Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:47

Полезен модел

 

Полезният модел в специализираната литература се нарича още малко изобретение. Като полезни модели могат да се закрилят обекти, които имат технологичен характер и представляват устройства, изделия, апарати или техни части. Това са обекти с конструктивно-технически особености, отнасящи се до усъвършенстване на формата, функциите, пространственото съчетание на елементите на устройства, апарати или техните части.

 

Заявка за регистрация на полезен модел

За да се получи регистрация за полезния модел е необходимо да се подаде заявка в Патентно ведомство на Република България и да се съставят описание, претенции и реферат, които да отговарят на определените законови изисквания.

След като регистрирате Вашия ПМ получавате изключителни права върху полезния модел, които включват правото на използване (производство, търговия, предлагане за продажба и др.), правото на разпореждане (да предоставя лицензии или да го продаде на друго лице) и забрана други лица да използват обекта без съгласието на притежателя му.

Процедурата за регистрация на полезен модел е много по-кратка в сравнение с процедурата за получаване на патент и продължава в рамките само на 3-4 месеца, тъй като не се извършва експертиза по същество и полезният модел не се проверявя за новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост (не се прави проучване дали заявеното техническо решение съществува някъде по света).

 

Продължаване срока на закрила

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. След това закрилата може да бъде продължена с още два периода от по 3 години, чрез заплащане на съответната държавна такса или общ срок на закрила – 10 години.