Обновено: петък, 02 юни 2023 12:07

Информационен бюлетин „IP NEWS“

 

     

 

                                                                                                                                                   

02.06.2023 г.

ХУДОЖЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ

 • АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИ ПРАВА
 • За първи път в България: Професионален курс „Музикалният бизнес като творческа индустрия“, 12 - 16 юни 2023 г., Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов" на УНСС

За повече информация: https://iiptt.unwe.bg/bg/news/27040/за-първи-път-в-българия-професионален-курс-музикалният-бизнес-като-творческа-инд.html 

 

 • Дискусия относно авторските и сродните права на продуценти, сценаристи, режисьори и артист - изпълнители в сценични произведения

За повече информация: https://iiptt.unwe.bg/bg/news/26795/дискусия-относно-авторските-и-сродните-права-на-продуценти-сценаристи-режисьори-.html 

 

 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

За повече информация: https://nellyo.wordpress.com/2023/05/23/zapsp/

 

 • БАМП спечели първото в България дело за блокиране на достъп до пиратски сайтове

За повече информация: https://www.bamp-bg.org/index.php/bg/news/507-2023-06-01-11-31-46

 

 • Съд на ЕС: Дело С-186/23 Европейска комисия/ България по повод Директивата за авторското право

За повече информация: https://nellyo.wordpress.com/2023/05/23/186-23/ 

 

 • Съд на ЕС: Излъчване на музикално произведение като фон в пътническо превозно средство

За повече информация: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272688&pageIndex=0&doclang=bg&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1937958

 

 • Съд на ЕС: Авторско право и сродни на него права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване

За повече информация: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F3FBB59F74CF9588789B284CE8FE5A2D?text=&docid=274108&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1000406

 

 • Съд на Европейския съюз: Решение на Съда по дело C-290/21 | AKM (Доставка на пакети сателитни програми в Австрия

За повече информация:  https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/abroad/463354-sad-na-evropeyskiya-sayuz-reshenie-na-sada-po-delo-c-290-21-akm-dostavka-na-

 

 • Безплатни обучения за авторското право за ученици и учители

За повече информация:  https://offnews.bg/obshtestvo/bezplatni-obuchenia-za-avtorskoto-pravo-za-uchenitci-i-uchiteli-801216.html

 

 • Ед Шийран смени сцената със съда заради дела за авторски права

За повече информация: https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/14527512

 

 • Наследниците на Уорхол изгубиха дело за авторски права върху изображения на Принс

За повече информация:  https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/14488940

 

 • Ø ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 • Списание “Интелектуална собственост и бизнес“ е включено в Националния референтен списък на НАЦИД

За повече информация: https://iiptt.unwe.bg/bg/news/27042/списание-интелектуална-собственост-и-бизнес-е-включено-в-националния-референтен-.html

 

 • Проект „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспобност на фирмата“

За повече информация: https://iiptt.unwe.bg/bg/news/27083/проект-концептуален-модел-на-интелектуалната-собственост-в-дигиталната-конкурент.html

 

 • Създаде се Мрежа "Индустриална собственост"

За повече информация: https://iiptt.unwe.bg/bg/news/26891/създаде-се-мрежа-индустриална-собственост-.html 

 

 • Покана за обществено допитване за допълнително проучване на приложението на Директивата на ЕС за упражняването на правата върху интелектуална собственост

За повече информация: https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/pokana-za-obshtestveno-dopitvane-za-dopalnitelno-prouchvane-na-prilozhenieto-na-direktivata-na-es-za-uprazhnyavaneto-na-pravata-varhu-intelektualna-sobstvenost

 

 • ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ
 • Европейското патентно ведомство стартира обществена консултация относно Стратегически план 2028 г.

