Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:47

Изобретение

 

Изобретението представлява техническо решение на задача, от която и да е област на общественото стопанство. То осигурява на притежателя си монополно предимство и му предоставя различни възможности за реализация и печалба. Това може да бъде както продукт, апарат, устройство, вещество или система, така и метод или технология, които отговарят кумулативно на критериите за патентоспособнот – новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост и не попадат в изключенията на закрила, които са залегнали в патентното законодателство.

 

Заявка за патент за изобретение

За да се получи патент е необходимо да се подаде заявка в Патентно ведомство на Република България и да се съставят описание, претенции и реферат, които да отговарят на определени законови изисквания.

След като получите патентна закрила, получавате изключителни права върху изобретението, които включват правото на използване на изобретението (производство, търговия, предлагане за продажба и др.), правото на разпореждане (да предоставя лицензии или да го продаде на друго лице) и забрана други лица да използват изобретението без съгласието на патентопритежателя.

 

Поддържане действието на патент

Срокът на закрила на изобретението е 20 години от датата на подаване на заявката, като патентопритежателят има задължение да заплаща нарастващи годишни такси за поддържане на патента. След изтичане на двадесет годишния срок на закрила, изобретението става общодостъпно и всяко трето лице може свободно да го използва без да заплаща лицензионно възнаграждение

 

Европейски и международен ред за получаване на патент

В рамките на 12 месечен срок от датата на подаване на заявката за изобретение в България, заявителят трябва да прецени дали желае да получи закрила за своето изобретение / полезен модел в чужбина. Приетите междинародни договори като Договорът за патентно коопериране (ДПК) и Европейска Патента Конвенция (ЕПК) улесняват придобиването на права върху индустриална собственост за територията на голям брой държави. Основното предимство е подаването на една заявка, на един език, в едно ПВ, вместо подаване на отделни патентни заявки по национален ред на територията на всяка държава, която представлява интерес за заявителя. Двете процедури са сложни и заявките се подлагат на задълбочена патентна експертиза, затова в бизнес средите патентите издадени по международен и европейски ред се считат за стабилни и се ползват с добро име.

 

Валидиране на европейски патент

За да има действие Европейския патент той трябва в 3-месечен срок, считано от датата на публикация на съобщението за издаването му, да се валидира в съответната държава-членка на ЕПК (Европейска Патентна Конвенция).