Обновено: четвъртък, 02 септември 2021 15:13

Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост

Съвместно обучение за студенти в катедра ИСТТ

  • Сътрудничеството на катедра ИСТТ със СОИС започва от втори курс на обучението на студентите в бакалавърска степен (редовна и дистанционна форма на обучение) чрез специализиран обучителен интерактивен електронен базов курс по Интелектуална собственост, разработен съвместно с Академията на СОИС. Обучението е паралелно на обучението по дисциплината, провеждано на място в УНСС от титуляр. За успешно  завършилите курса се издава сертификат от Академията на СОИС и катедра ИСТТ.
  • Обучението в четвърти курс по двете специалности  на катедра ИСТТ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда от международни лектори към  Академията на СОИС. Обучението е сертифицирано и студентите получават към дипломите си и сертификати за успешно завършено обучение към Академията на СОИС. Студентите, които са постигнали изключителни резултати, биват номинирани за студенти с безплатно обучение в магистърска степен по интелектуална собственост в Университета в Торино, Италия (University of Turin) или в Африканския университет в Мутаре, Зимбабве (Africa University).
  • Обучението в катедра ИСТТ е обезпечено с учебни материали, включително и разработени съвместно с Академията на СОИС. На студентите в катедра ИСТТ се организира информационна среща за разговор с потенциални работодатели, указания за провеждане на преддипломен стаж, указания за провеждане на държавен изпит. По време на срещата се подарява комплект от съвместно разработените с Академията на СОИС учебни помагала.

Обучения за малки и средни предприятия

Обученията са предназначени за представители на малките и средните предприятия и целят да им помогнат за използването и управлението на интелектуалната собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта.

  • Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на дигитална платформа
  • IP Panorama  - мултимедиен продукт за интерактивно обучение на малки и средни предприятия
  • Професионална информация по интелектуална собственост за малки и средни предприятия
При необходимост от експертни становища по конкретни въпроси от областта на интелектуалната собственост, творческите индустрии и свързаните с тях бизнес отношения, моля свържете се с нас на тел.: 02 8195 603 или на имейл: l.prisoeva@unwe.bg , iskrenk@unwe.bg

Библиотека-депозитар на СОИС / WIPO depository library 

Катедра ИСТТ е със статут „библиотека-депозитар на СОИС“  и като такава получава екземпляр от всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в катедра ИСТТ.

Списък с изданията на СОИС може да видите тук.

В помощ на университетите

  • Разработване на Политика по интелектуална собственост на университетите
  • Консултации за центрове за трансфер на технологии
  • Професионална информация за предприемачи в областта на интелектуалната собственост
При необходимост, моля свържете се с нас на тел.: 02 8195 603 или на имейл: l.prisoeva@unwe.bg , iskrenk@unwe.bg