За повече информация: https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/evropeyskoto-patentno-vedomstvo-startira-obshtestvena-konsultatsiya-otnosno-strategicheski-plan-2028-g

 

 • Единният патент и Единният патентен съд влизат в сила от 1 юни

За повече информация: https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/edinniyat-patent-i-edinniyat-patenten-sad-vlizat-v-sila-ot-1-yuni

 

 • Шест предложения за регламенти за закрила на патентите от съществено значение за стандарт, за задължителното лицензиране на патенти при кризи и ревизия на уредбата на сертификатите за допълнителна закрила

За повече информация: https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/shest-predlozheniya-za-reglamenti-za-zakrila-na-patentite-ot-sashtestveno-znachenie-za-standart-za-zadalzhitelnoto-litsenzirane-na-patenti-pri-krizi-i-reviziya-na-uredbata-na-sertifikatite-za-dopalnitelna-zakrila

 

 • Графика №7/2023 Рекордно търсене на европейски патенти. България предпоследна по патентни заявки в страните от ЕС

За повече информация: https://bnr.bg/euranetplus/post/101830832/grafika-7-2023-rekordno-tarsene-na-evropeiski-patenti

 

 • Над 30 съдии и съдебни помощници се обучават за предимствата на новия европейски патент с единно действие

За повече информация: https://nij.bg/новини/над-30-съдии-и-съдебни-помощници-се-обучават-за-предимствата-на-новия-европейски-патент-с-единно-действие-28640

 

 • ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ
 • Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно промишления дизайн на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2246/2002 на Комисията

За повече информация: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023AE0101

 

 •  МАРКИ
 • Как приключи спорът между марки FURLA и FURNA в Япония?

За повече информация:  

https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2023/05/furla-furna.html

 

 • Burberry не успя да регистрира марка за дигитални стоки и услуги в ЕС

За повече информация: https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2023/05/burberry.html

 

 • Google Adwords, мета тагове и нарушаване на права върху марки на ЕС - решение на Европейския съд

За повече информация: https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2023/05/google-adwords.html

 

 • Госпожица Dolce спечели казус за търговски марки срещу Dolce & Gabbana в Япония

За повече информация:

https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2023/05/dolce-dolce-gabbana.html

 

 • Нова функционалност на базата за търговски марки eMadrid на WIPO

За повече информация: https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2023/05/emadrid-wipo.html

 

 • ЕС готви регламент за закрила на географски означения на занаятчийските и промишлени стоки

За повече информация:  https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/es-gotvi-reglament-za-zakrila-na-geografski-oznacheniya-na-zanayatchiyskite-i-promishleni-stoki

 

 • ПРЕСЛЕДВАНЕ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
 • КЗК санкционира „Тех фор мен“ ЕООД за нелоялна конкуренция

За повече информация: https://www.cpc.bg/news-310

 

 • КЗК санкционира „Тех фор мен“ ЕООД за нелоялна конкуренция

За повече информация:  https://money.bg/business/kzk-shte-proveryava-zabluzhdava-li-abo-pharma-magneziy-potrebitelite.html

 

НОВИ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ
 • Министър Найден Тодоров: Културна политика се прави с добри идеи, подплатени с пари

За повече информация: https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/14451710

 

 • ИНОВАЦИОННА ИКОНОМИКА
 • Министър Пулев: Даваме „зелена светлина“ с още 127 млн. лв. за иновации във фирмите – роботи, изкуствен интелект, безжични мрежи, облачни и водородни технологии, биотехнологии и индустрии за здравословен начин на живот

За повече информация:  https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/ministar-pulev-davame-zelena-svetlina-s-osthe-127-mln-lv-za-inovaczii-vav-firmite-roboti-izkustven-intelekt-bezzhichni-mrezhi-oblachni-i-vodorodni-tehnologii-biotehn/

 

 • Министър Пулев: Проекти за над 50 милиона лева са подадени от иновативни компании с печат от ЕК за високи постижения

За повече информация: https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/ministar-pulev-proekti-za-nad-50-miliona-leva-sa-podadeni-ot-inovativni-kompanii-s-pechat-ot-ek-za-visoki-postizheniya/

