Обновено: Friday, 10 September 2021 11:26

Scientific publications in periodicals

Prof. Dr. Borislav Mihailov Borissov

 

 Статии 

 • "За интелектуалната собственост, благоденствието на нациите и нашите задачи като университетски учени", сп. "Икономически и социални алтернативи", бр.4/2012
 • "История на патентите в България", сп. "Интелектуална собственост", бр.6/2003 г.
 • "Академична автономия? Няма такова нещо!", в.Капитал, бр.37/15-21 септември 2001 г./Капитал-кариери/
 • "Пречки пред иновациите в малкия и средния бизнес", сп."Интелектуална собственост", бр.9/2001 г.
 • "Относно подхода при определяне на "справедливото възнаграждение" за служебните изобретения, сп."Интелектуална собственост", бр.1/2000 г.
 • "Обучението по интелектуална собственост - необходимо условие за хармонизацията с правната закрила в Европейския съюз", бр.10/1999 г.
 • "Ценообразуващи фактори при лицензирането на нематериални обекти", сп. "Интелектуална собственост", бр.3/1997 г.
 • "Някои проблеми при оценката на нематериалните активи", сп."Интелектуална собственост", бр.3/1996 г.
 • "България - втори световен център за обучение по интелектуална собственост", интервю, сп."Интелектуална собственост", бр 7-8/1995 г.
 • "Оценката на нематериалните активи - най-голямото предизвикателство пред счетоводната наука", сп."Интелектуална собственост", бр.7-8/1995 г.
 • "Пазарна икономика, маркетинг и индустриална собственост", сп. "Интелектуална собственост", бр.5/1991 г.
 • "Индустриалната собственост - новото име на списанието", сп."Индустриална собственост", бр.8/1990 г.
 • "Младежкото изобретателство и фирмена организация", сп. "Изобретателство и рационализаторство", бр.3/1990 г.

Доклади

 • "Законодателство и практива в иновационната политика и трансфера на технологии на университетите в България", национална конференция, УНСС, 2015 г.
 • "Национални лидери и икономически растеж", научно-практическа конференция, УНСС, 2013 г.
 • "Интелектуална собственост", национален семинар, УНСС, 2012 г.
 • "Евроинтеграционните процеси в българското висше образование: дистанционно обучение и магистърски програми", Комисия по наука и висше образование при Народното събрание, кръгла маса "Европейски преизвикателства пред българското висше образование" от 21.05.2003 .г
 • "Следдипломно обучение в системата на висшето образование", доклад на научна конференция "Следдипломното обучение в областта на публичната администрация и бизнеса", 30.10.2002 г.
 • "Двадесет години научно направление "Икономика на националната сигурност" в България", доклад на конференцията "Синергетична парадигма на националната сигурност", отпечатана в едноименния сборник, УИ "Стопанство", 2001 г.
 • "Относно принципите за определяне на "справедливото възнаграждение" при служебните изобретения", семинар на Съюза на изобретателите в България и Националното патентно ведомство, София, ноември 1999 г.
 • "Адекватна ли е системата за висше образование в България на възприетите в Европа форми на обучение", Национален семинар, Министерство на културата, Патентно ведомство, Фондация "Ханс, Зайдел, Фондация "Еврика", ИСК при УНСС и др., София 15-16 април 1999 г., б-к "Пари", бр.24/391/22.06.1999 г.
 • "Държавна ли е държавната политика в областта на интелектуалната собственост", Семинар "Научна политика и икономическо развитие" , НДК 27.05.1996 г. организиран от Парламентарната комисия по образование и наука и УНСС, отпечатан в Сборник от доклади от конференцията, с.73-89
 • "Приватизация на интелектуалната собственост", доклад на семинар на Парламентарната комисия по образование и наука, МОНТ и Патентно ведомство на РБ, НДК - 22 май 1995 г., резюме отпечатано в сп. "Интелектуална собственост", бр.5/1995 г.
 • "Основни параметри на бизнес отношенията в Република България", международна конференция "Проблеми на предприемачеството и малките и средни предприятия в България", организирана от ВТУ и БСК, 12-13 ноември 2002 г., гр.Пловдив
 • "Обучението и изследванията по интелектуална собственост в университетите за целите на бизнеса и индустрията", изнесен на международен семинар "Интелектуалната собственост в страните в преход", Женева, 9-14 октомври 2000 г., отпечатан на английски език от СОИС като самостоятелен свитък, "Promoting the teaching and Research in Intellectual property to meet the needs of business and industry", WIPO/ACAD/R/00/13, original: English, Geneva, 9-13 October, 2000
 • "Необходимост и същност на обучението по интелектуална собственост в университетите подготвящи кадри за бизнеса", доклад на международна конференция "Обучението по интелектуална собственост за целите на бизнеса", организирана от УНСС и СОИС с представители на 29 държави, София, м.май, 2000 г. отпечатан в едноименния сборник от конференцията
 • "Ценообразуващи фактори при лицензирането на нематериални обекти", международна конференция "Интелектуална собственост в обединена Европа", 10-13.10.1996 г., отпечатан в Сборник от доклади от конференцията, стр.140-146 и в сп."Интелектуална собственост" бр.3/1997 г.
 • "Младежкото изобретателство и новаторство в Република България", пленарен доклад на международен симпозиум "Младите изобретатели и новатори в икономическото и технологично развитие", Пловдив, юли 1991 г., отпечатан в сборник доклади от симпозиума
 
