ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС

вторник, 23 ноември 2021 19:36

  Катедра „Национална и регионална сигурност“ представи книгата „Корпоративна сигурност“, посветена на 100-годишнината на УНСС и 30-годишнината на катедрата. Събитието се проведе в хибриден формат - в Голямата конферентна зала и онлайн в MS Teams, като бе излъчено на живо през университетския сайт и фейсбук профилите на университета и на катедрата.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ е основоположник и лидер в обучението по икономика и управление на корпоративната сигурност в България. Трудът е разработен от авторски колектив, включващ преподаватели от катедрата и експерти от практиката.

Ръководител на екипа е проф. д-р Димитър Димитров – ръководител катедра и ректор на УНСС. В книгата е обобщен дългогодишният опит, натрупан в рамките на провежданото от катедрата обучение по корпоративна сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи дисциплини, свързани с корпоративната сигурност, а също всички заинтересувани от темата за сигурността на ниво бизнес.

    На представянето на книгата в Голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“, преподавателите от катедра „Национална и регионална сигурност“ доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Константин Пудин и гл. ас. д-р Атанас Димитров, доц. д-р Николай Крушков, рецензент на книгата, ръководител на корпоративната сигурност на предприятия от международен мащаб и преподавател в катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер", проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, пом.-ректор и преподавател в катедрата, доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата и в.и.д. директор на Центъра за компютърни иновативни системи, преподаватели и докторанти. Събитието предизвика огромен интерес, онлайн в него се включиха преподаватели, докторанти, студенти, партньори и приятели на катедрата.

   Предстаявнето, от ляво надясно:  доц. д-р Нончо Димитров,

проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Цветан Цветков и доц. д-р Константин Пудин

  Проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в събитието и подчерта, че създаването на книгата е отнело време, но тя се появява в момент, когато напълно се осъзнава важността и мястото на корпоративната сигурност на всички нива, не само в охранителния бизнес или в друг специфичен сектор. „Преди повече от 10 години нашата катедра създаде специалността „Корпоративна сигурност“ като магистърска програма, която има прием и до момента. Към нея има интерес от страна на кандидат-магистрите и е търсена от работодателите. През тези години имаме обучени над 20 випуска по корпоративна сигурност. Убеден съм, че за студентите книгата ще бъде много полезна, както по време на учебния процес, така и в практиката. Радвам се, че поставихме основите на тази дисциплина и то от гледна точка на икономиката и управлението на корпоративната сигурност, която подпомага цялостното развитие на компанията, на институцията и има отношение към общата национална сигурност. Да си пожелаем още такива книги“, заяви проф. Димитров.

  Проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Цветан Цветков

   Доц. д-р Николай Крушков изрази своето задоволство от създадения труд, с участието на изключителни имена в авторския колектив с много опит в управлението на сигурността. „Значението на корпоративната сигурност е колосална, тя трябва да осигури служителите, клиентите, корпоративните активи и информация, както и репутацията на компанията. В България няма книга, която да обхваща толкова мащабно голяма част от аспектите на корпоративната сигурност. Тази книга предлага запълване на съществуващи дефицити. От една страна се създава литературата, която е необходима за обучението, от друга – са създадени програми за обучение по корпоративна сигурност и на трето място – катедрата разполага с изключителен академичен състав. Поднасям своята висока оценка за книгата“, посочи доц. Крушков и пожела на катедрата в бъдеще да сертифицира мениджърите в областта на КС.

Доц. д-р Николай Крушков

Книгата „Корпоративна сигурност“ е първата в България, създадена в обем от 421 страници. Воден от идеята, че корпоративната сигурност не означава само защита и гарантиране оцеляването на корпорацията, а най-вече осигуряване на конкурентни предимства и просперитет, авторският колектив се е опитал да обхване основните аспекти на корпоративната сигурност и нейното управление. В седемнадесет глави последователно са изяснени възгледите за корпоративната сигурност, политиката и управлението на корпоративната сигурност, мястото и значението на непрекъсваемостта на корпоративните бизнес процеси и управлението на риска в съвременната концепция за сигурност на ниво корпорация, мениджърските роли в корпоративната сигурност и културата за сигурност, след което вниманието е насочено към различни аспекти на корпоративната сигурност – персонална сигурност, физическа сигурност, а също киберсигурност – мрежова и информационна сигурност.


Галерия снимки от Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на кате ...