5
 • Тодорова, С., Географското означение  - средство за идентификация на бизнес субекта като регион на дейност, сборник с научни доклади „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, в съавторство, София, 2017 г., ISBN 978-619-185-272-7.

Гл. ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

 

Статии

 • Стрижлев, Х. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радио индустрията, Студия, сп. Научни трудове, януари 2016, ISSN 1314-9105, стр.471-499

Доклади

 • Стрижлев, Х. Наземно цифрово разпръскване в България, Доклад, изнесен на организирана от Българското национално радио Международна конференция „Общественото радио и предизвикателствата на бъдещето“ в София, 26.01.2015г., публ. сп. Нет сайънс, ISSN (online): 2535-1362, бр. 1/2015, София
 • Стрижлев, Х. Разширяване територията на покритие на българското национално радио в държави, територии и населени места с преобладаващо или многобройно българско население – от идеята до реализацията, Доклад, изнесен на Годишната среща на българските медии в чужбина, организирана от БТА- Атина, Гърция- 4-8.11.2015г., сп. Нет сайънс, ISSN (online): 2535-1362, бр. 1/2015, София.

Валери Валентинова Костова 

   

Проекти
 • Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021

Виктория Николаева Чорбаджийска-Ангелова

 

Статии

 • Чорбаджийска, В., Потребителско поведение в сценичните изкуства – теоретична постановка и факторен анализ, сп. „Социология и икономика”, бр. 4, 2015 г.

Доклади

 • Чорбаджийска, В., Интелектуална собственост в изпълненията на театралните актьори, УНИБИТ, 2015 г., сборник с доклади от Трети национален семинар с международно участие „Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации”, 2015 г., изд. " За буквите - о писменехь".

 • Чорбаджийска, В., Извънкабинетни проучвания за интелектуална собственост в сценичните изкуства – проблеми и перспективи, УНСС, 2016 г., сборник с доклади от научна конференция „Бизнесът в 21 век - тенденции и предизвикателства”

Владислава Огнянова Петрова

 

Статии

 • „Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии в България“, в списание „Българска наука“, брой. 128, март / април, 2020 г.
 • „THREE-DIMENSIONAL (3D) PRINTING AS INTELLECTUAL PROPERTY“, Годишникът на УНСС, 2020 г.

Доклади

 • „Изобретенията в социалните медии и тяхната закрила като обект на индустриална собственост“, публикуван в сборник „БИЗНЕСЪТ В XXI ВЕК /ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ДИГИТАЛНОТО ОБЩЕСТВО/“, Издателски комплекс УНСС, София 2018 г. (страници 13-та-22-ра включително).
 • „Inventions in IP Education“, участието в конференцията е по проект „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“, 

  международна конференция на тема: „The Future of Education, Проведена на 18 – 19 Юни 2020 г., Италия

 • "ПАТЕНТОВАНИТЕ ЛЕКАРСТВА И ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 И ТЯХНОТО ГЛОБАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО", Участие с доклад в ШЕСТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ ю„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID-19”, 2021 г.

Проекти
 • „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“, Университет за национално и световно стопанство – Базова организация по административен договор 35/3 по конкурс на ФНИ на МОН за финансиране на ФНИ – 2019 г.
 • Научноизследователското задание на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на тема "Обща методология за разработване на енциклопедични издания".

Емил Александров Георгиев

 

Проекти
 • Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021

Искрен Емилов Константинов

   

Проекти
 • Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021
 • Проект „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспобност на фирмата“ по договор № ФНИ – КП-06-ПН 35/20 от 12.12.2019 г., сключен с фонд “Научни изследвания” към МОН

Камен Георгиев Тодоров

    

Проекти
 • Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021

Николай Станимиров Братов

   

Статии

 • Информационно издание за марки и дизайни- Патентно ведомство на Република България, брой 1/2019 г., публикация на тема- “Ролята на потребителите в борбата с нарушения спрямо обектите на индустриална собственост- марки и дизайни“
 • публикация в ipbulgaria на тема- “Промяната на търговските марки в условията на COVID- 19. Опит за съпричастност или поредният търговски трик на големите компании“. 
 • Търговската марка в основата на успешното бизнес лидерство, 2021 г.
 • Нелоялните търговски практики и електронната търговия в условията на COVID- 19, списание- Търговско и облигационно право, ИК "Труд и право", брой 3/2021 г., самостоятелно приложение- 1, 2021 г.
 • Етнографията, "извор" на интелектуална собственост. Етнографски музей на открито- Етър, списание- "Българска наука", бр. 141/05.2021 г.
 • Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) практики в контекста на новите промени в Закона за защита на конкуренцията, списание- Търговско и облигационно право, ИК "Труд и право", брой 7/2021 г.
 • Особености при управлението на права на интелектуална собственост като част от бизнес стратегията на фирмата. Лицензиране на търговска марка, списание- Икономически алтернативи- УНСС, бр. 3/2021 г.
Проекти
 • Научно изследователско задание на Института по творчески индустрии и бизнес на тема „Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС“, дек. 2018 – дек. 2021