 

  

Prof. Dr. Vladia Borislavova Borissova

 

Статии

 • Борисова, Вл., Икономически подход при структурирането на творческите индустрии, Годишник на УНСС, ИК-УНСС, София, 2017 Г.
 • Борисова, Вл., Критерии за структурно обособяване на иновационните индустрии в системата на творческите индустрии, Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, София, том 2/2017
 • Борисова, Вл., Модели на бизнес на предприятията в творческите индустрии, сп. Икономически и социални алтернативи, ИК-УНСС, София, том 4/2018
 • Борисова, Вл., Основни характеристики и пазар на продукта на творческите индустрии, сп. Икономически алтернативи, ИК-УНСС, София, том 3/2018
 • Борисова, Вл, Модели за управление на интелектуална собственост за създаване на бизнес концентрации в творческите индустрии, сп. Икономическа мисъл, ИИИ-БАН, София, том 1/2018
 • Борисова Вл., Методология за идентифициране и оценка на интелектуалната собственост на участниците в локалните производствени системи – Локални производствени системи и регионално икономическо развитие, Новосибирск-София-Термопил-Лодз, 2014
 • Борисова, Вл., Закрила на обектите на интелектуална собственост за целите на тяхната икономическа реализация, Локалните производствени системи в страните във и извън ЕС, София, 2014, глава 3.4., стр.268
 • Борисова, Вл., Интелектуалната собственост на предприятията функциониращи в условията на локални производствени системи, Management & Gouvernance – Enterprises-Territoires-Scosietes, 2015
 • Борисова, Вл. Интелектуалната собственост в клъстерите, Научни трудове на фондация „Национална и международна сигурност“, издателство - Национална и международна сигурност, 2018, стр. 410
 • Борисова, Вл., Управлението на интелектуалната собственост – мощно средство на бизнес развитието, Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят-научна публикация между УНСС, ВУЗФ, Alma Mater Stodiorum Universita di Bologna, University of Split, Faculty of Economics-Croatia, Полтавски университет, Украйна и Университета в Лодз
 • Борисова, Вл., - Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове по интелектуална собственост, сп. Собственост и право, ИК-Труд и право, 2/2018
 • Борисова, Вл., “Паралелен внос на обекти на интелектуална собственост”, сп. Алтернативи, бр. 5(59)/ 2003, УНСС, стр.23-25, (9 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., “Иновационен процес при обекти на интелектуална собственост в културата”, сп. Алтернативи, 2 (64)/2004, УНСС, стр.13 -15, (13 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., “Интелектуалната собственост в културата като апортна вноска”, сп. Алтернативи бр. 3(65)/ 2004, УИ „Стопанство”, УНСС, стр.21-24, (14 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., “National approach in traditional knowledge management in the field of the folklore and art in the Republic of Bulgaria”, IP Overview, vol. 1, 2006, “IP Bulgaria”, р.61-75, (39 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл., “Bulgaria takes stock of IP infringement”, monthly bulletin of Counterfeiting Confidential – a publication for Members of the International Chamber of Commerce/ICC, Counterfeiting Intelligence Bureau, Commercial Crime Services/CCS, London, November, 2006, p.8, (5 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., ”Интелектуалната собственост като средство за измама и пране на пари”, статия, сп. „Икономически алтернативи”, УИ „Стопанство”, бр.4, 2008, стр. 112-125, (27 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., „Организация на системата за издирване, документиране и опазване на българското културно наследство”, сп. „Пари и култура”, ВУЗФ, 2008, стр. 47-59, (22 ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл., „Актуални проблеми и предизвикателства пред опазването на Българското културно наследство”, сп. „Туристически пазар”, БТК „Митра-ПР” ООД, бр.7, 2008, стр.12 (8 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл., „Интелектуална собственост и собственост”, сп. „Собственост и право”, ИК „Труд и право”, бр.7, 2008, стр.70-78, (12,6 ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл., „Икономически аспекти на правото за използване, за отдаване в заем и за отдаване под наем на произведения”, сп. „Библиотека”, НБ ”Св.Св. Кирил и Методи”, бр.4, 2008, стр.48-51 (9,2 ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл., „Авторските възнаграждения като средство за финансиране на българската култура”, сп. Търговско право”, изд. „Търговско право ООД”, бр.3, 2008, стр.65-71, (10,5 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., „Икономически аспекти на препродажбата на произведения на изкуството”, сп. Търговско право, изд. „Търговско право ООД”, бр.4, 2008, стр.71-76, (10,5ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл., „България и нейното нематериално културно наследство”, сп. „Медии и обществени комуникации”, изд. УНСС, бр.1, 2008, www.media-journal.info, January 14, 2009, (23 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл. „Системата на интелектуална собственост като класификационен критерии на творческите индустрии”, Научни трудове на Reseau PGV, Монография за устойчивито развитие: индустриална и комерсиална политики в Европейския съюз, Vydavatel’stvo EKONOM v Bratislave, 2009, p. 696-704 (14,4 ст.м. стр.)
 • Борисова, Вл. „Интелектуалната собственост на акционерните дружества”, Courses Syllabus in financial management, УИ „Стопанство” УНСС, София, 2009, стр.141-150 (20 ст.м.стр.)
 • Борисова, Вл., „Традиционните знания като стопански фактор за развитие на фармацевтичната индустрия”, сп. „ИНСО”,бр.3, стр.25-28 и бр.4, стр.24-26 и бр.5, стр.22-25, 2006, (общо 36,6 ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл., „Economic aspects of copyright for broadcasting, transmitting and cable retransmission of the works of art”, Economic themes №4, Year XLVII, YU ISSN 0353-8649, Pub. Faculty of Economics Nis, 2009, p.129-138, (19 ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл., „Ролята на интелектуалната собственост за икономически ефективното функциониране на локалните производствени системи в условия на криза“, Функциониране на локалните производствени системи в България, Полша и Русия, Wodawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2015, ISBN 978-83-7969-488-4, p. 153
 • Борисова, Вл., „Закрила на обектите на интелектуална собственост за целите на тяхната икономическа реализация“, ISBN 978-954-644-720-3, стр. 268
 • Борисова, Вл., “Традиционните знания във фармацевтичната индустрия”, сп. Алтернативи 5(70), 2005, УНСС, стр.47
 • Борисова, Вл., “Иновационен процес при обекти на интелектуална собственост в културата”, сп. ИНСО, бр.7/2004, стр.21-24
 • Борисова, Вл., „Фолклорните творби като обект на интелектуална собственост”, сп.”Алтернативи”, бр.1 (63), стр. 8-10, УИ Стопанство, УНСС, 2004

 

