Обновено: четвъртък, 14 януари 2021 11:23

Портфолио с интелектуална собственост

 

 

Системата на интелектуална собственост обхваща продуктите, които са резултат на човешкия интелектуален труд. От гледна точка на системата на закрила на тези продукти, те са разделени в две големи групи:

 • обекти на индустриална собственост – резултат са от творческия труд на човека и намират приложение в индустрията и селското стопанство.
 • обекти на художествена собственост  – задоволяват духовните
  потребности на личността.


Храктертистики на интелектуалните продукти:

 • Те са резултат от интелектуален, творчески труд – имат своята стойност, и създават потребности;
 • Те са частна собственост, но имат характер на публични блага (могат да се реализират многократно) – това означава че могат да се ползват многократно без да губят от своята себестойност;
 • Имат икономически потенциал, който се реализира при използването им;
 • Интелектуалната собственост е ограничена по време и територия;
 • Имат нематериален характер.

 

Начините за закрила на интелектуалните продукти могат да бъдат разделени на две големи групи:

 • установяване на юридически монопол – посредством специалното законодателство в областта на интелектуалната собственост;
 • установяване на фактически монопол – посредством конфиденциалност,  запазване на интелектуалния продукт в тайна.

 

 
Информация за основни промени в ЗМГО приети през 2019 г.

 •  последните промени в ЗМГО от 2019 г. посочват променена дефиниция за понятието „марка“. Съгласно новия закон „марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрила, предоставена с регистрацията.
 • С приемането на новата дефиниция за „марка“, отпада изискването за графично представяне на марката;
 • Има нови изменения и допълнения в абсолютните и относителните основания за отказ;
 • Промяна в начина на заплащане на държавните такси – обединяване на таксите за заявяване, експертиза, публикация, регистрация и издаване на свидетелство при регистрация на марката;
 • Промени, касаещи съкращаване на по-голямата част от сроковете, посочени в ЗМГО;
 • Други.

При започване на процедура по закрила на обекти на индустриална собственост е препоръчително да се извърши проучване за наличието на по-ранни права. В изброените базите данни, бихте могли да получите актуална информация за заявени / регистрирани / патентовани обекти на ИС, както и за всяка една нова промяна в статуса на обекта. В допъление бихте могли да осъществявате мониторинг за потенциално конфликтни марки, които да атакувате, чрез подаване на опозиции.

 

Достъпни бази данни, поддържани от патентните ведомства на Р. България, СЕСИС (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост), СОИС (Световната организация за интелектуална собственост) и ЕПВ (Европейското патентно ведомство):

BPO Online – дава възможност за извършване на проучвания за всички видове обекти на индустриална собственост, заявени / регистрирани в Република България.

eSearch plus – предоставя достъп до базата данни на СЕСИС. Тук бихте могли да извършвате проучвания за марки на ЕС, дизайни на Общността, както и да получите друга информация, отнасяща се до статуса на заявени / регистрирани марки на ЕС и регистрирани дизайни на Общността.

MADRID MONITOR – предоставя информация за статуса на вашата международна заявка или регистрация на търговска марка, заявени чрез Мадридската система;

*В случай че желаете да регистрирате търговска марка или вече притежавате такава, чрез посочените бази данни можете да проверите за наличие на предходни права и за подадени нови заявки, срещу които трябва да подадете опозиция.

HAGUE EXPRESS – достъп до информация за регистрирани дизайни по международен ред;

PATENTSCOPE – предоставя достъп за подадени заявки за патенти по международен ред, съгласно Договора за патентно коопериране;

EUROPEAN PATENT REGISTER – базата данни на Европейското патентно ведомство предоставя достъп за подадени заявки за патент и издадени патенти по европейски ред, съгласно Европейска патентна конвенция;

  

Индустриална собственост

Обект на закрила

Критерии за закрила

Срок на действие на защитния документ

Защитен документ

Изобретение

- новост
- изобретателска стъпка
- промишлена приложимост

20 г. считано от датата на подаване на заявката

Всяка година се заплащат държавни такси за поддържане действието на патента, до изтичане на 20-год. срок на закрила.

патент

Полезен модел

- новост
- изобретателска стъпка
- промишлена приложимост

4 години от датата на подаване на заявката. Срокът може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

свидетелство

Промишлен дизайн

- новост
- оригиналност

10 години, считано от датата на подаване на заявката с възможност за подновяване три последователни периода от 5 г. Общият срок на закрила не може да надхвърля 25 години от датата на подаване на заявката.

свидетелство

Марка

Марката трябва да притежава отличителен характер.

Не се регистрира:

1. знак, който не отговоря на определението за марка, посочено в ЗМГО;

2. марка, която няма отличителен характер;

3. марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;

4. марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;

5. знак, който се състои изключително от:

а) формата, която произтича от естеството на самата стока;

б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат;

в) формата, която придава значителна стойност на стоката;

6. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;

7. марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;

8. марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави - членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция;

9. марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес;

10. марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;

11. марка, която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство;

12. марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или от негови производни;

13. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.

10 г. считано от датата на подаване на заявката с възможност за неограничено подновяване за следващи периоди от по 10 г.

свидетелство

Географско означение

Не се регистрира като географско означение наименование, което:

1. се е превърнало на територията на Република България в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им;

2. е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода животни, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката;

3. е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки;

4. е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение

Правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява:

1. когато престане да съществува връзката между качествата или особеностите на стоката и географската среда;

2. с прекратяване на юридическото лице - единствен ползвател без правоприемство;

3. с отказ от правото на ползване на единствения ползвател.

