Обновено: Wednesday, 03 July 2019 17:00

Research and education projects

Prof. Dr. Borislav Mihailov Borissov


 • „Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката на Република България“, № НИД НИ 20/2018 г. (2018-2020)
 • Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis in Bulgaria and Slovakia НИД вх.№ SL 01/17, дог. за изп. на проекта ДНТС/Словакия/01/12 (2016-2018)
 • Проект на Академията на СОИС „Превод и персонифициране на базов модул за дистанционно обучение по интелектуална собственост” (2013-2014)
 • Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and benchmarking for the EU and Beyond) 7FW EU FD-PEOPLE 2011 IRESES 295050  (2013-2015)
 • Проект BG 051PO001-3.3.06-0032 ”Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори-инвестиция с европейски намерения”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,Европейски социален фонд (2013-2014)
 • Проект на Академията на СОИС „Разработване на съвместна магистратура за обучение по интелектуална собственост” (2013-сега)
 • Проект НИ-1-16-2013 „Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск” УНСС, НИД (2012-2015)
 • Проект НИ-1-5-2013 „Лидерство и индустриален растеж в България” УНСС НИД (2012-2013)
 • Проект на СОИС „Унифициране и въвеждане в експлоатация на „IP Panorama” интерактивна система за обучение на малки и средни предприятия (ръководител проект) (2012–2013)
 • Проект на СОИС за създаване на „Интерактивен сайт за обучението по интелектуална собственост в страните в преход”/ IP Teaching website ръководител проект (2011-2013)
 • Проект на СОИС „Ръководство по интелектуална собственост за дигитализиране на културното наследство на страните в преход” автор на изследването (2011-2014)
 • Проект на СОИС „Ръководство по интелектуална собственост, за закрилата на традиционните знания за страните в преход” съавтор на изследването (2011-2013)
 • Проект на СОИС, „Национална стратегия за развитие на творческите индустрии в България” (2010- 2011)
 • Проект на Фонд „Научни изследвания” УНСС, „Идентифициране, закрила и управление на интелектуалната собственост на общините в България”, по договор № НИД 21.03-2/2010 (2010– 2011)
 • Проект на Фонд „Научни изследвания” към МОН, „Млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура” (2007-2011)
 • „Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи на фирмата“, по договор № МУ-ФС-10 ДО1-1214/17.12.2007, с ръководител проф. д-р Борислав Борисов (2008-2011)
 • Проект на Национален фонд култура към МК ”Способи за увеличаване на събираемостта на авторските възнаграждения” (ръководител проект) (2008)
 • Проект на СОИС, „Най-добрите практики и ръководства по интелектуална собственост за записване и дигитализация на нематериалното културно наследство”, автор на изследването (2007-2008)
 • Проект на СОИС, „Определяне на икономическия принос на авторско-правните индустрии в брутния продукт на България” съавтор на изследването (2006-2007)
 • „Център по интелектуална собственост“, по договор № ИНИ-15/01.08.2005, с ръководител проф. д-р Борислав Борисов (2005-2011)
 • „Национална мрежа от центрове за мобилност на учените“, по договор № БОЕ-3-04/2004 (програма JRC), с ръководител доц. д-р Виолета Цакова (2005-2009)
 • Проект на Фонд „Научни изследвания” към МОН „Развитие на научно изследователския потенциал на Центъра по интелектуална собственост” към УНСС (2005-2009)
 • „Създаване на Регионален център за мобилност на учените за Югозападна България“ (програма BulRMCNet) по договор № МОБI-СТ-2004-510971 (2005-2007)
 • Проект на Европейската комисия 3-та рамкова програма „Влияние на правата на интелектуална собственост върху устойчивото развитие” (2005-2006)
 • Международен проект за защита на човешките права разработен по 5 рамкова програма на ЕК (2001-2003)


Prof. Dr. Violeta Dimitrova Tzakova


 • Проект BG05M2OP001-2.009-0012-C01 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1” - член на работния екип, 2017-2018;
 • Правилник за атестиране на академичния състав на УНСС, Заповед на ректора на УНСС № 596/21.03.2017 г., приет от АС на 09-11.11.2017 г.;
 • Основни положения на типов правилник за устройството и дейността на институт на УНСС, решение на АС № 3/20-22.04.2017 г., т. 48, приет от АС на 09-11.11.2017 г.;
 • Правилник за интелектуалната собственост на УНСС, Решение на РС № 6/24.02.2016 г., т. 3 и Заповед № 614/28.03.2016 на зам.-ректора по НИД на УНСС, приет от АС на 02.04.2016  (2016 г.);
 • Проект за изменение и допълнение на Системата за осигуряване на качеството на дейността на НАОА, 2015 г. (приет и внедрен);
 • Проект НИ-1-20-2015 „Изготвяне на концептуален модел и създаване, устройство и организация на дейността на единен регистър на вътрешните актове (ЕРВА) в УНСС“ (2015-2017);
 • Проект на Правилник за учебната дейност на УНСС, 2015 г. (приет);
 • Проект на Академията на СОИС по договор с УНСС „Превод и персонализиране на базов модул за дистанционно обучение по интелектуална собственост - DL 101” (2014-2016);
 • Проект stARTs2 на Министерство на икономиката, 2014 г.;

- Актуализация на учебни програми, съобразно изискванията на системата за натрупване и трансфер на кредити;

