Обновено: вторник, 16 юни 2020 9:27

Търговска марка

 

Марката е знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Такива знаци могат да бъдат думи, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марката спомага за създаване отличителност на бизнеса и има способността да изгради потребителка лоялност и емоционална привързаност на потребителите към продуктите на фирмата.

Срокът на действие на регистрирана марка е 10 г. от датата на подаване на заявката, след което може да бъде подновен за нов период от 10 г. при заплащане на държавни такси.

Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие. Основно правило за едно предприятие е да се поддържа действието на притежаваната от него марка, докато тя успява да генерира печалба за притежателя й и се използва на съответния пазар.

 

Национална марка (за територията на България)

Националната марка се регистрира пред Патентно ведомство на Република България и има действие на територията на България.

За да започне процедурата по регистрация на марка е необходимо да се изпрати изображение на избраното от заявителя лого в jpg или подобен формат (в случаите когата марката не е словна).

 

Европейска марка

Европейската марка се регистрира пред Европейската служба по интелектуална собственост (СЕСИС), Аликанте, Испания и има действие на територията на всички държави членки на ЕС (към настоящия момент 27 държави).

Заявката може да се подаде на всеки един от езиците на ЕС. Заплаща се една такса за заявяване и регистрация, и експертизата се осъществява само от едно ведомство.

 

Международна марка

Международна марка се регистрира пред Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), Женева, като се посочват конкретно избрани от Вас държави, включително цялата територия на ЕС.

За регистрация на международна марка е необходимо да има т.нар. „базова заявка" или „базова регистрация“, т.е. следва първо да бъде подадена заявка за регистрация на национална марка пред Патентно ведомство на Р. България (например) или марка на Европейския съюз пред СЕСИС, като приоритетът на международната регистрация ще бъде от датата на подаване на националната или Европейската заявка.

 

Срок на закрила

Срокът на закрила на национална, европейска или международна марка е 10 г. от датата на подаване на заявката, след което може да бъде подновен за нов период от 10 г. при заплащане на съответните държавни такси.