 

свидетелство

 

Закрилата на обектите на индустриална собственост се урежда от следните специални нормативни актове:

Национално законодателство:

 • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.;
 • Закон за промишления дизайн, обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.;
 • Закон за марките и географските означения, обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г.;
 • Закон за топологията на интегралните схеми, обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.;
 • Закон за защита на конкуренцията, обн., ДВ, бр.102, 2008 г.

 

Международни конвенции и регламенти в областта на индустриалната собственост, които Република България е ратифицирала:

 • Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, 1883 г.;
 • Мадридска спогодба за международната регистрация на марките, 1891 г.;
 • Конвенция за учредяване на Световната организация по интелектуална собственост, 1967 г.;
 • Хагска спогодба за международно заявяване на промишлен дизайн, 1925 г.;
 • Спогодба от Ница относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките, 1957 г.;
 • Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и за тяхната международна регистрация, 1958 г.;
 • Локарнска спогодба учредяваща Международна класификация на промишлените дизайни, 1958 г.;
 • Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация, 1968 г.;
 • Международна конвенция за закрила на новите сортове растения, 1961 г.;
 • Договор за патентно коопериране, 1972 г.;
 • Виенска спогодба, установяваща международната класификация на образните елементи на марките, 1973 г.;
 • Европейска патентна конвенция, подписана в Германия на 5 октомври 1973 г.;
 • Договорът за международна регистрация на научните открития, приет в Женева на 03.03.1978 г.;
 • Будапещенски договор за международно признаване на депозирането на микроорганизмите във връзка с процедурата за патентоване, 1978 г.;
 • Международна конвенция за закрила на новите сортове растения, 1983 г.;
 • Протокол относно мадридската спогодба за международната регистрация на марките, 1989 г.;
 • Споразумение за вързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост, 1994 г.;
 • Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз;
 • Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността.

 

Художествена собственост

Обект на закрила

Критерии за закрила

Срок на действие на закрилата

Произведение на литературата, науката, изкуството

- резултат на творческа дейност
- обективиране (да е изразено с изразни средства)

Общо правило

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.

Артистично изпълнение

изпълнение на произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба

50 г. след публикуване на записа на изпълнението или след изпълнение на живо пред публика

Звукозапис и запис на филм и друго аудиовизуално произведение

организиране и финансиране на първия запис

Правата на продуцентите по тази глава 50 г. след публикуване (разгласяване) на записа или след осъществяване на записа (за непубликуваните и неразгласени записи)

Радио и телевизионна програма

първоначално излъчване или предаване на собствена програма

Правата на радио- и телевизионните организации продължават петдесет години. Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на първото излъчване или предаване на програмата.

 

Закрилата на обектите на художествена собственост се урежда от следните специални нормативни актове:

Национално законодателство:

 • Закон за паметниците на културата и музеите, обн. ДВ, бр. 29 от 1969 г.
 • Закон за авторското право и сродните права, обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.
 • Закон за радиото и телевизията, обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.
 • Закон за закрила и развитие на културата, обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.
 • Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, обн. ДВ, бр. 108 от 2000 г.
 • Закон за филмовата индустрия, обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г
 • Закон за административното регулиране на производството и  търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, обн., ДВ, бр.74 от 2005 г.

Международни конвенции в областта на художествената собственост, които Република България е ратифицирала:

 • Бернска конвенция за закрила на произведенията на литературата и изкуството, 1886 г.
 • Световна конвенция за авторско право, 1952 г.
 • Римска конвенция за закрила на изпълнителите, производителите на звукозаписи и радио и телевизионните организации, 1961 г.
 • Конвенция за закрила на производителите на звукозаписи срещу непозволено възпроизвеждане на техните звукозаписи, 1971 г.
 • Споразумение за вързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост, 1994 г.
 • Договор на СОИС за авторското право, 1996 г.;
 • Договор на СОИС за изпълненията и звукозаписите, 1996 г.

 

Нови обекти

Обект на закрила

Критерии за закрила

Срок на действие на защитния документ

Защитен документ

Сорт растение/порода животно

Правна закрила на сорт се предоставя, когато той е:

1. нов;

2. различим;

3. хомогенен;

4. стабилен.

Сортът трябва да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генерично обозначение.

 

Правната закрила на нова порода животни се предоставя, когато тя е:

1. Нова;

2. Различима;

3. Хомогенна;

4. Стабилна;

5. Притежава стопански биологични качества.

 

Срокът на действие на сертификата:

1. тридесет години за сортове дървета и лози;

2. двадесет и пет години за всички останали сортове.

 

 

Правната закрила за породи животни се предоставя със сертификат, който има срок на действие тридесет години от датата на издаване на сертификата.

 

сертификат

Топология на интегрална схема

- новост
- оригиналност

Закрилата на топологията действа от датата на първото й търговско използване от заявителя, където и да е по света, ако в двугодишен срок от тази дата е подадена редовна заявка в Патентното ведомство.

 

Срок на действие на регистрацията

Закрилата се прекратява десет години след края на календарната година, в която е започнало действието на регистрацията (ако в срок от 2 г. от тази дата е подадена редовна заявка в Патентното ведомство) или от датата на подаване на заявката

Свидетелство