Обновено: сряда, 21 септември 2022 12:19

Оценка на интелектуална собственост

  

Придаването на финансова равностойност на притежаваната от Вас интелектуална собственост ще Ви е необходима за целите на коректното осчетоводяване (включване като част от дълготрайните нематериални активи на дружеството), когато тя е предмет на сделка, за целите на апорт и включване като част от дружествен капитал, както и в много други случаи.

Много често извършване на оценка на нематериални активи е необходима на банките за предоставяне на кредити и/или банкови гаранции; в спорове за съсобственост на права на индустриална собственост и авторско правни спорове; както и при споровете за определяне на авторското възнаграждение – „справедливото авторско възнаграждение“; при определяне размера на съответния дял върху патенти за изобретения и регистрирани полезни модели; при определяне на възнаграждение, обезщетение или лицензионно отчисление, както и при сключване на споразумения за предоставяне на лицензии.