Обновено: сряда, 17 август 2022 9:21

Стажантска програма Pan-European Seal

 

  

 

Университетска мрежа Pan-European Seal е стажантска програма, която свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен, Германия и техни партньорски университети.

Програмата дава на младите висшисти с високи постижения достъп до едногодишен (12 месеца) платен от СЕСИС или ЕПВ стаж в техните централни офиси. Броят на предлаганите длъжности се определя на годишна база.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество с ЕПВ и СЕСИС.

По силата на меморандума, на годишна база, УНСС предлага на двете институции списък със студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ НА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА PAN-EUROPEAN SEAL 2023/2024 ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА В НАЧАЛОТО НА 2023 г.! ПО-ДОЛУ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧИЛАТА КАМПАНИЯ НА ПРОГРАМАТА.

 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА PAN-EUROPEAN SEAL 2022 / 2023

 

Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост и Европейското Патентно Ведомство ще изберат стажанти на база списъка с кандидати, който им е предоставен от страна на ИИСТТ. Тези, които желаят да участват в програмата трябва да отговарят на изискванията и да подадат нужните документи.

 

Общи изисквания за подбора на кандидати от страна на УНСС:

  • студентите трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър.
  • студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, a за СЕСИС - английски, немски, френски, испански, италиански. Владеенето на език се удостоверява с притежаването на сертификат за ниво B1 или по-високо. 
  • студентите трябва да завършат безплатни онлайн дистанционни курсове на английски език, като продължителността им е между 3 и 8 астрономически часа (в зависимост от курса). Курсовете са към ЕПВ и/или СЕСИС и студентите успешно трябва да ги завършат, за да започнат стажа. За кандидатстващите за стаж в СЕСИС, сертификатите трябва да са част от документите им за кандидатстване. За кандидатстващите за стаж в ЕПВ, сертификатите трябва да се представят до старта на стажа в организацията.
  • кандидатстващите за стаж в СЕСИС не трябва да са се ползвали или да се ползват от стаж (платен или не) и да са били помощници на член на Европейския парламент, консултанти на договор или изследователи, или временен, на договор или помощен персонал в Европейска институция, агенция или орган;
  • всеки андидат може да кандидатства или за стаж в ЕПВ или за стаж в СЕСИС, но не и за двете организации едновременно.

Документи, които желаещите да стажуват в СЕСИС или в ЕПВ трябва да представят към ИИСТТ до 23.02.2022 г. по елетронен път на имейл адрес iskrenk@unwe.bg са: 

  • заявление (по образец);
  • автобиография на английски език във формат Europass;
  • мотивационно писмо на английски език, в което да посочат защо са подходящи кандидати за стажантската програма на избраната от тях организация (до 4000 символа);
  • документ за владеене на език ниво B1 или по-високо; 
  • уверение за успех, издадено от УНСС;
  • копие от диплома за завършено висше образование (когато е приложимо); 
  • сертификати от успешно преминати курсове към СЕСИС (само за кандидатстващите за стаж в СЕСИС; сертификатите за ЕПВ трябва да се представят на организацията до началото на стажа).

В процеса на подбор като предимство ще се считат: 

  • получени сертификати от други, успешно преминати курсове, които доказват интереса на кандидатите към организацията, в която искат да изкарат стаж - ЕПВ или СЕСИС;
  • владеенето на втори език, официален за ЕПВ и СЕСИС;
  • реализирано участие по програми за мобилност на студенти Еразъм.


ИИСТТ ще извърши подбор на кандидатите и ще се свърже с избраните от тях в срок до 01.03.2022 г.

  

ЗА СТАЖ В СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СЕСИС)

 

Кандидатстващите за стаж в СЕСИС не трябва да са ползвали или да се ползват от стаж (платен или не) и да са били помощници на член на Европейския парламент, консултанти на договор или изследователи, или временен, на договор или помощен персонал в Европейска институция, агенция или орган.

Стажантите може да са граждани на държави членки на Европейския съюз. Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер може да предложи ограничен брой студенти на УНСС, които са граждани на трета страна в списъка, който ще предостави на двете организации.

Кандидатът трябва да владее един от петте официални езика на СЕСИС поне на ниво B1 (немски, английски, френски, италиански, испански).

След разглеждане на горепосочените документи, които студента е подал ИИСТТ ще уведоми подбраните кандидати по имейл в срок до 01.03.2022 г., след което те следва да подадат своите документи към СЕСИС онлайн до 31.03.2022 г. чрез инструмента за онлайн кандидатстване на адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Необходимите документи са:

  • CV на английски език във формат EUROPASS;
  • мотивационно писмо, в което кандидатът изрично посочва институцията, в която иска да проведе стаж;
  • уверение за успех, издадено от УНСС, което замества дипломата за завършено образование, ако все още не ви е издадена такава;
  • сертификат за преминат един от двата безплатни онлайн курса на обучение посочени по-долу и налични на сайта на Академията на СЕСИС (EUIPO’S Academy Learning Portal). За да преминат курса кандидатите трябва да се регистрират като ползвател на Pan-European seal. Нужен е сертификат от един от следните курсове:
   • EUTM in a Nutshell (с продължителност около 4ч) или
   • RCD in a Nutshell (с продължителност около 4ч).

