Обновено: Friday, 10 September 2021 11:26

Scientific publications

Prof. Dr. Borislav Mihailov Borissov

 

 Монографии, учебници, учебни помагала

 • Борисов, Б., Борисова, Вл. „Интелектуална собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015
 • Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2008-2011, УИ "Стопанство", УНСС, София 2011 г.
 • Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2003-2007, УИ "Стопанство", УНСС, София 2007 г.
 • Борисов. Б. "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма" ,УИ “Стопанство”, УНСС, София, 2006 г.
 • Борисов, Б. "Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост", УИ "Стопанство", УНСС, София, 2003 г.
 • Борисов. Б., Маркова, М. „Нови обекти на интелектуална собственост“, УИ “Стопанство”, УНСС, София 2002 г. 
 • Борисов. Б. "Промишлен дизайн - Интелектуална собственост", УИ “Стопанство”, УНСС, София, 2001 г.
 • Борисов. Б. "Методика за патентни проучвания", УИ “Стопанство”, УНСС, София, 1999 г.
 • Борисов. Б. "Интелектуална собственост, Патенти за изобретения и полезни модели", УИ “Стопанство”, УНСС, София, 1999 г.

Студии

 • "Висшето образование в България (митове и реалности)", ИК-УНСС, София, 2013 г.
 • "Ноу-хау: същност и основни параметри", сп. Икономическа мисъл, бр.2/2003 г.
 • "Цена на лицензията", Научни трудове, том 2, УНСС, 2002 г.
 • "Intellectual Property and Private Enterprise", Quarterly Journal of International Economy and Politics, Agora, Athens, Vol. 7, 2002

 

 

 

Prof. Dr. Vladia Borislavova Borissova


Монографии, учебници, учебни помагала

 • Управление на интелектуалната собственост (учебното помагало), ИК-УНСС, 2018, научна редакция по договор със СОИС от 2001
 • Борисова, Вл., „Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии“, ИК-УНСС, 2017
 • Борисова, Вл. „Медиация по интелектуална собственост. Извънсъдебен способ за решаване на търговски спорове”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2016, (114 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл., Борисов, Б. „Интелектуална собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015, (647 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл. „Творчески индустрии, културни индустрии и интелектуална собственост”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2009, (624 ст.м стр.);
 • Борисова, Вл., „Културно наследство и интелектуална собственост”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2008, (142 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл. и колектив, „Икономически принос на авторскоправните индустрии в България”, монография част първа и част втора в съавторство, УИ „Стопанство”, УНСС, 2007, (360 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., “Интелектуална собственост и собственост”, монографично изследване, УИ „Стопанство”,УНСС, София, 2010, (83 стандартни стр.);
 • Борисова Вл, „Интелектуална собственост в културата” учебник, дистанционно обучение, УИ „Стопанство” УНСС, София, 2010, (278 ст.м.стр.);
 • Борисова, Вл. “Интелектуална собственост в културата”, учебно помагало, ИСК към УНСС, 2003, ISBN 954-9940-79-9, (237 ст.м. стр.);
 • Борисова, Вл., “Традиционните знания като интелектуална собственост”, монография, УНСС, 2006, ISBN 10:954-494-756-6 ISBN 13:978-954-494-756-9

Студии

 • Интелектуална собственост, традиционни знания и традиционни културни изрази / фолклор: Ръководство за страните в преход: Ръководство за страните в преход, WIPO, 2013,http://www.wipo.int/tk/en/culturalheritage/surveys.html (актуален към 2018г.)
 • Борисова Вл., „Функциониране на системата за колективно управление на авторските права”, Научни трудове на УНСС, том 1, София, 2009 г., стр.127-155, (52 ст.м. стр.)
 • Борисова Вл. Дигитализиране на културното наследство в България: Проучване на опита и практиките, свързани с интелектуалната собственост, WIPO, 2008,http://www.wipo.int/tk/en/culturalheritage/surveys.html (актуален към 2018г.)
 • Борисова, Вл., “Управление на интелектуалната собственост в областта на произведенията на изкуството”, Научни трудове, УНСС, том 2,  2005, стр.21;

Prof. Dr. Maria Ananieva Markova

 

Монографии, учебници, учебни помагала

 • Рекламата като интелектуална собственост 2016 г., ИК на УНСС
 • Дизайн мениджмънт, 2010 г., ИК на УНСС
 • Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика, 2010, ИК  на УНСС
 • Закрила на промишления дизайн в страната и чужбина, ПВ на Р България, 2008 г.
 • Фирмен дизайн, 2001,  ИК на УНСС
 • “Биотехнологии и биотехнологични постижения”, ЕСпринт, С. 2006 г.
 • “Художествено-литературна собственост”, УИ “Стопанство”, С. 2003 г.
 • „Нови обекти на интелектуална собственост“, УИ “Стопанство”, С. 2002 г. в съавторство с проф. д-р Борислав Борисов

Студии 

 • Марка и дизайн на Общността, 2008 г. ПВ на Р България и ЕС, в съавторство
 • IP research for business education, 2016 Libreriauniversitaria
 • „Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост „промишлен дизайн“, Научни трудове УНСС, 2018, бр.3
 

Assist. Prof. Dr. Petko Georgiev Nikolov

 

 Монографии, учебници, учебни помагала

 • Николов, П.„Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие“, Сиби, София, 2012 г.
 • Николов, П. „Новата правна уредба за защита на конкуренцията“, Труд-и-право, София, 2009 г.