- Работа със съвременни библиотечно-информационни системи

 • Проект на СОИС „Унифициране и въвеждане в експлоатация на IP Panorama” - интерактивна система за обучение на малки и средни предприятия (2012-2013);
 • Проект на СОИС за създаване на „Интерактивен сайт за обучението по интелектуална собственост в страните в преход” - IP Teaching website (2011-2013);
 • Проект на Академията на СОИС „Създаване на интерактивен сайт за обучение по интелектуална собственост за страните в преход“ (IP Teaching website) (2011-2013)
 • Проект на Правилник за развитие на академичния състав на УНСС, Заповед на ректора на УНСС, 2011 г. (приет);
 • Проект за изменение на част трета „Докторанти” на Правилника за учебната дейност на УНСС, Заповед на ректора на УНСС, 2011 г. (приет);
 • Проект на Европейската патентна академия EPA 2011/S/02/05 за обучение на академичния състав на висшите училища в България “Интелектуалната собственост като система от знания и информация” (2010-2011 г.);
 • Проект на нов Закон за висшето образование по поръчка на МОМН, заповед № РД09-2026/08.12.2009 и № РД09-108/26.01.2010 - главен секретар;
 • FP7 Project I-SEEMob Inter-sectoral mobility of researches in South-Eastern Europe (2009-2011), 7th Framework Programme;
 • FP7 - PEOPLE, Project 249143 EURAXESS (2009-2010), 7th Framework Programme;
 • Проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър” за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието” (2007-2014);
 • ОП „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”, проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС” (2007-2014):
 • Проект на МОН за организация и функциониране на система за наблюдение и оценка на резултатите от научноизследователската дейност, осъществявана от фонд „Научни изследвания”, БАН и държавните висши училища (2007-2008 г.)
 • Проект по Шеста рамкова програма „Център по интелектуална собственост” по програма за развитие на научния потенциал, модул І „Изграждане на научна инфраструктура”, договор № ИНИ-15/01.08.2005 с МОН, финансиран от националния фонд “Научни изследвания” (2005-2008 г.);
 • Концепция за нов Закон за висшето образование по проект, финансиран от фондация “Отворено общество” (2004-2005 г.);
 • Българо-испански проект за сътрудничество и подпомагане на Министерството на   здравеопазването на България в процеса на здравната реформа (1998-2002 г.)
 • Проект за преобразуване на ВМЕИ в Технически университет, 1991 г.;
 • Проект за преобразуване на ВИИ „Карл Маркс” в Университет за национално и световно стопанство, 1991 г. (приет).
 • над 20 нормативни акта на УНСС, сред които: Правилник за дейността на УНСС, Правилник за дейността на Контролния съвет на УНСС, Правилник за учебната дейност на УНСС, Правилник за научноизследователската дейност на УНСС, Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС, Правила за учебните планове в ОКС „бакалавър” и „магистър” в УНСС, правилници за устройството и дейността на университетската библиотека, университетското издателство, университетския архив, изследователски центровете на УНСС и др. - ръководител или член на работните колективи; 
 • бизнеспроекти, програми за финансово оздравяване и преструктуриране на:  „Изотимпекс ЕООД” - София, „Севтополис ЕАД” - Казанлък, „Горска техника ЕООД” - Дупница, „Винпром ЕООД” - Дупница, „ЗИНО ЕООД” - Пазарджик, „Бдин-Принт ЕООД” - Видин, ДКЦ - Смолян, ДКЦ - Кърджали, ДКЦ - Панагюрище и др. - ръководител или член на работните колективи.

Prof. Dr. Maria Ananieva Markova

 • Мобилност на ученитер 2007 г., УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“
 • Комуникационна стратегия на ЕС,2007, Патентно ведомство на Р България
 • Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България
 • Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България
 • „Приложни аспекти на знанията по ИС в унив. Среда“, 2011 г.
 • „20 години обучение по интелектуална собственост  в УНСС“, 2011 г.
 •  „Традиционни храни и здравето на българина“ 2014 г. Съвместен геномен център – СУ „Св. Климент Охридски“

  

Assist. Prof. Dr. Ivan Nachev Nachev


 • Проект за научни изследвания НИ 1-18-2015 - Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС


Assist. Prof. Dr. Mirena Dimitrova Staneva

 • Бюро „Творческа Европа“ - България. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и Министерство на културата, Ръководител, 2018 г.
 • „Дни на нематериалното културно наследство“. Проектът се финансира от програма „Европа” 2018 на Столична община, Експерт, 2018 г.
 • Проект „Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни”, изпълняван от Национален Фонд „Култура”, Договор № 10-13-9C/08.11.2010 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-03. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ръководител/Консултант, 2010-2012 г.
 • Проект „Културни и природни забележителности по поречието на р. Дунав от Русе до Силистра”, Сдружение с нестопанска цел „БРОД” - финансиран от Фондация „Екообщност”, Консултант, 2010 г.
 • Проект „Спейс – проект за артистична мобилност, финансиран от Програма „Култура 2007-2013” - „Ла бел увраж”  - френска организация, специализирана в областта на консултирането и обучението на професионалисти в областта на културата и изкуството, Експерт, 2010 г.
 • Проект „Съблекалнята”, финансиран от Програма „Култура 2007-2013” - Транс Юръп Халс -  Европейска мрежа на независимите културни центрове, Експерт, 2010 г.
 • Финансирането на културни продукти и дейности в България - настояще и перспективи – Евро-български културен център, Експерт, 2009 г.