Обновено: четвъртък, 26 октомври 2023 13:44

Pan-European Seal

   

 

  

 

About PES EUIPO: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851

About PES EPO: https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html

 

Университетска мрежа Pan-European Seal е стажантска програма, която свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен, Германия и техни партньорски университети.

Програмата дава на младите висшисти с високи постижения достъп до едногодишен (12 месеца) платен от СЕСИС или ЕПВ стаж в техните централни офиси. Броят на предлаганите длъжности се определя на годишна база.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество с ЕПВ и СЕСИС.

По силата на меморандума, на годишна база, УНСС предлага на двете институции списък с одобрени от университета студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.

  

АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЛАТЕН СТАЖ ПО ПРОГРАМА PAN-EUROPEAN SEAL 2024/2025 ЩЕ БЪДЕ КАЧЕНА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2023/ЯНУАРИ 2024. МОЛЯ ДА СЛЕДИТЕ САЙТА НА ИИСТТ. ПО-ДОЛУ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТА С ИНФОРМАЦИЯТА ОТ МИНАЛОГОДИШНАТА КАМПАНИЯ.

 -----------------------------

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА PAN-EUROPEAN SEAL 2023/2024

 

Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост и Европейското Патентно Ведомство ще изберат стажанти на база списъка с кандидати, който им е предоставен от страна на ИИСТТ. Организациите ще разглеждат кандидатури само на лица предложени от страна на ИИСТТ. Тези, които желаят да участват в програмата трябва да отговарят на изискванията и да подадат нужните документи.

 

Общи изисквания за подбора на кандидати от страна на УНСС:

  • студентите трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър.
  • студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, a за СЕСИС - английски, немски, френски, испански, италиански. Владеенето на език се удостоверява с притежаването на сертификат за ниво B1 или по-високо. 
  • студентите кандидатстващи за стаж към СЕСИС трябва да завършат поне един от двата безплатни онлайн дистанционни курса на организацията посочени по-долу и  да приложат получения сертификат. За кандидатстващите за стаж в ЕПВ, сертификатите трябва да се представят до старта на стажа в организацията.
  • кандидатстващите за стаж в СЕСИС не трябва да са се ползвали или да се ползват от стаж (платен или не) и да са били помощници на член на Европейския парламент, консултанти на договор или изследователи, или временен, на договор или помощен персонал в Европейска институция, агенция или орган;
  • Кандидатът може да кандидатства или за стаж в ЕПВ или за стаж в СЕСИС, но не и за двете организации едновременно.

 

Документи, които желаещите да стажуват в СЕСИС или в ЕПВ трябва да представят към ИИСТТ до 24.02.2023 г. по електронен път на имейл адрес [email protected] са: 

  • заявление (по образец);
  • автобиография на английски език във формат Europass;
  • мотивационно писмо на английски език, в което да посочат защо са подходящи кандидати за стажантската програма на избраната от тях организация (до 4000 символа);
  • документ за владеене на език ниво B1 или по-високо; 
  • уверение за успех, издадено от УНСС;
  • копие от диплома за завършено висше образование (когато е приложимо); 
  • сертификат/и от успешно преминат/и курс/ове към СЕСИС (сертификатите за курсове на ЕПВ трябва да се представят на организацията до началото на стажа).

В процеса на подбор като предимство ще се считат: 

  • получени сертификати от други, успешно преминати курсове, които доказват интереса на кандидатите към организацията, в която искат да изкарат стаж - ЕПВ или СЕСИС;
  • владеенето на втори език, официален за ЕПВ и СЕСИС;
  • реализирано участие по програми за мобилност на студенти Еразъм.


ИИСТТ ще извърши подбор на кандидатите и ще се свърже с избраните от тях в срок до 28.02.2023 г.

   

 

ЗА СТАЖ В СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СЕСИС)

 

Кандидатите може да са граждани на държави членки на Европейския съюз. Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер може да предложи ограничен брой студенти на УНСС, които са граждани на трета страна в списъка, който ще предостави на двете организации.

Кандидатът трябва да владее един от петте официални езика на СЕСИС поне на ниво B1 (немски, английски, френски, италиански, испански).

След разглеждане на горепосочените документи, които студентът е подал, ИИСТТ ще уведоми подбраните кандидати по имейл в срок до 28.02.2023 г., след което те следва да подадат своите документи към СЕСИС онлайн до 31.03.2023 г. чрез инструмента за онлайн кандидатстване на адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

 

Необходимите документи са:

  • CV на английски език във формат EUROPASS;
  • мотивационно писмо, в което кандидатът изрично посочва институцията, в която иска да проведе стаж – СЕСИС или ЕПВ (може да се посочи само една);
  • диплома за завършено висше образование / уверение за успех, издадено от УНСС, което замества дипломата за завършено образование, ако все още не ви е издадена такава;
  • сертификат за преминат поне един от двата безплатни онлайн курса на обучение посочени по-долу и налични на сайта на Академията на СЕСИС (EUIPO’S Academy Learning Portal). За да преминат курса кандидатите трябва да се регистрират като ползвател на Pan-European seal. Нужен е сертификат от един от следните курсове:

 

