Обновено: четвъртък, 26 ноември 2020 11:57

За нас

           

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) е създаден с решение на Академичен съвет № 4/3 – 05.11.2016 г. и Постановление № 54/23.03.2017 на Министерски Съвет. Името на ИИСТТ е възприето с ПМС №294 от 29.10.2020 г. чрез промяна на старото му име - Институт по творчески индустрии и бизнес.

ИИСТТ e основно звено на Университета за национално и световно стопанство за научноизследователска дейност, обучение и професионална подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. ИИСТТ е разпознаваемо научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните индустрии, културните индустрии, дигитализацията и културното наследство. В партньорство с компетентните държавни институции участва в разработването на националното законодателство и стратегическите документи в областта на интелектуалната собственост. ИИСТТ работи в тясно изследователско и експертно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и други организации. Академичният състав на ИИСТТ е разпознаваем със своята експертиза, както в средите на държавната администрация и бизнеса, така и от международните организации в областта на интелектуалната собственост.

ИИСТТ предоставя експертни знания и услуги на малки и средни предприятия при закрилата, използването и управлението на тяхната интелектуална собственост. 

ИИСТТ провежда обучения по интелектуална собственост, подходящи за завършилите училища по изкуства, езикови гимназии, такива, с технически и с икономически профил, с профил информационни и телекомуникационни технологии, със социална и с правна насоченост, както и с административен или мениджърски профил.