 

 • ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
 • Изкуственият интелект като предизвикателство пред правото

За повече информация: https://news.lex.bg/Изкуственият-интелект-като-предизвикателство-пред-правото/ 

 

 • П. Точарова: Изкуственият интелект не може да носи авторски права. Обучение на модели на ИИ не може да се извършва без съответно лицензиране, твърди изпълнителният директор на БАМП

За повече информация:  https://www.investor.bg/a/572-intervyuta/374904-p-tocharova-izkustveniyat-intelekt-ne-mozhe-da-nosi-avtorski-prava

 

 • Първите текстове за регулацията на изкуствения интелект вече са в НС и чакат одобрение

За повече информация:  https://bnr.bg/horizont/post/101817155/parvite-tekstove-zasagashti-regulaciata-na-izkustvenia-intelekt-veche-sa-v-parlamenta

 

 • ДРУГИ
 • Доклад за състоянието и тенденциите на медийната индустрия в ЕС

За повече информация: https://nellyo.wordpress.com/2023/05/25/maap/

 

 • Годишен отчет на ПРОФОН за 2022 г.

За повече информация:  https://www.prophon.org/news/annual-prophon-report-2022

 

 • САЩ: ВС се произнесе за отговорността на онлайн посредниците за незаконно съдържание

За повече информация: https://nellyo.wordpress.com/2023/05/21/230-4/

 

 • Канада: Ще плащат ли технологичните гиганти за хипервръзки към новини

За повече информация: https://nellyo.wordpress.com/2023/05/10/c18/

 

 • Ботове срещу артисти: Глобалната петиция Human Artistry защитава правата на творците

За повече информация: https://www.bamp-bg.org/index.php/bg/news/504-human-artistry

 

 • ЛЮБОПИТНО
 • Музикално наследство: Стоян  Михайловски

За повече информация: https://www.musicautor.org/bg/article/muzikalno-nasledstvo-stoyan-mihailovski

 

 • Музикално наследство: Добри Христов

За повече информация: https://www.musicautor.org/bg/article/muzikalno-nasledstvo-dobri-hristov

 

 • Петър Цанков – Една емблематична личност за българската музика и култура

За повече информация: https://www.musicautor.org/bg/article/petar-tsankov-edna-emblematichna-lichnost-za-bg-muzika-i-kultura

 

 • Музикално наследство: Евангелос Одисеас Папатанасиу /Вангелис/

За повече информация: https://www.musicautor.org/bg/article/muzikalno-nasledstvo-evangelos-papatanasiu

 

 • Музикално наследство: Галт Макдермот

За повече информация:  https://www.musicautor.org/bg/article/muzikalno-nasledstvo-galt-makdermot

 

 • Светът на музиката през погледа на музеите

За повече информация: https://www.musicautor.org/bg/article/svetat-na-muzikata-prez-pogleda-na-muzeite

 

 • Насочено към марката, създавано от потребителите

За повече информация:  https://manager.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/zasto-markite-trabva-da-nasochvat-generirano-ot-potrebitelite-sadarzanie

 

 • В основите на силната стартъп марка

За повече информация: https://manager.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/ako-iskate-da-razviete-startapa-si-podhranvaite-tezi-tri-vida-vzaimootnoshenia

 

 • „Много щастлив“ Ед Шийрън спечели делото за авторски права върху „Thinking Out Loud“

За повече информация:  https://boulevardbulgaria.bg/articles/mnogo-shtastliv-ed-shiyran-specheli-deloto-za-avtorski-prava-varhu-thinking-out-loud

С уважение,

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов"

         

Съставител: Антоанета Дръндова

 

 

Бюлетинът “IP News” е достъпен онлайн на сайта на Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов".
Ако не желаете да получавате повече съобщения от нас, моля да ни информирате чрез e-mail [email protected]  или на телефон 02 8195 397.