При подаването на документите кандидатите трябва да посочат и предпочитания от тях профил, на база който ще бъдат избрани за определен департамент на организацията. Профили:

  • Право;
  • Право на интелектуалната собственост (включително промишлен дизайн);
  • Интелектуална собственост и управление на знание;
  • Икономикс и бизнес администрация / предприемачество;
  • Информационни технологии - решения за обслужване на клиенти , анализ на данни, софтуерен инженер, бизнес анализ, сигурност на информационните технологии, автоматизация на процеси, изкуствен интелект;
  • Политически науки и международни отношения;
  • Комуникации и визуален дизайн;
  • Управление на съоръженията – архитект, инженер, логистик;
  • Човешки ресурси;

Периодът за разглеждане на кандидатурите от страна на СЕСИС е от 1 до 30 април 2023 гОт месец май до месец юли представител на институцията ще се свърже с избрани кандидати за интервю. Стажът започва на 18 септември 2023 г. в Аликанте, Испания.

 

Одобрените за стаж в СЕСИС могат да получат средства, с които да бъдат подпомогнати техните разходи за пътуване от страната на произход до мястото на провеждане на стажа и обратно по следната схема: 

СЕСИС пази списък с кандидатите, които не са одобрени и в случай на отказ от страна на одобрен кандидат да вземе участие в стажа, от организацията ще се свържат с лица от този списък.

 

Информационен материал СЕСИС

Инструкции СЕСИС

Допълнителна информация

  

 

По-долу на тази страница може да видите допълнителна важна информация, отнасяща се за кандидатстващите и в двете организации!

 

 

ЗА СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ЕПВ)

 

Стажът в ЕПВ е с продължителност 12 месеца, но може да бъде удължен, при желание на стажанта, до 3 години, одобрението за което става на база заслугите на стажанта и изпълнението на служебните задължения.

Кандидатите трябва да са граждани на страна член на Европейската Патентна организация.

До началото на стажа (15 септември 2023 г.) Кандидатите трябва да владеят един от трите официални езика на институцията поне на ниво B1 (немски, английски, френски).

След разглеждане на посочените по-горе документи, които следва да се предоставят на ИИСТТ, одобрените кандидати биват уведомени по имейл в срок до 28.02.2023 г. и трябва да подадат своите документи към ЕПВ до 15.03.2023 г. онлайн на адрес https://www.epo.org/learning-events/materials/pan-european-seal/student-traineeships.html . 

 

Необходимите документи, които следва да се подадат към ЕПВ от одобрените от страна на ИИСТТ кандидати са:

  • CV;
  • мотивационно писмо, в което кандидатът посочва коя институция предпочита за провеждане на стаж, както и областта, в която иска да проведе стажа и причините за кандидатстване;
  • диплома за висше образование / уверение за успех, издадено от УНСС, което замества дипломата за завършено образование, докато не ви бъде издадена такава;

До началото на стажа одобрените кандидати следва да преминат три безплатни онлайн курса на обучение, за които ще получат сертификат (EPO online training). Нужен е сертификат от следните курсове:

ЕПВ има свободни места в следните области:

  • Международни отношения и комуникации;
  • Икономикс и финанси;
  • Бизнес администрация;
  • Право (вкл. патентно право)
  • Информационни технологии.

През месец юни от организацията ще се свържат с подходящи кандидати. Стажът започва на 15 септември 2023 г. в централата на ЕПВ в Мюнхен, Германия или в един от техните офиси в Хага, Виена, Берлин или Брюксел.

 

Одобрените за стаж в ЕПВ могат да получат средства, с които да бъдат подпомогнати техните разходи за пътуване от страната на произход до мястото на провеждане на стажа и обратно.

Месечното възнаграждение на стажантите е в размер на 2000 евро нето. В случай на удължаване на стажа, през втората и третата година заплащането е 3000 евро нето.

 

Информационен материал за ЕПВ

Инструкции ЕПВ

Допълнителна информация

 

 

ВАЖНО!

 

 • Ако студент има издържан държавен изпит по чужд език в УНСС, може да получи уверение, което посочва нивото му на владеене на езика според общата европейска езикова рамка (от A1 до C2) и може да го представи на съответната организация до началото на срока на стажантския договор. За да получат уверението, студентите следва да се свържат с Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" на УНСС, кабинет П050А.

 

 • Стажантите поемат разходите по своето настаняване в града, в който ще се проведе стажът. На одобрените кандидати ще се предостави информация относно населеното място, къде могат да намерят оферти за настаняване, както и контакти с лица, които са преминали стажа преди тях. ИИСТТ може да предостави възможност за контакт с други студенти, които вече са участвали в стажантска програма Pan-European Seal.

 

 • Одобрен кандидат може да участва в стажа само ако завърши своето обучение (семестриално и успешно издържи изискуемите държавни изпити/защита на дипломна работа) до началото на стажа.

 

ИИСТТ:

[email protected]

(02) 8195 397

 

ЕПВ:

Pan-European Seal programme website

FAQs for universities

FAQs for students

EPO e-learning centre

[email protected]

 

СЕСИС:

PES Edition 2022/2023 Information Page

PES Website

EUIPO Website

Academy Learning Portal (ALP)

[email protected]