Обновено: Wednesday, 03 July 2019 17:00

Scientific publications

Prof. Dr. Borislav Mihailov Borissov

 

 Монографии, учебници, учебни помагала

 • Борисов, Б., Борисова, Вл. „Интелектуална собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015
 • Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2008-2011, УИ "Стопанство", УНСС, София 2011 г.
 • Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2003-2007, УИ "Стопанство", УНСС, София 2007 г.
 • Борисов. Б. "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма" ,УИ “Стопанство”, УНСС, София, 2006 г.
 • Борисов, Б. "Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост", УИ "Стопанство", УНСС, София, 2003 г.
 • Борисов. Б., Маркова, М. „Нови обекти на интелектуална собственост“, УИ “Стопанство”, УНСС, София 2002 г. 
 • Борисов. Б. "Промишлен дизайн - Интелектуална собственост", УИ “Стопанство”, УНСС, София, 2001 г.
 • Борисов. Б. "Методика за патентни проучвания", УИ “Стопанство”, УНСС, София, 1999 г.
 • Борисов. Б. "Интелектуална собственост, Патенти за изобретения и полезни модели", УИ “Стопанство”, УНСС, София, 1999 г.

Студии

 • "Висшето образование в България (митове и реалности)", ИК-УНСС, София, 2013 г.
 • "Ноу-хау: същност и основни параметри", сп. Икономическа мисъл, бр.2/2003 г.
 • "Цена на лицензията", Научни трудове, том 2, УНСС, 2002 г.
 • "Intellectual Property and Private Enterprise", Quarterly Journal of International Economy and Politics, Agora, Athens, Vol. 7, 2002

 

 

 

Prof. Dr. Vladia Borislavova Borissova


Монографии, учебници, учебни помагала

 • Управление на интелектуалната собственост (учебното помагало), ИК-УНСС, 2018, научна редакция по договор със СОИС от 2001
 • Борисова, Вл., „Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии“, ИК-УНСС, 2017
 • Борисова, Вл. „Медиация по интелектуална собственост. Извънсъдебен способ за решаване на търговски спорове”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2016, (114 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл., Борисов, Б. „Интелектуална собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015, (647 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл. „Творчески индустрии, културни индустрии и интелектуална собственост”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2009, (624 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл., „Културно наследство и интелектуална собственост”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2008, (142 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл. и колектив, „Икономически принос на авторскоправните индустрии в България”, монография част първа и част втора в съавторство, УИ „Стопанство”, УНСС, 2007, (360 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., “Интелектуална собственост и собственост”, монографично изследване, УИ „Стопанство”,УНСС, София, 2010, (83 стандартни стр.);
 • Борисова Вл, „Интелектуална собственост в културата” учебник, дистанционно обучение, УИ „Стопанство” УНСС, София, 2010, (278 ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл. “Интелектуална собственост в културата”, учебно помагало, ИСК към УНСС, 2003, ISBN 954-9940-79-9, (237 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., “Традиционните знания като интелектуална собственост”, монография, УНСС, 2006, ISBN 10:954-494-756-6 ISBN 13:978-954-494-756-9

Студии

 • Интелектуална собственост, традиционни знания и традиционни културни изрази / фолклор: Ръководство за страните в преход: Ръководство за страните в преход, WIPO, 2013,http://www.wipo.int/tk/en/culturalheritage/surveys.html (актуален към 2018г.)
 • Борисова Вл., „Функциониране на системата за колективно управление на авторските права”, Научни трудове на УНСС, том 1, София, 2009 г., стр.127-155, (52 ст.м. стр.)
 • Борисова Вл. Дигитализиране на културното наследство в България: Проучване на опита и практиките, свързани с интелектуалната собственост, WIPO, 2008,http://www.wipo.int/tk/en/culturalheritage/surveys.html (актуален към 2018г.)
 • Борисова, Вл., “Управление на интелектуалната собственост в областта на произведенията на изкуството”, Научни трудове, УНСС, том 2,  2005, стр.21;

Prof. Dr. Violeta Dimitrova Tzakova


Монографии, учебници, учебни помагала

 • „Процедури по арбитраж и медиации в областта на интелектуалната собственост”, научна редакция на дистанционен курс за обучение на СОИС, ИК - УНСС, 2018, ISBN 978-619-232-066-9, 133 стр.
 • Девет статии в том първи и втори - „Икономика” на „Основни термини, използвани в учебния процес” със заглавия: „Авторски договор”, „Авторско възнаграждение”, „Администриране на художествена собственост”, „Използване на художествено произведение”, „Нарушения на художествена собственост”, „Обекти на художествена собственост”, „Престъпления срещу художествената собственост”, „Притежатели на художествена собственост”, „Художествена собственост”, Издателски комплекс на УНСС, 2011, ISBN 978-954-644-242-0;  ISBN 978-954-644-234-7 18 стр.
 • Произведенията на науката като обект на интелектуална собственост, УИ „Стопанство”, 2009, ISBN 954-644-008-2, 294 стр.
 • Управление на правата на артисти изпълнители, С., УИ „Стопанство”, 2007, ISBN 954-494-878-8, 254 стр.
 • Права на артисти изпълнители, продуценти на записи и излъчващи организации, С., „ИСК при УНСС”, 2004, ISBN 954-9940-84-5, 327 стр.

 

 

Студии

 • Приспособяване на авторското право и сродните му права към цифровия единен пазар за Европа, Научни трудове на УНСС, т. 2, 2017, с. 61-90, ISSN (print) 0861-9344; ISSN (online) 2534-8957.
 • Съавторство при научни произведения, Научни трудове на УНСС, т. 3, 2012, с. 61-97, ISSN 0861-9344.
 • Аспекти на научната етика, Научни трудове на УНСС, т. 2, 2008, с. 57-90, ISSN 0861-9344.


Prof. Dr. Maria Ananieva Markova

 

Монографии, учебници, учебни помагала

 • Рекламата като интелектуална собственост 2016 г., ИК на УНСС
 • Дизайн мениджмънт, 2010 г., ИК на УНСС
 • Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика, 2010, ИК  на УНСС
 • Закрила на промишления дизайн в страната и чужбина, ПВ на Р България, 2008 г.
 • Фирмен дизайн, 2001,  ИК на УНСС
 • “Биотехнологии и биотехнологични постижения”, ЕСпринт, С. 2006 г.
 • “Художествено-литературна собственост”, УИ “Стопанство”, С. 2003 г.
 • „Нови обекти на интелектуална собственост“, УИ “Стопанство”, С. 2002 г. в съавторство с проф. д-р Борислав Борисов

Студии 

 • Марка и дизайн на Общността, 2008 г. ПВ на Р България и ЕС, в съавторство
 • IP research for business education, 2016 Libreriauniversitaria
 • „Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост „промишлен дизайн“, Научни трудове УНСС, 2018, бр.3
 

Assist. Prof. Dr. Petko Georgiev Nikolov

 

 Монографии, учебници, учебни помагала

 • Николов, П.„Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие“, Сиби, София, 2012 г.
 • Николов, П. „Новата правна уредба за защита на конкуренцията“, Труд-и-право, София, 2009 г.