При подаването на документите кандидатите трябва да посочат и предпочитания от тях профил, на база който ще бъдат избрани за определен департамент на организацията. Профили:

  • Право;
  • Право на интелектуалната собственост (включително промишлен дизайн);
  • Икономикс и бизнес администрация / предприемачество;
  • Информационни технологии - решения за обслужване на клиенти , анализ на данни, софтуерен инженер, бизнес анализ, сигурност на информационните технологии, автоматизация на процеси, изкуствен интелект;
  • Политически науки и международни отношения;
  • Комуникации и визуален дизайн;
  • Управление на съоръженията – логистик;
  • Човешки ресурси;
  • Управление на интелектуална собственост и знание.

Периодът на подбор от страна на СЕСИС е от 1 до 30 април 2022 гДо края на месец май представител на институцията ще се свърже с избраните кандидати и ще ги информира относно департамента, за който са избрани. Избраните кандидати трябва да приемат предложението като информират отдел Човешки ресурси - стажове на организацията. Стажът започва на 16 септември 2022 г. в Аликанте, Испания.

Одобрените за стаж в СЕСИС могат да получат средства, с които да бъдат подпомогнати техните разходи за пътуване от страната на произход до мястото на провеждане на стажа и обратно по следната схема: 

Информационен материал СЕСИС

Инструкции СЕСИС

Допълнителна информация

  

 

По-долу на тази страница може да видите допълнителна важна информация, отнасяща се за кандидатстващите и в двете организации!

 

 

ЗА СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ЕПВ)

 

Кандидатите трябва да са граждани на страна член на Европейската патентна организация или страна кандидат-член (Босна и Херцеговина, Черна гора).

До началото на стажа (15 септември 2022 г.) Кандидатите трябва да владеят един от трите официални езика на институцията поне на ниво B1 (немски, английски, френски).

След разглеждане на посочените по-горе документи, които следва да се предоставят на ИИСТТ одобрените кандидати биват уведомени по имейл в срок до 01.03.2022 г. и трябва да подадат своите документи към ЕПВ до 15.03.2022 г. онлайн на адрес https://www.epo.org/learning-events/materials/pan-european-seal/student-traineeships.html . 

Необходимите документи, които следва да се подадат към ЕПВ от одобрените от страна на ИИСТТ кандидати са:

  • CV;
  • мотивационно писмо, в което кандидатът посочва коя институция предпочита за провеждане на стаж, както и областта, в която иска да проведе стажа;
  • уверение за успех, издадено от УНСС, което замества дипломата за завършено образование, докато не ви бъде издадена такава;

До началото на стажа одобрените кандидати следва да преминат два безплатни онлайн курса на обучение, за които ще получат сертификат (EPO online training). Нужен е сертификат от следните курсове:

   • Introduction to the European patent system (с продължителност от около 8ч) и
   • The EPO as PCT authority (с продължителност от около 3ч).

ЕПВ има свободни места в следните области:

  • Международни отношения и комуникации;
  • Икономикс и финанси;
  • Бизнес администрация;
  • Право (вкл. патентно право).

През месец юни от организацията ще се свържат с подходящи кандидати за провеждане на интервю. Стажът започва на 15 септември 2022 г. в Мюнхен, Германия.

Одобрените за стаж в ЕПВ могат да получат средства, с които да бъдат подпомогнати техните разходи за пътуване от страната на произход до мястото на провеждане на стажа и обратно в размер на 250 евро, които ще бъдат получени с първата заплата, както и още 250 евро в края на стажантската програма.

Месечното възнаграждение на стажантите е в размер на 2000 евро, което подлежи на данъчно облагане (около 20%).

 

Информационен материал за ЕПВ

Инструкции ЕПВ

Допълнителна информация

 

 

ВАЖНО!

 

 • Ако студент има издържан държавен изпит по чужд език в УНСС, може да получи уверение, което посочва нивото му на владеене на езика според общата европейска езикова рамка (от A1 до C2) и може да го представи на съответната организация до началото на срока на стажантския договор. За да получат уверението, студентите следва да се свържат с Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" на УНСС, кабинет П050А.

 

 • Стажантите поемат разходите по своето настаняване в града, в който ще се проведе стажът. На одобрените кандидати ще се предостави информация относно населеното място, къде могат да намерят оферти за настаняване, както и контакти с лица, които са преминали стажа преди тях. ИИСТТ може да предостави възможност за контакт с други студенти, които вече са участвали в стажантска програма Pan-European Seal.

 

 • Одобрен кандидат може да участва в стажа само ако завърши своето обучение (семестриално и успешно издържи изискуемите държавни изпити/защити на дипломна работа) преди началото на стажа.

 

ИИСТТ:

Не се притеснявайте да се свържете с нас, за да отговорим на въпроси, които имате относно стажантската програма - iskrenk@unwe.bg или на телефон  02 8195 397.

 

ЕПВ:

Pan-European Seal programme website

FAQs for universities

FAQs for students

EPO e-learning centre

paneuropeanseal@epo.org

 

СЕСИС:

PES Edition 2022/2023 Information Page

PES Website

EUIPO Website

Academy Learning Portal (ALP)

Pan_European_Seal@euipo.europa.eu