ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Магистърска програма "Интелектуална собственост и технологични стартъпи"

понеделник, 07 август 2023 15:40


Редовна форма на обучение, 2 семестъра

 


Цели на обучението:

 • да се представят характеристиките и спецификите на новата бизнес среда, в която възникват и се проявяват специфични феномени като усъвършенствани дигитални технологии, киберсигурност, нови форми на организация на дейността и икономическа реализация и дигитална конкурентоспособност;
 • да се идентифицира интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания, обектите на авторски и сродни права;
 • да се представят новите бизнес модели на предприемаческата дейност и политиките, насърчаващи създаването на технологични стартъпи, в т.ч. внедря-ване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, въз-можности за създаване на технологични стартъпи и технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • да се разкрие икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • да се изведе мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии, приложими в технологичните стартъпи за постигане и поддържане на устойчива конкурентоспособност.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и технологични стартъпи” могат да се реализират като:

 • Създатели на технологични стартъпи, базирани върху иновации (собствени или трансферирани);
 • Участници в различни структури, подкрепящи технологичните стартъпи (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.);
 • Консултанти по управление и развитие на технологични стартъпи;
 • Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи технологичните стартъпи;
 • Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на технологичните стартъпи;
 • Сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост;
 • Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.;
 • Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на технологичните стартъпи.

 

Квалификационна характеристика

Галерия снимки от Магистърска програма "Интелектуална собственост и технологични стартъпи" ...