Доклади

 • Борисова, Вл., Интелектуалната собственост за устойчивото развитие на регионите, Сборник с доклади, том 1 от научна конференция Регионална икономика и устойчиво развитие, 17 ноември 2017 г., Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2018, стр.435
 • Борисова, Вл., Свързаните аспекти с интелектуалната собственост при визуализирането на нематериалното културно наследство, том Визуализация на нематериалното културно наследство, издание на Словенския Етнографски музей, 2018
 • Борисова, Вл., Бизнес модели за управление и защита на интелектуалната собственост в дигитална среда, ИК- УНСС, Сборник доклади, 2018, стр.121
 • Борисова, Вл., „Българското културно наследство-състояние и перспективи”, round table presentation WIPO, Geneva, December 2007;
 • Борисова, Вл., “Традиционните знания като икономически фактор за развитие на фармацевтичната индустрия”, Национална конференция на интелектуалната собственост като фактор за икономически растеж, УНСС, 07.10.2005, сборник доклади, УИ “Стопанство”, стр.172-193 (32 стандартни стр.);
 • Борисова, Вл., “Традиционните знания като конкурентно предимство”, 9-ти Национален симпозиум “Качество, конкурентноспособност и устойчиво развитие”, 29.11.2004, УНСС
 • Борисова, Вл., “Медиация по интелектуална собственост“, регионална конференция, СОИС и УНСС, май, 2014
 • Борисова, Вл., „Стратегическо управление на интелектуалната собственост на предприятията в локалните производствени системи“, Local production systems in Regional economies, collective paper, University of Lodz, ISBN 978-80-557-1375-5, 2018
 • Borissova, Vl., Strategic management of intellectual property at the LPS enterprises, Local production systems in Regional economies, collective paper, University of Lodz, ISBN 978-80-557-1375-5, 2018

 

Prof. Dr. Maria Ananieva Markova

 

Статии

 • Научноизследователският продукт като интелектуална собственост, идентификация, икономически и правни характеристики, 2009 г. сп. „Икономически алтернативи“
 • Management of company innovations as IP, Econ. Alternatives, 2013, CEEOL, RePec

 

 • Академичната лекция като обект на интелектуална собственост, 2013 г., Изд. „За буквите
 • Театралната постановка като интелектуална собственост, 2013 г. Изд. „За буквите
 • Нов Регламент  608/2013 за защита на ПИС, 2013 г. сп. „Собственост и право“
 • Интелектуалната собственост в бизнес идентификацията на фирмата, 2015 г., За буквите,
 • Издателски права в цифрова бизнес среда, 2016 г., Изд. „За буквите
 • Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост, 2016 г. Сп.„Собственост и право“
 • IP knowledge-a need in the contemporary education, 2017, The FOE edition
 • Case study based educ.model in IDVC course, 2017 The FOE edition, co –authorship
 • Problem solving oriented education for students in DAIE, 2018, Libreriauniversitaria ed.,
 • IP rights and consumer behavourр 2017, Advances in economics and business, USA
 • Нови моменти в  правната регламентация на марките на ЕС, 2017, Сп.„Собственост и право“
 • Protection of industrial design as intellectual property rights in European Union, NTUT Journal of IP law and Management, 2018, N 7 - SCOPUS
 • Intellectual property rights for the breeder’s achievements in Bulgaria, Bulgarian journal of agricultural science, 2018, N 6 - WEB OF SCIENCE
 • Company competitiveness through Intellectual Property, Институт за икономически изследвания при БАН, BSA,vol. 5 2018, CEEOL SCOPUS

 

