ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Обучение "Защита на правата на интелектуална собственост в архитектурата"

четвъртък, 07 декември 2023 22:32

 

 

Обучение на тема "Защита на правата на интелектуална собственост в архитектурата" беше организирано от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) на УНСС, Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата (САПЗАПА) и Съюз на архитектите в България (САБ) на 7 декември 2023 г. в Конферентна зала на ИИСТТ.

 

Приветствени слова бяха направени от д-р Иван Начев, директор на ИИСТТ, арх. Марин Бакалов, председател на САПЗАПА, арх. Лидия Лазарова, член на Управителния съвет на САБ и от г-н Йордан Политов, правен консултант, Politov IP&Law.

 

адв. Йордан Политов, арх. Марин Бакалов, д-р Иван Начев, арх. Лидия Лазарова, експерт Марина Спасове

 

Проф. д-р Мария Маркова, зам.-директор на ИИСТТ изнесе лекция на тема „Дизайнът в архитектурата - закрила чрез интелектуална собственост. Авторски права и права на индустриална собственост“. Едни от основните акценти бяха: архитектурните решения като обект на интелектуална собственост - въпросът за закрила на архитектурните решения в интериор и екстериор като индустриална собственост от една страна като изобретение (или като полезен модел) и от друга страна, като промишлен дизайн; за дизайна на архитектурата (интериор и  екстериор) като художествена собственост и авторските права.

 

Г-н Йордан Политов, правен консултант, Politov IP&Law, говори за „Нормативната уредба (ЗАПСП, ЗУТ, ЗКАИИП, ЗОП), съдебната практика и защитата в областта на авторското право в архитектурата“.Той разгледа детайли около два конкретни казуса: единият за заснемане на архитектурни обекти и другият свързан със сграда, която е обект на културно-историческото наследство.

По-нататък г-н Политов разгледа детайли от Закона за културното наследство, Закона за авторските права и сродните права и др. както обърна внимание и на внесени изменения. В изложението си той  акцентира върху спорове по отделни казуси и тяхното тълкуване съобразно законовите уредби свързани с права на интелектуалната собственост (ПИС) и колко е важно да се знаят правата, защото ние виждаме само обекта - построената сграда, но зад неговата реализация стоят много лица, които имат авторски права.

 

 

Д-р Валери Костова, представи „Проучвания в областта на закриляни архитектурни решения - чистота и възможности за закрила“. Тя започна с необходимостта от проучвания и какви практически ползи има от тях; задачите от технически и бизнес характер, които реализират патентните проучвания; самата методика на проучването. Беше обърнато внимание на закрилата на изобретенията и полезните модели в областта на строителството и архитектурата, на международната патентна класификация, Патентно ведомство на България и други.

 

Арх. Марин Бакалов, председател на САПЗАПА, арх. Лидия Лазарова, член на Управителния съвет на САБ представиха ролята на САПЗАПА и САБ в темата „Колективно управление на права на архитекти-проектанти върху произведения на архитектурата като резултат от художествено творчество и дейност на САБ като професионална защитна организация по ЗАПСП“.

 

Арх. Марин Бакалов, представи Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата (САПЗАПА), която е регистрирана в Министерство на културата, като организация за колективна управление на права (ОКУП), която представлява не само своите членове, а работи в защита на правата на всички членове от бранша, включително и на международно ниво. Това е една професионално активна оргазицация, която осъществява представителство и защитава правата и интересите на архитектите-проектанти във връзка с правото им на възнаграждение за използване на произведения на архитектурата, предоставя консултация, по искане от всеки собственик на реализирано произведение на архитектурата преди неговото разрушаване, преустройство, надстрояване или пристрояване. Сдружението задължително съгласува всяко използване на сграда, която е произведение на архитектурата, или на план на такава сграда с цел реконструкцията й, извършвани без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на авторско възнаграждение, оказва съдействие и търси решение при липса на съгласие между проектанта – носител на авторско право и третото лице – инвеститор/ собственик в съответствие с договореностите и спрямо законовата уредба.

 

Арх. Лидия Лазарова, член на Управителния съвет на САБ, представи Съюзът на архитектите в България, като неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, която представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица. САБ е е юридическо творческо-професионална организация, на архитекти, независимо от дейността им, която се устройва и действа в съответствие със законите на страната. Арх. Лазарова обърна внимание на факта в исторически план, че САБ е продължител на творческите традиции и приемник на Българското техническо дружество (основано през 1885 г.). Това е първата организация която защитава колективните права на архитектите от 1995 г., но не подновява регистрацията си като ОКУП след 2011 г.

 

 

Обучението завърши с дискусия и въпроси, сред които се откроиха недостатъчната информираност и познаване на правата на интелектуална собственост от техните правоносители, а така също и неправилното им тълкуване.

Арх. Илиян Николов, наследник на фамилия от няколко поколения архитекти изтъкна, че не се обръща достатъчно внимание на това, че авторското право възниква върху продукт на творческа дейност с подчертана индивидуалност и оригиналност, че трябва да има дискусии и обсъждане върху определени понятия и определения в закона, които предизвикват противоречие и объркване у правоносителите или размиване на техните права. Даде се предложение за създаване на copyright офис за да има база данни за архитектурните проекти.

Поставиха се и други актуални въпроси, които изискват нови срещи и обсъждания за да се внесе яснота в тълкуването на ЗАПСП и други казуси относно правата на архитектите. Всички участници изразиха своето задоволство относно практическата полезност от получената информация по време на обучението, а в дискусията след обучителните лекции се съгласиха, че има остра необходимост да се създава такава среда за повишаване на правната култура и да се провеждат обучения от такъв род за всички участници в процесите свързани с правата на интелектуалната собственост.

 

Галерия снимки от Обучение "Защита на правата на интелектуална собственост в архитектурата" ...