Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:46

Промишлен дизайн

 

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт, определен от особеностите, които му придават линиите, контурите, формата, текстурата и/или материалите на продукта и/или неговата орнаментация. Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Правото върху промишлен дизайн е изключително право, което включва правото на неговия притежател да го използва, да се разпорежда с него и да забранява на трети лица да го използват без негово съгласие.

 

Национален промишлен дизайн (за територията на България)

За да получи регистрация за своя промишлен дизайн заявителят трябва да подаде заявка в Патентното ведомство на Република България и да посочи наименованието на продукта, за който желае да регистрира дизайна си. Заявките се проверяват главно за формалности. Не се прави проверка по същество, а именно дали промишления дизайн отговаря на критериите за регистрация – новост и оригиналност.

Първоначалният срок на регистрация на дизайна е за период от 10 год., след което той може да се подновява 3 пъти по 5 г., или общо 25 г. След изтичане на срока на закрила, промишленият дизайн става общодостъпен и всяко трето лице може свободно да го използва. Националният дизайн има териториално действие, а именно територията на Р. България.

 

Европейски дизайн

Европейският дизай се регистрира пред Европейската служба по интелектуална собственост (СЕСИС), Аликанте, Испания и има действие на територията на всички държави членки на ЕС (към настоящия момент 27 държави).

Заявката може да се подаде на всеки един от езиците на ЕС. Заплаща се една такса за регистрация и публикация, и експертизата се осъществява само от едно ведомство.

 

Международен дизайн

Международният дизайн се регистрира съгласно изискванията на Хагска спогодба, пред Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), Женева, като се посочват конкретно избрани от заявителя държави, включително цялата територия на ЕС.

За регистрация на международен дизайн не е необходимо да има т.нар. "базова заявка" или „базова регистрация“, т.е. първо да бъде подадена заявка за регистрация на национален дизайн или притежателя да разполага с регистриран дизайн пред Патентно ведомство на Р. България.