ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Създаде се Мрежа "Индустриална собственост"

сряда, 17 май 2023 9:42

 

На 16 май 2023 г. в Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов" на УНСС бе създадена мрежа „Индустриална собственост“, като  част от комплексната система на интелектуалната собственост и след създаване на мрежа «Творчески индустрии» през 2022 г.

Мрежата беше учредена при участието на представители на академичната общност на УНСС и други ВУ, представители по индустриална собственост, патентни специалисти, вещи лица, студенти и други.

Проф. Мария Маркова представи пред участниците в конферентната зала на ИИСТТ инициативата за създаване на мрежата като създаване на среда за обсъждане, дискусии и обмен на мнения по различни въпроси от актуалния дневен ред на индустриалната собственост в Република България, провокирани от правната и бизнес среда, от необходимостта за единен подход в решаването на проблеми, в т.ч. и свързаните с имплементиране на европейски норми; представяне на аргументирани консолидирани становища и предложения към законодателните и правоприлагащите органи и институции в страната по актуални въпроси на творческите индустрии по линията "Академия - Бизнес".

 

 доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по НИД и МС, проф. д-р Мария Маркова, ръководител катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"

 

Доц. д-р Михаил Мусов-заместник-ректор по научноизследователската работа и международното сътрудничество на УНСС, изрази подкрепата за поредната инициатива на ИИСТТ, насърчи участниците в тяхната експертна работа и изрази  подкрепата за инициативи в областта на интелектуалната собственост в УНСС като академична среда, насърчава образователните иновации и експертиза в широкото поле на изследователската дейност.

Проф. Маркова подчерта, че мрежата има отворен характер и списъкът на учредителите не ограничава присъединяването на други заинтересовани лица и организации.

Изборът на Университета за национално и световно стопанство като мястото на срещата отчита исторически традиционната роля на висшето училище като автономна институция, и трибуна за генериране и споделяне на нови идеи и изработване на алтернативни модели за развитието на обществото ни.

Ролята на ИИСТТ „Проф. д-р Борислав Борисов" на УНСС е да предоставя информационни услуги и да оказва съдействие на МСП, на научноизследователските и академични среди, на индивидуални изобретатели и създатели на иновации. Основните дейности на създадената мрежа в ИИСТТ „Проф. д-р Борислав Борисов" включва:

  • проучвания за закрила на изобретения, полезни модели, търговски марки, дизайни и други обекти на индустриалната собственост, създадени във факултетите на УНСС, изготвяне на становище за ползата и целесъобразността от закрилата им в страната и в чужбина;
  • предоставяне на консултации по въпроси на индустриалната собственост, свързани с проекти, договори и международни споразумения, по които УНСС е страна;
  • провеждане на обучение на преподаватели, докторанти и студенти по проблемите на индустриалната собственост;
  • създаване и мониторинг на ХЪБ «Интелектуалната собственост на УНСС»
  • извършване на проучвания (основни проучвания за нивото на техниката, новост, патентна чистота, при нарушения на правата, вкл. и тълкуване на резултатите);
  • консултира авторите при формулиране на заявките (описание на изобретението, претенции, чертежи и др.);
  • организиране на мероприятия, свързани с повишаване на информираността в областта на ИС;
  • консултации в областта на технологичния трансфер и партньорството с предприятия, с цел извличане на максимална полза от иновациите в научноизследователската дейност и създаване на благоприятна среда за възникване и развитие на иновативен бизнес; при комерсиализация на научните резултати; при сключване на лицензионни договори, преотстъпване на права; за изготвяне на споразумения за сътрудничество и лицензионни споразумения с индустриални и търговски партньори;
  • публикуване на информационни материали и много други.

 

Фотограф: Йордани Дамянова

 

Галерия снимки от Създаде се Мрежа "Индустриална собственост" ...