ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии"

понеделник, 07 август 2023 15:30


Редовна форма на обучение, 2 семестъра

 

 

Цели на обучението:

Необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване на иновационни продукти и технологии в материалното производство и на културни индустрии, продукти и тяхната пазарна реализация на основата на професионално познаване и използване на системата от икономически и управленски знания за интелектуалната собственост, дигитализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост.

Целите на обучението са следните:

 • да се идентифицира интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания, обектите на авторски и сродни права;
 • да се представят характеристиките и спецификите на новата дигитална бизнес среда, специфични феномени като киберсигурност, дигитални технологии, нови форми на икономическа реализация и дигитална конкурентоспособност;
 • да се представят направленията и формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, възможности за технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • да се разкрие икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • да се изведе мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии в бизнеса за постигане и поддържане на дигитална конкурентоспособност.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, могат да се реализират като:

 • държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;
 • специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.;
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост;
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др. 

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии” в ОКС „Магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, други катедри в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.

 

Квалификационна характеристика 

Галерия снимки от Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" ...