Обновено: вторник, 30 януари 2024 15:17

Нашите издания

  

Към уважаемите автори на сп. “Интелектуална собственост и бизнес” при УНСС

Приемат се само оригинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едновременно за публикуване в друго списание, сборник или дайджест. Редакцията извършва електронна проверка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Списание „Интелектуална собственост и бизнес“ е професионално и научно издание на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов” на УНСС.

Списанието е с отворен достъп. Издава се в 2 броя годишно на хартия и съдържа теоретични, методически и приложни изследвания на преподаватели, изследователи и докторанти от Университета за национално и световно стопанство, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации. На страниците на списанието можете да намерите информация, научни статии и интервюта,  които: осветляват и предлагат решения на важни проблеми в областта на интелектуалната собственост, за актуални регламенти в областта на интелектуалната собственост и дискусиите по актуални въпроси, резултати от научни изследвания, посветени на съвременни проблеми в областта на интелектуалната собственост и материали, свързани с управлението и бизнеса с интелектуална собственост.

Материалите и статиите се представят на електронна поща: [email protected]   и на хартия в редакцията на списанието на български и английски езици и се оценяват за публикация от редакционна колегия и избрани рецензенти при анонимно рецензиране.

Редакционна колегия

Национален състав:

проф. д-р Мария МАРКОВА  –  председател на редакционна колегия, УНСС

ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и заместник-директор по научноизследователската дейност на Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС

проф.д.н. Живко ДРАГАНОВ – ръководител на катедра "Международно право и право на ЕС" на Юридически факултет, УНСС

доц. д-р Димитър БЛАГОЕВ  –  декан на Бизнес факултет, УНСС

доц. д-р Николай КРУШКОВ – катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, УНСС

Международен състав:

Prof. Laurent MANDERIEUX, Chair, European IP Teachers’ Network (EIPTN), Bocconi University, ITALY

Petra HAUPTFELD-GÖLLNER, University of Applied Sciences Burgenland, AUSTRIA

Dr. Carlos R. MORALES, Tarrant County College –TCC Connect Campus, USA

Dr. Ioannis KIKKIS, WIPO Expert

Изпратените ръкописи се проверяват за съответствие с техническите изисквания за оформление. При спазени технически изисквания ръкописите се изпращат за анонимно рецензиране от двама рецензенти. След одобрение за публикуване, авторът получава съобщение по електронна поща, което включва информация за това броя, в който ще бъде публикуван материалът, както и предложения за редакция, поправки и допълнения, които следва да бъдат направени.
Приемането на ръкопис за публикуване по никакъв начин не означава, че редакционната колегия и/или издателят споделят гледната точка на автора.

Авторите на научни статии, становища и интервюта декларират оригиналност и достоверност на представените позиции и изразяват личното им мнение по дискутираните въпроси.

Списание “Интелектуална собственост и бизнес“ e включенo в Националният референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан в Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Отговорен редактор: Антоанета Дръндова/ Antoaneta Drandova

Печат: ИК „ЗИП“ ЕООД / Publishing house "ZIP“ Ltd.

Адрес:

София 1700

Студентски град „Христо Ботев“

УНСС, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов” на УНСС

Тел.: (+3592) 81 95 397

Email: [email protected]

ИНДЕКСИРАНЕ В: EBSCO, Google Scholar

ISSN: 2815 – 3464

 

Такса за публикуване

Списанието “Интелектуална собственост и бизнес“ е периодично издание, в което се публикуват статии с научна и практическа стойност, осигурена на принципа на анонимното рецензиране и провежданата редакционна политика.  Свързаните с това разходи се покриват от публикационната такса, която е в размер на 150 лв за статия и е дължима при постъпване на ръкописа в редакцията. Авторът получава 2 екземпляра от списанието по пощата.

При осигурено спонсорство сумата се фиксира в договор и на коричните страници се рекламира спонсорът чрез популяризиране на неговото име, предлаганите продукти и осъществяваната дейност.  

Цена на 1 книжка: 15 лв.

Приемат се статии и материали за брой 4 на списанието до 20.10.2023 г. 

Технически изисквания

Декларация

Модел за статия

Публикационна етика

Съдържание Брой 1, Брой 2 и Брой 3