Доклади

 • “Дизайн на Общността” доклад при участие /6 на брой/ семинари, организирани от Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар на ЕС /OHIM/ и Патентно ведомство /ПВ/ на България на тема “Марка и дизайн на Общността” април – юли, 2007 г. в София, Пловдив, Варна, Велинград.
 • “Интелектуалната собственост и мобилността на учените”, м. май, 2007 г., представен на семинар “Мобилност на учените”, УНСС
 • “Дизайнът на Общността – същност, основни положения, предимства на системата на Дизайн на Общността. Конфликти с национални права”, доклад представен на семинар, организиран от Европейското патентно ведомство и Патентно ведомство на България, свързан с комуникационната стратегия на ПВ, Бургас, 2007 г.
 • “Единството от продуктови иновации и дизайн – фактор за конкурентоспособност на българските предприятия на съвременния пазар”, представен на научно-практическата конференция “Конкурентоспособен растеж на българската индустрия”, УНСС, 2008 г.
 • Доклад на кръгла маса на тема “Научноизследователският продукт – изисквания и реалности”, УНСС, ноември, 2008 г.
 • “Дизайнът като интелектуална собственост”, представен на национален семинар “Дизайн- индустрия. Икономически и правни аспекти”, ноември, 2010, УНСС
 • Доклади с презентации, 5 на брой, по проблеми на интелектуалната собственост, представени на национални семинари в изпълнение на проект на Европейска патентна академия “Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите”, 2010 - 2011 г.
 • “Актуалната същност на интелектуалната собственост”, доклад на университетска НП 18 “Приложение на знанията по интелектуална собственост в международна среда”, м. май, 2011 г., УНСС
 • ‘Audiovisual works as IP’ report, Aristotle University, ICIL, Thessaloniki, Greece, May, 2011
 • “Final report regarding the implementation of the EPO’s project ‘Dissemination of IP knowledge in universities’ in Bulgaria /January, 2011 – June, 2012/”, Vienna, Austria, July, 2012
 • ‘Biotechnological innovations as intellectual property’, report, SLING – Diffusion and Agrobiotechpark, International seminar, August, 2012, JGC, Sofia
 • “Интелектуалната собственост в екобиотехнологиите”, доклад на научен семинар “Екобиотехнологиите  - настояще и бъдеще”, СУ – СГЦ, март, 2013 г.
 • “Академичната лекция като обект на АП” доклад в научен семинар на УНИБИТ “Интелектуалната собственост в университетите. Творчество следващото поколение” с доклад на тема: УНИБИТ, 2013
 • “Театралната постановка като интелектуална собственост”, доклад в научен семинар на ЮЗУ “Интелектуалната собственост в университетите. Творчество следващото поколение” с 26 април, 2013
 • “Интелектуалната собственост в земеделието и хранителната промишленост”, доклад на семинар на ЕСФ и МОН по проект на тема “Традиционни храни и здравето на българина”, 28-30 май, 2013, Пловдив
 • “Закрила на интелектуалната собственост в иновациите, основани на български мед и билки”, доклад на семинар на СГЦ по ТТО проект на тема “Традиционни храни и здравето на българина”, 14. 04. 2014
 • “Интелектуалната собственост в учебната документация на висшите училища”– 28.04, 2014 г., доклад представен на научен семинар на УниБит, в съавторство с проф. д-р Виолета Цакова
 • ‘IP in the publishing industry’, Aristotle University, ICIL, Thessaloniki, Greece, May, 2014
 • “Интелектуалната собственост в бизнес идентификацията на фирмата”, доклад представен на научен семинар на УНИБИТ “Успех, творчество, иновации”, 28 април, 2015 г
 • “Политики в дизайна като интелектуална собственост”, доклад представен на семинар на Фондация “Приложни изследвания”, организиран съвместно с ЕК на тема “Иновации, базирани на дизайн” м. март 2015 г.
 • “Издателските права в цифрова бизнес среда” УниБИТ, доклад и публикация в сборник от научен форум с межд. участие на тема «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост», 2016 г.
 • ‘The course „Advertising as an intellectual property“, EIPTN, Sofia, 4-5 July, 2016
 • “IP research for business education”, Florence, Italy,2016, Conference proceeding book
 • „Географското означение – средство за идентификация на бизнес субекта като регион на дейност“, доклад и публикация в сборник в съавторство, пети национален семинар с международно участие на тема: «Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда», УниБИТ, 2017г.
 • „Добри маркетингови практики на български фирми“,  национална конференция с межд. участие УНСС, ПВ и СОИС, 2017 г.
  • ‘Intellectual property knowledge - a need in the contemporary higher education’, PIXEL, Italy, 2017
  • ‘Case study based educational model in Company design and visual culture course’, report and published paper in a conference book, co-authorship, Future of education, PIXEL, 2017
  • Problem Solving Oriented Education for Students in the Course "Design of architecture, interior and exterior", PIXEL, Italy, 2018

Assist. Prof. Dr. Hristin Bogomilov Strijlev

 

Статии

 • Стрижлев, Х. Бизнес модели на интелектуалната собственост в радио индустрията, Сп. „Научни трудове”, 2017;

 

Доклади

 • Стрижлев, Х. Наземно цифрово разпръскване в България, Доклад, изнесен на организирана от Българското национално радио Международна конференция „Общественото радио и предизвикателствата на бъдещето“ в София, 26.01.2015г., публ. Сп. „Научни трудове”, 2017;
 • Стрижлев, Х. Разширяване територията на покритие на българското национално радио в държави, територии и населени места с преобладаващо или многобройно българско население – от идеята до реализацията, Доклад, изнесен на Годишната среща на българските медии в чужбина, организирана от БТА- Атина, Гърция- 4-8.11.2015г., публ. Сп. „Научни трудове”, 2017.

