Обновено: петък, 07 юли 2023 10:09

Научни изследвания и проекти

   

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ


 


ПРОЕКТ

„КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“

ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН

2019-2023

 

В периода 2019 – 2023 г. е реализиран е проект за фундаментални изследвания „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“, финансиран от ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ на МОН, при базова организация Университет за национално и световно стопанство под научното ръководство на проф. д-р Мария Ананиева Маркова и научен екип от 8 академични изследователи, сред които четирима млади учени, докторанти и постдокторанти.

Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в 3-годишния период на изпълнение на проекта са следните:

 1. Систематизация на основните виждания и концепции за дигитална конкурентоспособност. Извеждане на дефиниция, структурирано разбиране, критерии и показатели за дигитална Ксп на фирмата.
 2. Изготвяне на модели за управление на дигитална Ксп – нови и/ или усъвършенствани при водещ фактор осигуряване на закрилата чрез системата на интелектуалната собственост за иновациите, базирани на ИКТ и бизнес идентификатори на фирмата.
 3. Представяне на обобщени резултати от реализирани проучвания на интелектуална собственост в областта на продуктови и технологични иновации, базирани на ИКТ в света и в България конкретно и от проучвания на интелектуална собственост в областта на бизнес идентификатори в света и в България, изразени чрез цифрови средства и реализирани в цифрова среда.
 4. Резултати от анализиране на постигната дигитална конкурентоспобност фирми, опериращи в ИКТ сектора в България и формиране на общи изводи и препоръки към бизнеса в България за целите на постигане и поддържане на устойчива дигитална конкурентоспособност.
 5. Разпространяване на резултатите от НИП в академичното пространство и бизнес средите, разширяване на международното научно сътрудничество чрез представяне на резултатите в университетски, национален и международни научни форуми.

 

В хода на реализация на проекта са реализирани следните по- значими публикации: 1.2022 г. СБОРНИК доклади, разработени в изпълнението на проект „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“ по Договор № ФНИ – КП-06-Н 35/3  от 18.12.2019 г., сключен с фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката, 256 стр.

2. 2023 г. СБОРНИК анализи и модели, разработени в изпълнението на проект „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА “по Договор № ФНИ – КП-06-Н 35/3  от 18.12.2019 г., сключен с фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката, 120 стр.

3. CONCEPT OF DIGITALCOMPETITIVENESS FOCUSED ININTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

project 35/3, National scientific fond, BG, представена на международни форуми и в чуждестранни университети от ръководителя на проекта

4. Научни публикации, индексирани в Scopus –пет на брой

5. Научни публикации в издания с анонимно научно рецензиране – 18 на брой.

 

Приложени файлове:

1. Сборник доклади „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“

2. Сборник анализи и модели „КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТ НА ФИРМАТА“

3. Презентация CONCEPT OF DIGITALCOMPETITIVENESS FOCUSED ININTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

  ПРОЕКТ

"ЗАЩИТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – НАРУШЕНИЯ, МЯСТО И РОЛЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНТА СИСТЕМА"

ФИНАНСИРАН ОТ УНСС

2023

 

На 17 февруари 2023 г. е реализиран проект за университетски Научен форум № НИД НФ-18/2023 г., финансиран от програмата на УНСС за НИД на 2023 г., на тема: ЗАЩИТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – НАРУШЕНИЯ, МЯСТО И РОЛЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНТА СИСТЕМА, организиран от Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" на Университета за национално и световно стопанство - под научното ръководство на проф. д-р Мария Ананиева Маркова и научен екип от 9 академични изследователи, сред които млади учени, докторанти и постдокторанти.

Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в периода на изпълнение на проекта са следните:

 1. Представени са видовете нарушения, законовите основания за преследване на нарушенията, възможностите за защита при нарушени права върху обекти на интелектуална собственост.
 2. Дискутираха се формите и видовете нарушения на права на интелектуалната собственост, защитата при нарушения на права на интелектуална собственост по административен и съдебен ред, както и функциите и ролята на съдебни, митнически и гранични органи и eксперти.
 1. Специално внимание е отделено на взаимовръзката „бизнес - експерти“ при създаване на успешни механизми за устойчива и трудна за заобикаляне закрила, върху мястото и ролята на правоохранителните органи и приложимост на съдебните решения.
 2.  Разпространяване на резултатите, чрез издаване на електронно издание, достъпно за студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", които да се запознаят с видовете нарушения, законовите основания за преследване на нарушенията, възможностите за защита при нарушени права върху обекти на интелектуална собственост, както и представените правни механизми за нарушение на правата на интелектуална собственост. Електронното издание има практическо приложение в процеса на обучение на студенти, както и може да служи на преподаватели в тяхната преподавателска и научноизследователска дейност.
 3. Предложение за обучение по въпросите на интелектуалната собственост и защитата на правата.

 

След реализацията на проекта са публикувани следните по - значими доклади в  електронното издание  CD - Диск: „Защита на правата на интелектуалната собственост – нарушения, място и роля на правоохранителната система с информация, научни доклади и презентации“ Научен форум 18/2023 от програмата на УНСС за НИД на 2023 г.,УНСС, Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер", ISBN 978-619-232-745-3:

 • Интелектуалната собственост - закрила и защита при нарушени права“,  проф. Мария Маркова - Ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“
 • Практиката на Административен съд София град - по жалби против актове на Патентно ведомство“, Съдия Красимира Милачкова от Административен съд София град
 • „Държавите в ЕС и защитата на правата на интелектуалната собственост“, проф. Живко Драганов, ръководител катедра „Международно сътрудничество и право на ЕС“ в Юридически факултет на УНСС.
 • „Мястото на административното наказване в системата на закрила на авторските и сродните на тях права“, Мехти Меликов, Директор на Дирекция Авторско право, Министерство на културата

 

Приложени файлове:

Електронно издание – CD - Диск: : „Защита на правата на интелектуалната собственост – нарушения, място и роля на правоохранителната система с информация, научни доклади и презентации Научен форум 18/2023 от програмата на УНСС за НИД на 2023 г.,УНСС, Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер", ISBN 978-619-232-745-3