Обновено: Friday, 10 September 2021 11:26

Research and education projects

Prof. Dr. Borislav Mihailov Borissov


 • „Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката на Република България“, № НИД НИ 20/2018 г. (2018-2020)
 • Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis in Bulgaria and Slovakia НИД вх.№ SL 01/17, дог. за изп. на проекта ДНТС/Словакия/01/12 (2016-2018)
 • Проект на Академията на СОИС „Превод и персонифициране на базов модул за дистанционно обучение по интелектуална собственост” (2013-2014)
 • Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and benchmarking for the EU and Beyond) 7FW EU FD-PEOPLE 2011 IRESES 295050  (2013-2015)
 • Проект BG 051PO001-3.3.06-0032 ”Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет анализатори и реализатори-инвестиция с европейски намерения”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,Европейски социален фонд (2013-2014)
 • Проект на Академията на СОИС „Разработване на съвместна магистратура за обучение по интелектуална собственост” (2013-сега)
 • Проект НИ-1-16-2013 „Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск” УНСС, НИД (2012-2015)
 • Проект НИ-1-5-2013 „Лидерство и индустриален растеж в България” УНСС НИД (2012-2013)
 • Проект на СОИС „Унифициране и въвеждане в експлоатация на „IP Panorama” интерактивна система за обучение на малки и средни предприятия (ръководител проект) (2012–2013)
 • Проект на СОИС за създаване на „Интерактивен сайт за обучението по интелектуална собственост в страните в преход”/ IP Teaching website ръководител проект (2011-2013)
 • Проект на СОИС „Ръководство по интелектуална собственост за дигитализиране на културното наследство на страните в преход” автор на изследването (2011-2014)
 • Проект на СОИС „Ръководство по интелектуална собственост, за закрилата на традиционните знания за страните в преход” съавтор на изследването (2011-2013)
 • Проект на СОИС, „Национална стратегия за развитие на творческите индустрии в България” (2010- 2011)
 • Проект на Фонд „Научни изследвания” УНСС, „Идентифициране, закрила и управление на интелектуалната собственост на общините в България”, по договор № НИД 21.03-2/2010 (2010– 2011)
 • Проект на Фонд „Научни изследвания” към МОН, „Млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура” (2007-2011)
 • „Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи на фирмата“, по договор № МУ-ФС-10 ДО1-1214/17.12.2007, с ръководител проф. д-р Борислав Борисов (2008-2011)
 • Проект на Национален фонд култура към МК ”Способи за увеличаване на събираемостта на авторските възнаграждения” (ръководител проект) (2008)
 • Проект на СОИС, „Най-добрите практики и ръководства по интелектуална собственост за записване и дигитализация на нематериалното културно наследство”, автор на изследването (2007-2008)
 • Проект на СОИС, „Определяне на икономическия принос на авторско-правните индустрии в брутния продукт на България” съавтор на изследването (2006-2007)
 • „Център по интелектуална собственост“, по договор № ИНИ-15/01.08.2005, с ръководител проф. д-р Борислав Борисов (2005-2011)
 • „Национална мрежа от центрове за мобилност на учените“, по договор № БОЕ-3-04/2004 (програма JRC), с ръководител доц. д-р Виолета Цакова (2005-2009)
 • Проект на Фонд „Научни изследвания” към МОН „Развитие на научно изследователския потенциал на Центъра по интелектуална собственост” към УНСС (2005-2009)
 • „Създаване на Регионален център за мобилност на учените за Югозападна България“ (програма BulRMCNet) по договор № МОБI-СТ-2004-510971 (2005-2007)
 • Проект на Европейската комисия 3-та рамкова програма „Влияние на правата на интелектуална собственост върху устойчивото развитие” (2005-2006)
 • Международен проект за защита на човешките права разработен по 5 рамкова програма на ЕК (2001-2003)

Prof. Dr. Maria Ananieva Markova

 • Мобилност на ученитер 2007 г., УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“
 • Комуникационна стратегия на ЕС,2007, Патентно ведомство на Р България
 • Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България
 • Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България
 • „Приложни аспекти на знанията по ИС в унив. Среда“, 2011 г.
 • „20 години обучение по интелектуална собственост  в УНСС“, 2011 г.
 •  „Традиционни храни и здравето на българина“ 2014 г. Съвместен геномен център – СУ „Св. Климент Охридски“

  

Assist. Prof. Dr. Ivan Nachev Nachev


 • Проект за научни изследвания НИ 1-18-2015 - Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС


Assist. Prof. Dr. Mirena Dimitrova Staneva

 • Бюро „Творческа Европа“ - България. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и Министерство на културата, Ръководител, 2018 г.
 • „Дни на нематериалното културно наследство“. Проектът се финансира от програма „Европа” 2018 на Столична община, Експерт, 2018 г.
 • Проект „Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни”, изпълняван от Национален Фонд „Култура”, Договор № 10-13-9C/08.11.2010 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-03. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ръководител/Консултант, 2010-2012 г.
 • Проект „Културни и природни забележителности по поречието на р. Дунав от Русе до Силистра”, Сдружение с нестопанска цел „БРОД” - финансиран от Фондация „Екообщност”, Консултант, 2010 г.
 • Проект „Спейс – проект за артистична мобилност, финансиран от Програма „Култура 2007-2013” - „Ла бел увраж”  - френска организация, специализирана в областта на консултирането и обучението на професионалисти в областта на културата и изкуството, Експерт, 2010 г.
 • Проект „Съблекалнята”, финансиран от Програма „Култура 2007-2013” - Транс Юръп Халс -  Европейска мрежа на независимите културни центрове, Експерт, 2010 г.
 • Финансирането на културни продукти и дейности в България - настояще и перспективи – Евро-български културен център, Експерт, 2009 г.