Обновено: сряда, 21 септември 2022 12:20

Извършване на проучвания

  

Проучване за новост и изобретателска стъпка

Проучване за новост и/или изобретателска стъпка може да бъде изготвено от експертите от Патентно ведомство. Изготвеното описание се подава за проучване в Патентно ведомство, като резултатът от него може да бъде получен в рамките на няколко дни. Проучването се извършва в достъпните патентни бази данни и дава информация за документи, отнасящи се до новостта на техническото решение, обект на проучването. В становището за новост, изготвено от Патентно ведомство, се прави мотивирана преценка, основана на представеното описание, спрямо всеки от намерените документи (ако има такива).

Ако бъде подадено проучване за новост, становището от проучването може да бъде използвано при кандидатстване по програма за иновации.

 

Проучване за по-ранни права върху марки

Препоръчително е преди да се подаде заявка за марка, да се направи проучване за по-ранни сходни / идентични марки, които биха могли да се противопоставят на регистрацията на избрания от заявителя знак.

Предварителното проучване обхваща проверка за заявени и регистрирани конфликтни марки пред Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС), Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и всички ведомства по интелектуална собственост на държавите - членки на ЕС (при регистрация на ЕС марка).

 

Проучване за по-ранни права върху промишлен дизайн

Препоръчително е преди да се подаде заявката за промишлен дизайн, да се направи проучване за новост на дизайна. Предварителното проучване обхваща проверка за заявени и регистрирани дизайни пред Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС), Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и всички ведомства по интелектуална собственост на държавите - членки на ЕС (при регистрация на дизайн).