Обновено: сряда, 03 юни 2020 11:58

Придобиване на закрила върху обектите на интелектуална собственост

 

Процедура по издаване на патент

Можете да използвате нашите услуги във всеки един етап от патентната процедура на национално, европейско и международно ниво – от подготовката на патентната заявка, изготвяне на описанието, извършване на проучване за новост, както и всички съпътстващи действия по време на експертизата до издаване на патента, поддържане на действието му, както и представителство в процедура по обявяване на недействителност на патент пред Патентното ведомство на Р. България.

Съдействие в процедура по издаване на Европесйки патент пред Европейското ПВ на всеки един етап от патентната процедура, включително и с подготовка на необходимите документи по валидиране на Европейския патент за територията на България, като и съдействие с превод на описанието и претенциите.

Можете да използвате нашите услуги при подготовка и депозиране на международна PCT заявка пред СОИС, както и в откриване на национални и международни фази пред избраните национални / регионални ведомства.

 

Процедура по регистрация на полезен модел

Съдействие във всеки един етап от процедура по регистрация на полезния модел – от подготовката на заявката, изготвяне на описанието, извършване на проучване за новост, както и всички съпътстващи действия по време на експертизата до получаване на свидетелството за ПМ. Представителство при продължаване срока на закрила на ПМ и в процедури по заличаване регистрацията на полезен модел пред ПВ на Р. България.

 

Процедура по регистрация на промишлен дизайн

Можете да използвате нашите услуги във всеки един етап от процедурата по регистрация на промишления дизайн на нционално, европейско и международно ниво, както и извършване на проучване за новост на дизайна. Представителство в процедури по заличаване на регистрацията на промишления дизайн пред Патентното ведомство на Р. България, СЕСИС, СОИС.

Ние ще имаме ангажимент да следим статуса на Вашия промишлен дизйн и да Ви информираме за предстоящия срок за продължаване срока на закрила, като подготвим и депозираме всички изискуеми документи пред съответните национални, европейски и международни органи.

 

Процедура по регистрация на търговска марка

Можете да използвате нашите услуги във всеки един етап от процедурата по регистрация на търговската марка на нционално, европейско и международно ниво, както и при извършване на проучване за по-ранни сходни / идентични марки, които биха могли да се противопоставят на регистрацията на избрания от Вас знак, и при осъществяване на мониторинг за потенциално конфликтни марки.

Можем да съдействаме и с представителство по процедури по възражения, опозиции, заличаване и отмяна на марка пред Патентно ведомство на Р. България, СЕСИС и СОИС.

Ние ще имаме ангажимент да следим статуса на Вашата марка и да Ви информираме за предстоящия срок за нейното подновяване, като подготвим и депозираме всички изискуеми документи пред съответните инситуции.

 

Процедура по регистрация на географско означение

Можете да използвате нашите услуги с изготвяне и подаване на целия комплект от документи необходими за регистрация на географско означение на национално, европейско и международно ниво.