 

Assist. Prof. Dr. Dimitrina Nikolaeva Papagalska

 

Статии

 • Телевизионната индустрия като творческа индустрия, сп. Българска наука, ISSN: 1314 – 1031, бр. 101/2017, София, 2017, стр. 130 – 141
 • Творчески продукти на съвременната телевизионна индустрия, сп. Медии и обществени комуникации, ISSN: 1313 – 9908, бр. 32/ септември 2017, София, 2017

Доклади

 • Доклад на тема „Интелектуална собственост в БНТ“, публикуван в сборник с доклади от научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“, ИК-УНСС, 2017 г.
 • Доклад на тема „Ролята на БНТ като държавна институция за икономическия растеж на телевизионната индустрия“ в докторантска научна конференция „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“, ИК-УНСС, 2016 г.

Assist. Prof. Dr. Silvija Hristova Todorova

 

Статии

 • Специфики при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата, сп. „Българска наука“ ISSN: 1314-1031, бр. 105/януари 2018, София

Комбинирана закрила на бизнес идентификаторите на фирмата чрез обекти на индустриална собственост,  научно електронно списание „Net Science“ ISSN: 2535-1362, бр. 3/ март 2018 г.

 

Доклади

 • Интелектуална собственост в бизнес идентификаторите фирмени символи и лога, сборник с научни доклади “Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации”, издание на „За Буквите – О писменехъ”, София, 2015 г.
 • Промишленият дизайн – инструмент за закрила на бизнес идентификаторите, сборник с научни доклади „Бизнесът в 21 век /тенденции и предизвикателства/”, Издателски комплекс УНСС, София, 2017 г.Младежки посланик на INTA за България в периода 2016-2017 г.
 • Географското означение  - средство за идентификация на бизнес субекта като регион на дейност, сборник с научни доклади „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, в съавторство, София, 2017 г., ISBN 978-619-185-272-7.

 

Assist. Prof. Dr. Ivan Nachev Nachev

Статии

 •  Начев, И. Етапи на филмовата индустрия, научно електронно списание „Net Science” ISSN: 2535-1362, бр. 3/март 2018 г.
 •  Начев И. Продукт на филмовата индустрия, научно електронно списание „Net Science” ISSN: 2535-1362, бр. 3/март 2018 г.


Доклади

 • Начев,   И.        Класически   И         Нови   Способи         За        Финансиране            На Филмопроизводството В България, конференция на Бизнес факултет при УНСС от дата 11.05.2018г., приет за публикуване в сборник с научни доклади, УНСС, София, 2018 г.
 • Начев, И. Модификации и проявления на интелектуалната собственост върху филми в интернет, сборник с научни доклади „Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост.“, в съавторство, издателство „За буквите – О писменехь“, София, 2016 г.
 •  Начев, И. Потенциал и растеж на филмовата индустрия в България, сборник с научни доклади „Интелектуална собственост – формула за успех, творчество и иновации“, издателство „За буквите – О писменехь“, София, 2015 г.

Assist. Prof. Dr. Mirena Dimitrova Staneva

Доклади

 • Santova, M., I. Pirgova and M. Staneva (eds.), Between the Visible and the Invisible. The Intangible Cultural Heritage and the Museum (2018 Sofia)
 • Visualising Intangible cultural heritage (Ljubljana, 2018) – Mirena Staneva, Foreword
 • Станева, М. Система за финансиране на дейности по проучване, опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство в България. // Дванадесета национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, 2014, с. 527-532.
 • Станева, М. Национален фонд "Култура" и подкрепата на културно-историческото наследство. // Дебрюне, Н. ред. Национална културна стратегия и европейска духовна интеграция: Втора научна конференция по проблемите на културно-историческото наследство. София: Земя, 2012, с.22-27.
 • Станева, М. Интегриран подход към културното наследство. // Назърска, Ж. съст. Науката за културно-историческото наследство – Scientia “Incognita”. София: За буквите - o писменехъ, 2014, с. 309-318.
 • Станева, М. Информационни системи за опазване и управление на културното наследство в Р България// Дванадесета национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, под печат.
 • Герчева, В., М. Станева. Възможности за привличане на деца и млади хора в музеите. Образователни интерактивни детски кътове. // Плетньов, В. съст. Добри практики: образованието в музея, учебни експозиции и програми, работа с ученици : национална работна среща-семинар, Варна, 14-16 ноември 2012 г. - Варна: Славена, 2013.