Обновено: вторник, 16 юни 2020 10:10

Търговска тайна и ноу-хау

 

Под производствена и търговска тайна се разбират: факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки.

Закрилата чрез средствата на търговската тайна се отнася до патентоспособни изобрeтения, които имат по-дълъг жизнен цикъл, от колкото срока на закрила на изобретенията. Търговската тайна се прилага и за обекти, които не могат да се патентоват, защото не отговарят на  критериите за патентоспособност.

С термина ноу-хау се обозначават най-общо казано практически приложими знания, умения и опит, които са фирмена тайна. Върху ноу-хау не може да се установи собственост по юридически начин по аналогия с изключителното право и „юридическия монопол“. За да се защитят тези знания, умения и опит от неправомерно използване от други лица, те трябва да се запазят в тайна.